Daňový výdavok a vybrané okruhy v praxi – novinky od 1.1.2018 z pohľadu zákona č. 595/200 Z. z. o dani z príjmov

Len jedno špecializované školenie v BA !

LektorIng. Vladimír Ozimý, Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

08.06.2018 - Bratislava, Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka
 


Cena
60€ / osoba
platba prevodom najneskôr 3 dni pred konaním seminára
Registrácia - platba prevodom
AKCIA - 54€ / osoba 
10% zľava pri platbe v hotovosti v deň seminára
Registrácia - platba v hotovosti
V cene seminára sú zarátané školiace materiály a občerstvenie

Program seminára:   

 1. Základné pojmy na daňové účely (daňový výdavok, zdaniteľný príjem, základ dane, príjem...)
 2. Paušalizácia výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
 3. Výdavky na reklamu, obchodné vzorky a reklamné predmety
 4. Špecifikácia daňového výdavku podľa § 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  a to najmä:
 • Odpisy majetku nadobudnutého aj bezodplatne (určenie vstupnej ceny)
 • Výdavky na používanie motorového vozidla - PHL, daň z motorových vozidiel, poistky, používanie motorového vozidla zamestnancom
 • Postúpenie a odpis pohľadávok (napr. dlžník zaniknutý ex offo) – novinky od 1.1.2018
 • Škoda
 • Benefity a výhry zamestnancov
 • Výdavky na stravovanie zamestnancov, výhry
 • Pitný režim a pracovné oblečenie
 • Výdavky hradené za tretiu osobu a daňový výdavok
 1. Výdavky spojené s prenájmom u prenajímateľa a nájomcu
 2. Rezervy ako špecifický daňový výdavok
 3. Vybraný okruh nedaňových výdavkov ako pokuty, penále, likvidácia tovaru
 4. Definícia príslušenstva k pohľadávke
 5. Opravná položka k  pohľadávkam ako daňovo uznaný náklad vrátane príslušenstva( úroky z omeškania, zmluvné úroky ) – novinky od 1.1.2018
 6. Úprava základu dane pri vyčíslení výsledku hospodárenia (pripočítateľné a odpočítateľné položky od základu dane) a to najmä
 • Záväzky po splatnosti
 • Kurzové rozdiely
 • Opravy chýb minulých účtovných období
 • Výdavky zahrňované do základu dane po zaplatený (novinky od 1.1.2018)
 • inventúrne prebytky, zmarené investície
 1. Oslobodené príjmy z predaja licenčných poplatkov (patent, vzor, softvér) od 1.1.2018
 2. Zmluvy na príležitostnú činnosť a minimálna daňová povinnosť u fyzických osôb
 3. Ostatné kapitálové fondy od 1.1.2018 (tvorba prerozdelenie z pohľadu Obchodného zákonníka, daňového práva a účtovníctva)
 4. Exit tax – zdanenie osobitného základu dane pri presune majetku do zahraničia (od 1.1.2018)
 5. Dividendy a ich vyplácanie z daňového hľadiska
 6. Zdanenie oceňovacích rozdielov (účet 416) pri výplate, ktoré vznikli z dôvodu zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia od 1.1.2018

Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.00 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.00 - 14.30 h - Diskusia

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
  • Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
  • SWIFT: SUBASKBX,
  • účastnícke poplatky treba uhradiť najmenej 3 dni pred konaním akcie !
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:
  • Bratislava 08062018
 • Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.

V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Vyplnením registračného formulára zároveň súhlasíte s odoberaním nášho newsletteru s ponukou organizovaných školení našou spoločnosťou ! Túto ponuku môžete v budúcnosti pri odbere newsletteru kedykoľvek  odvolať !

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle z.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas k spracovaniu osobných údajov (v súlade s § 11 cit. zákona) len pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie uvedenej v tejto prihláške, na dobu nie kratšiu ako ustanovujú osobitné predpisy (napr. zákon o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a pod.). Záujemca dáva osobitný súhlas sprostredkovateľovi na získanie jeho osobných údajov v zmysle § 15 ods. 6 z. č. 122/2013 Z.z. v platnom znení..


Cena
60€ / osoba
platba prevodom najneskôr 3 dni pred konaním seminára
Registrácia - platba prevodom
AKCIA - 54€ / osoba 
10% zľava pri platbe v hotovosti v deň seminára
Registrácia - platba v hotovosti
V cene seminára sú zarátané školiace materiály a občerstvenie

 

Počítadlo návštev

TOPlist