Účtovná závierka a daňové priznanie právnických osôb za rok 2017, zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2018

LektorIng. Vladimír Ozimý, daňový poradca SKDP

26.02.2018 - Bratislava, AIRCRAFT bussines center, Ivanska cesta 30/B 
27.02.2018 - Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 1027/7
28.02.2018 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21

Cena:

60,- € za osobu, vrátane DPH, školiacich materiálov a občerstvenia počas seminára

Akcia – 10 % zľava – Vaša cena je 54 EUR / účastník 
Zľavnené ceny platia len pri online registrácii na našej webovej stránke !

Online registrácia

Program:

(komplexný pohľad na uzatváranie účtovného a zdaňovacieho obdobia)

 1. Účtovná závierka
  • kategorizácia UJ a vplyv na účtovnú závierku
  • zostavenie účtovnej zvierky, kedy nastáva tento moment, vplyv zostavenia účtovnej závierky na účtovanie účtovných prípadov
  • schválenie účtovnej závierky
  • kedy nastáva tento moment, vplyv schválenej účtovnej závierky na účtovanie účtovných prípadov
  • lehoty na zostavenie a schválenie účtovnej závierky
  • proces zasielania účtovnej závierky (RUZ, zbierka listín)
  • likvidácia a vplyv na podanie UZ
 2. Daňové priznanie právnických osôb
  • Osoba povinná podať daňové priznanie
  • lehota na podanie daňového priznania 
  • Položky zvyšujúce a znižujúce základ dane z vplyvom na r. DP
   a) Závislé osoby a úprava základu dane (pôžičky, predaj majetku)
   b) špecifické daňové výdavky (spotreba PHL, dary, reklamné predmety, pokuty,  rezervy, opravné položky, postúpenie pohľadávky, záväzky po splatnosti, DPH hradená v inom členskom štáte EU, kurzové rozdiely ...)
   c) Výdavky daňovo uznané až po zaplatení
   d) odpisy majetku a porovnanie účtovných a daňových pravidiel
   e) členské príspevky
   f) Uplatnenie daňovej straty
   g) príjmy zo zahraničia - metóda vyňatia - metóda zápočtu
   h) posledné "záchvevy" daňovej licencie
   i) preddavky na daň z príjmov, výpočet, vplyv DDP, sankcie
   j) podiely na zisku po 1.1.2017 
 3. Nesprávne vyplnená účtovná závierka a podaná daňové priznanie
  • a) lehota na podanie opravenej účtovnej závierky a daňového priznania
  • b) sankcie vyplývajúce z takto podanom opravných výkazov
  • c) riziká zo zrušením živnosti ak sa účtuje nesprávne po novom (po 1.1.2018) 
 4. Zmeny v zákone o daniach z príjmov v roku 2018

 

Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.00 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.00 - 14.30 h - Diskusia

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Prihlásiť sa na akciu môžete vyplnením online registračného formulára. V prípade nejasností alebo v súrnych prípadoch volajte na telefónne číslo 0905 652 031.

Uhradiť účastnícky poplatok môžete v hotovosti v deň seminára alebo prevodným príkazom v prospech nášho účtu najneskôr deň pred konaním seminára. Spôsob platby prosím uveďte v prihlasovacom formulári.

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
  Číslo účtu v tvare:
  IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
 • SWIFT: SUBASKBX
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:
 • Bratislava 26022018
  Brezno 27022018
  Dolný Kubín 28022018

Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie, Platbu z účtu realizujte nie skôr ako 15 dní pred seminárom !
( Je to s ohľadom na legislatívu DPH – na seminári Vám poskytneme daňový doklad o úhrade )

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.

V prípade malej účasti agentúra PragmaSys s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Vyplnením registračného formulára zároveň súhlasíte s odoberaním nášho newsletteru s ponukou organizovaných školení našou spoločnosťou ! Túto ponuku môžete v budúcnosti pri odbere newsletteru kedykoľvek  odvolať !

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle z.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas k spracovaniu osobných údajov (v súlade s § 11 cit. zákona) len pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie uvedenej v tejto prihláške, na dobu nie kratšiu ako ustanovujú osobitné predpisy (napr. zákon o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a pod.). Záujemca dáva osobitný súhlas sprostredkovateľovi na získanie jeho osobných údajov v zmysle § 15 ods. 6 z. č. 122/2013 Z.z. v platnom znení..

Registračný formulár:

Počítadlo návštev

TOPlist