Daňový extra koktejl dopoludnia

Cena 48 EUR / osoba – registrácia je možná až po 31.8.2019, platba v hotovosti alebo prevodným príkazom !

Akcia – 39 EUR / osoba – pri registrácii a platbe prevodom do 31.8.2019 !

Novinka – turbo rýchle školenie za vynikajúcu cenu - šťastie praje pripraveným !

Prednáša:: RNDr. Pavol Maniaček, interný lektor PragmaSys s.r.o - špecialista s dlhoročnými skúsenosťami

17.09.2019 - Poprad, Tatra Hotel, Karpatská 3314/7
18.09.2019 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21
19.09.2019 - Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 1027/7
23.09.2019 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706
24.09.2019 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37

27.09.2019 - Bratislava, Vienna Gate, Kopčianska 8 - 10, Petržalka
03.10.2019 - Trnava, Hotel IMPIQ, B.S.Timravy 2

Cena
48 EUR / osoba – pri registrácií po 31.8.2019, platba v hotovosti alebo prevodným príkazom !

Cena vrátane DPH, školiacich materiálov a občerstvenia

AKCIA:  39 EUR / osoba
pri registrácii a platbe prevodom do 31.8.2019 !

Registrácia

Program seminára:

 1. Vymedzenie pojmu mikrodaňovník
 2. Zjednodušenia v oblasti dane z príjmov pre mikrodaňovníkov
  • Odpisy hmotného majetku si budú môcť mikrodaňovníci stanoviť sami
  • Zrušenie limitu na odpisy prenajatého majetku
  • Tvorba opravnej položky bude daňovým výdavkom bez percentuálnych a časových obmedzení
  • Zmena pravidiel odpočítavania daňovej straty
 3. Nová odpisová skupina 0 pre rýchlejšie odpisovanie elektromobilov
 4. Zjednodušenia v oblasti miezd pre zamestnancov aj zamestnávateľov
 5. Zmeny v zákone o dani z príjmov týkajúce sa zamestnancov
 6. Zmeny v nákladoch, ktoré sú daňovými výdavkami až po ich zaplatení
 7. Nové výdavky zahrňované do základu dane len po zaplatení
 8. Výdavky súvisiace s majetkom vo výpožičke budú daňovo uznané
 9. Ostatné zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2020
  • Zníženie sadzby dane z príjmov právnickej osoby z 21 % na 15 %
  • Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane fyzických osôb
  • Zmena vo výdavkoch na obstaranie likvidovaných zásob tovaru z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti
  • Zmena výšky odpočtu výdavkov vynaložených na výskum a vývoj od základu dane
  • Zvýšenie hranice pre platenie preddavkov na daň z príjmov pre fyzické osoby aj pre právnické osoby z 2 500 eur na 5 000 eur
  • Zjednotenie spôsobu zaokrúhľovania všetkých daňových veličín a súvisiacich prepočtov v zákone o dani z príjmov
  • Zmena v postupe registrácie na daň z príjmov, ...

Časový program:

 • 07.30 -  08.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 08.00 - 11.30 h - Odborný program s prestávkou na občerstvenie
 • 11.30 - 12.00 h - Diskusia

 

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
  • Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
  • SWIFT: SUBASKBX
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:
  • Poprad – 17092019
  • Dolný Kubín – 18092019
  • Brezno - 19092019
  • Trenčín - 23092019
  • Myjava – 24092019
  • Bratislava – 27092019
  • Trnava - 03102019
 • Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Pokiaľ potrebujete dohodnúť iný spôsob platby ako vopred na účet podľa pokynov alebo v hotovosti napíšte nám prosím na emailovú adresu education@pragmasys.sk, ozveme sa a dohodneme podmiemky splatnosti !

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.

V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Vyplnením registračného formulára zároveň súhlasíte s odoberaním nášho newsletteru s ponukou organizovaných školení našou spoločnosťou ! Túto ponuku môžete v budúcnosti pri odbere newsletteru kedykoľvek  odvolať !

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Registrácia na seminár:

Počítadlo návštev

TOPlist