Daňové priznanie fyzických osôb

Lektor: RNDr. Pavol Maniaček, špecialista v odbore SZČO

18.02.2019 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37
19.02.2019 - Trnava, Hotel IMPIQ,  B.S.Timravy 2
20.02.2019 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706

25.02.2019 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21
26.02.2019 - Poprad, Tatra Hotel, Karpatská 3314/7
27.02.2019 - Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 1027/7
 


Cena
60€ / osoba
V prípade platby v hotovosti treba školenie uhradiť v deň školenia pri prezencii účastníkov.
V prípade platby prevodným príkazom treba školenie uhradiť tak, aby bolo školné pripísané v prospech nášho účtu najneskôr deň pred uskutočnením školenia, variabilný symbol je dátum školenia, špecifický symbol je Vaše IČO.
Registrácia
V cene seminára sú zarátané školiace materiály a občerstvenie

Program seminára:

 1. Prehľad dôležitých zmien v zákone o dani z príjmov v roku 2018
  • Vymedzenie pojmu daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidencia)
  • Predaj majetku v BSM, ktorý bol zaradený u jedného z manželov v obchodnom majetku
  • Daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie
  • Nová nezdaniteľná časť základu dane daňovníka na uhradené služby v kúpeľných zariadeniach
  • Definícia príležitostnej činnosti
  • Základ dane daňovníka v oddlžení – „osobnom bankrote“
  • Odpis a tvorba opravnej položky k pohľadávke v nadväznosti na novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii a exekučného poriadku
  • Daňové výdavky zamestnávateľa na dopravu zamestnancov
  • Rozšírenie pojmu technického zhodnotenia na budovách používaných na kúpeľnú starostlivosť
  • Dohoda o nezrážaní dane – § 43 ods. 14 zákona
  • Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania
  • Zmena uplatňovania daňového bonusu na dieťa
  • Zmeny v podmienkach pre poukazovanie podielu zaplatenej dane
 2. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2018
  Príklady na rôzne kombinácie príjmov plynúcich zo zdrojov v tuzemsku aj zahraničí
  • Povinnosť a lehoty na podanie daňového priznania
  • Zdaniteľné príjmy a rozdelenie zdaniteľných príjmov
  • Zdaňovanie podielov na zisku
  • Uplatnenie daňových výdavkov
  • Zmena metódy účtovania a jej vplyv na základ dane
  • Umorenie straty
  • Nezdaniteľné časti základu dane fyzickej osoby
  • Základ dane, výpočet dane, daňový bonus
  • Stanovenie poslednej známej daňovej povinnosti a výšky preddavkov z daňového priznania
  • Určenie vymeriavacieho základu na platbu odvodov SZČO do zdravotnej a Sociálnej poisťovne
 3. Novely zákona o dani z príjmov prijaté v roku 2018
  • Oslobodenie 13. a 14. platu zamestnancov
  • Zdaňovanie kryptomien
  • Nové pravidlá uplatňovania úľavy na dani pre príjemcov regionálnej investičnej pomoci – zákon o regionálnej investičnej pomoci
  • Zmeny v duálnom a odbornom vzdelávaní – novela zákona o odbornom vzdelávaní
  • Príprava pracovnej sily cez odborné a duálne vzdelávanie
  • Úprava daňových výdavkov súvisiacich s odborným vzdelávaním
  • Daň z poistenia ako daňový výdavok – zákon o dani z poistenia
  • Formy a spôsoby platenia dane z poistenia
 4. Pripravované zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2019
  • Oslobodenie nepeňažného príjmu na ubytovanie zamestnancov
  • Oslobodenie výhier u športovcov
  • Rekreačné poukazy
  • Zdvojnásobenie výšky daňového bonusu pre deti predškolského veku;

Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.00 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.00 - 14.30 h - Diskusia

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
  • Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
  • SWIFT: SUBASKBX,
  • účastnícke poplatky treba uhradiť najmenej 3 dni pred konaním akcie !
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:
  • Myjava – 18022019
  • Trnava – 19022019
  • Trenčín – 20022019
  • Dolný Kubín – 25022019
  • Poprad – 26022019
  • Brezno – 27022019
 • Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.

V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Vyplnením registračného formulára zároveň súhlasíte s odoberaním nášho newsletteru s ponukou organizovaných školení našou spoločnosťou ! Túto ponuku môžete v budúcnosti pri odbere newsletteru kedykoľvek  odvolať !

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Registrácia na seminár:

Počítadlo návštev

TOPlist