Daňový špeciál – jeseň 2019

Vrátane prehľadu najdôležitejších zmien schválenej novely Zákona o dani z príjmov od 1.1.2020 !

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

14.10.2019 - Bratislava, Vienna Gate, Kopčianska 8 - 10, Petržalka
23.10.2019 - Košice, Košice Hotel, Moldavská cesta 51
08.11.2019 - Poprad, Tatra Hotel, Karpatská 3314/7
21.11.2019 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21
26.11.2019 - Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 1027/7

Cena 60 EUR / osoba

Cena vrátane DPH, školiacich materiálov a občerstvenia

Registrácia

Program seminára:

 1. Stavba (nehnuteľnosť) vo väzbe na princípy DPH a DzP od 1.1.2019
  1. Predaj stavby a vplyv na zmenu účelu pri investičnom majetku (doba od prvej kolaudácie, rozslišovanie stavieb na bývanie) a vplyv na DPH
  2. Predaj nehnuteľností a daňový výdavok pri predaji nehnuteľnosti (pomerné odpisy a zostatková cena)
  3. Vyvolané investície a vplyv na základ dane a odpočet DPH (bezplatné odovzdanie)
  4. Prenajímateľ a povinnosť krátiť odpisy, riziká nepeňažného príjmu pri vykonaní technického zhodnotenia nájomcu alebo opravy a údržby, vplyv na základ dane a DPH (prenájom s DPH alebo bez DPH?)
  5. Nájomca, ktorý vykonal technické zhodnotenie, právo na daňový odpis, skončenie nájmu vplyv na základ dane a DPH pri skončení nájmu
  6. Ubytovacie služby od 1.1.2019
 2. Používanie majetku na podnikanie aj na iný účel ako na podnikanie zo zmenami v DPH od 1.1.2019
  1. Poskytovanie benefitov pre zamestnancov a vplyv na daňovú uznateľnosť u zamestnávateľa, právo na odpočítanie dane a pomerné odpočítanie dane pri používaní majetku aj na iný účel ako podnikanie
  2. Paušalizácia majetku, ktorý má charakter osobnej potreby a vplyv na základ dane a DPH
  3. Povinnosti viažuce sa k úprave odpočítanej dane pri nehnuteľnostiach a hnuteľnom investičnom majetku (napr. autá)
 3. Predaj, krádež a likvidácia majetku z pohľadu dane z príjmov a DPH
  1. Predaj majetku - odvod DPH a daňovo uznaná zostatková cena (predaj nezávislej osobe a závislej osobe)
  2. Krádež majetku z pohľadu dane z príjmov a DPH
  3. Likvidácia majetku
  4. Bezplatne dodaný majetok podľa nových princípov DPH od 1.1.2019
 4. Poukazy na predaj služieb a tovaru od 1.10.2019, princípy DPH, DzP a ERP (zľavomaty, ticketportál atď)
 5. Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2019 (rekreačné poukazy, ubytovanie pre zamestnancov, výdavky uznané po zaplatení)
 6. Vklad hnuteľného a nehnuteľného majetku spoločníkom (SZČO, súkromná osoba) do spoločnosti - daňový a účtovný dopad
  1. Nepeňažný vklad, darovanie, predaj
   1. Nepeňažný vklad do základného imania (individuálne alebo podnik)
   2. Nepeňažný vklad do kapitálových fondov (individuálne alebo podnik)
   3. Darovanie majetku do spoločnosti
   4. Predaj majetku do spoločnosti (individuálne alebo ako podnik)
  2. Prevod majetku z osobného užívania do podnikania (SZČO) a naopak
   1. Ocenenie majetku
   2. uplatnenie odpisu z tohto majetku
   3. Vyradenie majetku z podnikania do osobného užívania
  3. Zvýšenie a zníženie základného imania a kapitálových fondov z daňového a účtovného hľadiska
   1. Zvýšenie základného imania z nerozdelených ziskov
   2. Zvýšenie kapitálových fondov z nerozdelených ziskov
   3. Vyplatenie časti základného imania spoločníkovi (zníženie ZI)
   4. Vyplatenie časti kapitálového fondu spoločníkov (zníženie KF) ;
 7. Najdôležitejšie zmeny schválenej novely Zákona o dani z príjmov od 1.1.2020 ( Novela bola schválená NRSR v treťom čítaní 11.9.2019 )
  • Zosumarizovanie zmien od 1. 1. 2019 (daňový bonus, inštitút štipendií, zrušenie poplatku reťazcom, vyplácanie 13. a 14. platu, daňovo uznané výdavky po zaplatení)
