Daňový špeciál – jeseň 2019

Cena 60 EUR / osoba – registrácia je možná až po 31.8.2019, platba v hotovosti alebo prevodným príkazom !

Akcia – 50 EUR / osoba – pri registrácii a platbe prevodom do 31.8.2019 !

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

30.09.2019 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37
01.10.2019 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706
02.10.2019 - Trnava, Hotel IMPIQ, B.S.Timravy 2
14.10.2019 - Bratislava, Vienna Gate, Kopčianska 8 - 10, Petržalka
23.10.2019 - Košice, Košice Hotel, Moldavská cesta 51
08.11.2019 - Poprad, Tatra Hotel, Karpatská 3314/7
21.11.2019 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21
26.11.2019 - Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 1027/7

Cena 60 EUR / osoba – pri registrácií po 31.8.2019, platba v hotovosti alebo prevodným príkazom !

Cena vrátane DPH, školiacich materiálov a občerstvenia

AKCIA: 50 EUR / osoba
pri registrácii a platbe do 31.8.2019 !

Registrácia

Program seminára:

 1. Stavba (nehnuteľnosť) vo väzbe na princípy DPH a DzP od 1.1.2019
  1. Predaj stavby a vplyv na zmenu účelu pri investičnom majetku (doba od prvej kolaudácie, rozslišovanie stavieb na bývanie) a vplyv na DPH
  2. Predaj nehnuteľností a daňový výdavok pri predaji nehnuteľnosti (pomerné odpisy a zostatková cena)
  3. Vyvolané investície a vplyv na základ dane a odpočet DPH (bezplatné odovzdanie)
  4. Prenajímateľ a povinnosť krátiť odpisy, riziká nepeňažného príjmu pri vykonaní technického zhodnotenia nájomcu alebo opravy a údržby, vplyv na základ dane a DPH (prenájom s DPH alebo bez DPH?)
  5. Nájomca, ktorý vykonal technické zhodnotenie, právo na daňový odpis, skončenie nájmu vplyv na základ dane a DPH pri skončení nájmu
  6. Ubytovacie služby od 1.1.2019
 2. Používanie majetku na podnikanie aj na iný účel ako na podnikanie zo zmenami v DPH od 1.1.2019
  1. Poskytovanie benefitov pre zamestnancov a vplyv na daňovú uznateľnosť u zamestnávateľa, právo na odpočítanie dane a pomerné odpočítanie dane pri používaní majetku aj na iný účel ako podnikanie
  2. Paušalizácia majetku, ktorý má charakter osobnej potreby a vplyv na základ dane a DPH
  3. Povinnosti viažuce sa k úprave odpočítanej dane pri nehnuteľnostiach a hnuteľnom investičnom majetku (napr. autá)
 3. Predaj, krádež a likvidácia majetku z pohľadu dane z príjmov a DPH
  1. Predaj majetku - odvod DPH a daňovo uznaná zostatková cena (predaj nezávislej osobe a závislej osobe)
  2. Krádež majetku z pohľadu dane z príjmov a DPH
  3. Likvidácia majetku
  4. Bezplatne dodaný majetok podľa nových princípov DPH od 1.1.2019
 4. Poukazy na predaj služieb a tovaru od 1.10.2019, princípy DPH, DzP a ERP (zľavomaty, ticketportál atď)
 5. Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2019 (rekreačné poukazy, ubytovanie pre zamestnancov, výdavky uznané po zaplatení)
 6. Vklad hnuteľného a nehnuteľného majetku spoločníkom (SZČO, súkromná osoba) do spoločnosti - daňový a účtovný dopad
  1. Nepeňažný vklad, darovanie, predaj
   1. Nepeňažný vklad do základného imania (individuálne alebo podnik)
   2. Nepeňažný vklad do kapitálových fondov (individuálne alebo podnik)
   3. Darovanie majetku do spoločnosti
   4. Predaj majetku do spoločnosti (individuálne alebo ako podnik)
  2. Prevod majetku z osobného užívania do podnikania (SZČO) a naopak
   1. Ocenenie majetku
   2. uplatnenie odpisu z tohto majetku
   3. Vyradenie majetku z podnikania do osobného užívania
  3. Zvýšenie a zníženie základného imania a kapitálových fondov z daňového a účtovného hľadiska
   1. Zvýšenie základného imania z nerozdelených ziskov
   2. Zvýšenie kapitálových fondov z nerozdelených ziskov
   3. Vyplatenie časti základného imania spoločníkovi (zníženie ZI)
   4. Vyplatenie časti kapitálového fondu spoločníkov (zníženie KF) ;

Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.00 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.00 - 14.30 h - Diskusia

 

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
  • Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
  • SWIFT: SUBASKBX
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:
  • Myjava – 30092019
  • Trenčín – 01102019
  • Trnava – 02102019
  • Bratislava – 14102019
  • Košíce – 23102019
  • Poprad – 08112019
  • Dolný Kubín – 21112019
  • Brezno - 26112019
 • Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Pokiaľ potrebujete dohodnúť iný spôsob platby ako vopred na účet podľa pokynov alebo v hotovosti napíšte nám prosím na emailovú adresu education@pragmasys.sk, ozveme sa a dohodneme podmiemky splatnosti !

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.

V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Vyplnením registračného formulára zároveň súhlasíte s odoberaním nášho newsletteru s ponukou organizovaných školení našou spoločnosťou ! Túto ponuku môžete v budúcnosti pri odbere newsletteru kedykoľvek  odvolať !

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Registrácia na seminár:

Počítadlo návštev

TOPlist