Novela zákona o športe a zdaňovanie príjmov zo športu za zdaňovacie obdobie 2017

Len jedno špecializované školenie v Bratislave v Dome športu za super cenu so zľavou pri registrácii cez náš web !

LektorIng. Alica Fisterová, hlavný kontrolór športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Dátum/miesto konania:
02.03.2018 - Bratislava, Dom športu, Junácka 6

Cena:

60,- € za osobu, vrátane DPH, školiacich materiálov a občerstvenia počas seminára

Akcia – 10 % zľava pri prihlásení cez online registráciu – Vaša cena je 54 EUR / účastník

Online registrácia

Program seminára:

 1. Novela zákona o športe v roku 2017
 2. Zdaňovanie športovcov a športových odborníkov za zdaňovacie obdobie 2017
 3. Zdaňovanie športových organizácií za zdaňovacie obdobie 2017
 4. Novela dane z príjmov vo vzťahu k športovej činnosti
 5. Oprávnené výdavky použitia verejných zdrojov na športovú činnosť
 6. Diskusia

Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.00 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.00 - 14.30 h - Diskusia

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Prihlásiť sa na akciu môžete vyplnením online registračného formulára. V prípade nejasností alebo v súrnych prípadoch volajte na telefónne číslo 0905 652 031.

Uhradiť účastnícky poplatok môžete v hotovosti v deň seminára alebo prevodným príkazom v prospech nášho účtu najneskôr deň pred konaním seminára. Spôsob platby prosím uveďte v prihlasovacom formulári.

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s. Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
 • SWIFT: SUBASKBX
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:
 • Bratislava: 02032018

Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie, Platbu z účtu realizujte nie skôr ako 15 dní pred seminárom !
( Je to s ohľadom na legislatívu DPH – na seminári Vám poskytneme daňový doklad o úhrade )

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.

V prípade malej účasti agentúra PragmaSys s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Vyplnením registračného formulára zároveň súhlasíte s odoberaním nášho newsletteru s ponukou organizovaných školení našou spoločnosťou ! Túto ponuku môžete v budúcnosti pri odbere newsletteru kedykoľvek  odvolať !

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle z.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas k spracovaniu osobných údajov (v súlade s § 11 cit. zákona) len pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie uvedenej v tejto prihláške, na dobu nie kratšiu ako ustanovujú osobitné predpisy (napr. zákon o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a pod.). Záujemca dáva osobitný súhlas sprostredkovateľovi na získanie jeho osobných údajov v zmysle § 15 ods. 6 z. č. 122/2013 Z.z. v platnom znení..
 

Registračný formulár:

Počítadlo návštev

TOPlist