  • Zavedenie kategórie mikrodaňovníkov a jednoduchšie pravidlá pre nich (platné od 1.1.2021)
  • Zmeny v oblasti odpisovania majetku - rýchlejšie odpisovanie elektromobilov -zavádza sa nová odpisová skupina
   • Možnosť prerušenia odpisovania
  • Zmeny v oblasti odpočítania daňovej straty
  • Možnosť elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom, zmeny v komunikácii (administratívna komunikácia ako podpisovanie vyhlásenia atd...)
  • Zmeny v oblasti výdavkov, ktoré sú daňovo uznané až po ich zaplatení (významné zmeny posúdenia daňových výdavkov po zaplatení ako sprostredkovateľská odmena, obstarávacie náklady ...)
  • Zmeny v oblasti výpožičky a zmeny vo väzbe na aplikačnú prax ako formy, šablony... (odpisovanie, daňové a nedaňové výdavky)
  • Zmeny v oblasti platenia preddavkov na daň z príjmov u fyzických osôb a právnických osôb (zmeny v definície poslednej známej daňovej povinnosti, výška povinnosti platenia preddavkov)
  • Zmeny v oblasti zaokrúhľovania
  • Zmeny v registrácii daňovníkov ako povinnosť na strane správcu dane ako aj daňovníka
   • Zmeny u fyzickej osoby zo závislej činnosti (oslobodené plnenia ako preprava, ubytovanie, benefity...)
   • Zmeny u fyzickej osoby oslobodené od dane z príjmov podľa § 9 ZDP (napr. náhrada príjmu pri strate zdaniteľného príjmu pri strate funkčnosti 40 % a viac)
   • Zmeny v oblasti uplatňovania základu dane u fyzických osôb
   • Zmeny v oblasti uplatňovania nových sadzieb dane z príjmov u právnickej osoby a fyzickej osoby (zavádza sa nová sadzba dane 15 % - kto a kedy sa dozvieme na školení)
   • Zmeny v oblasti nepeňažných a peňažných plnení pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od držiteľa (kto kedy a ako sa dozvieme na školení)
   • zmeny v oblasti nedaňových výdavkov ako zmluvné pokuty, úroky z omeškania, likvidácia potravinového tovaru, výpožičky
   • Zmeny v oblasti definície základných pojmov ako vklad, mikrodaňovník...
   • Zmeny v oblasti zdanenia zahraničných osôb v tuzemsku. Zdanenie licenčných poplatkov nájmu hnuteľných vecí a zmeny vo väzbe časového testu na oslobodenie od dane z príjmov (§ 13) a zrážková daň
   • Zmeny v oblasti definície dividend vo väzbe na kapitálový fond (vyplatenie do zahraničia a zrážková daň)
   • ostatné zmeny
 8.  

Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.00 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.00 - 14.30 h - Diskusia

 

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

    Bankové spojenie: VUB, a.s.
        Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
        SWIFT: SUBASKBX
        účastnícke poplatky treba uhradiť najmenej deň pred konaním akcie !
    Variabilný symbol: dátum konania akcie:
        Bratislava – 14102019
        Košíce – 23102019
        Poprad – 08112019
        Dolný Kubín – 21112019
        Brezno - 26112019
    Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Pri úhrade v hotovosti ( pokiaľ ste tak uviedli v registrácii ) zaplatíte ráno pri vstupe na školenie !

Pokiaľ potrebujete dohodnúť iný spôsob platby ako vopred na účet podľa pokynov alebo v hotovosti napíšte nám prosím na emailovú adresu education@pragmasys.sk, ozveme sa a dohodneme podmiemky splatnosti !

Daňový doklad Vám odovzdáme vždy v deň školenia pri prezencii účastníkov !

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.

V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Vyplnením registračného formulára zároveň súhlasíte s odoberaním nášho newsletteru s ponukou organizovaných školení našou spoločnosťou ! Túto ponuku môžete v budúcnosti pri odbere newsletteru kedykoľvek  odvolať !

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Registrácia na seminár:

Počítadlo návštev

TOPlist