Daňovo – účtovný špeciál v kocke – 12 x OnLine

12 videozáznamov s profesionálmi za neuveriteľnú cenu: len 5 EUR / online školenie v balíku, spolu 12 školení za 60 EUR vrátane neobmedzeného prístupu 24 mesiacov a školiacich materiálov.

Akcia - pri kúpe tohto produktu si zdarma môžete vybrať iný ONLINE produkt !

Celkový čas trvania celého balíka: 14hod 41min

Kolektív lektorov:     Ing. Vladimír Ozimý – RNDr. Pavol Maniaček – Júlia Pšenková
 

Cena 60€ / osoba
po registrácii Vám emailom zašleme faktúru a po pripísaní jej úhrady na náš bankový účet získate prístup k balíku online školení a školiacim materiálom !
Registrácia

Program seminára:

Video_01 – trvanie: 1h 05min
Vybrané témy k novele Zákona o dani z príjmov od 1.1.2020 

 • nezdaniteľná časť na daňovníka
 • sadzby dane z príjmov u FO a PO
 • zmeny v definícii dividendy
 • zmeny v pojme vklad
 • predaj obchodného podielu FO a PO
 • zmeny v oslobodení príjmov z predaja CP
 • zmeny v oslobodení licenčných príjmov medzi prepojenými osobami
 • pohľadávka ako nepeňažný vklad do spoločnosti u FO podnikateľa
 • zmarená investícia
 • precenenie CP na obchodovanie
 • opravné položky a odpis pohľadávok
 • výpožička

Video_02 – trvanie: 44min
Vybrané témy k novele Zákona o DPH od 1.1.2020 

 • zmena sadzieb DPH
 • zavedenie systému call os Stock (konsignačne sklady)
 • priradenie prepravy vykonanej prostrednou osobou v reťazovom obchode
 • zmeny v oblasti hmotno-právnych podmienok na oslobodenie pri intrakomunitárnej dodávke podľa paragrafu 43
 • oprava základu dane u cestovných kancelárií
 • oprava dane pri službe na investičnom majetku
 • zmena pomeru pri hnuteľnom investičnom majetku medzi podnikaním a súkromným vyuzitim
 • bezplatné dodanie pri majetku do1700 eur a základ dane

Video_03 – trvanie: 1h 5min
Daňové princípy v roku 2020 a pandémia COVID-19

 • podanie daňového priznania k dani z príjmov
 • podanie dodatočného daňového priznania k dani z príjmov
 • daňový nedoplatok a sankcia
 • daňové straty
 • princíp od 1.1.2020 a mimoriadna situácia
 • daňové preplatky a vrátenie
 • preplatky na preddavkoch a vratenie
 • platenie preddavkov podľa nových pravidiel zohľadnenie mimoriadnej situacie
 • platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel
 • 2 percenta a poukázanie správcom dane
 • prerušenie daňového konania a kontroly

Video_04 – trvanie: 1hod 23min
Vysielanie zamestnancov – aktuál pri zohľadnení zmeny od 07/2020

 • Zákonník práce
 • mzda pri vyslaní
 • mzdové zvýhodnenie pri vyslaní
 • odvody sociálne a zdravotné poistenie
 • formulár A1
 • daň
 • cestovné náhrady

Video_05 – trvanie: 1hod 12min
Dohody o prácach mimo pracovný pomer

Zákonník práce:

 • typy dohôd a ich použitie
 • rozsah prác pri dohode
 • evidencia pracovného času
 • zákonné prestávky v práci
 • práca mladistvých na dohodu
 • mzdy pri dohodách
 • mzdové zvýhodnenia pri dohodách

Sociálne poistenie

 • pravidelná nepravidelná dohoda
 • registrácia
 • výpočet odvodov
 • výkazy poistného
 • úhrada poistného
 • splatnosť

Zdravotné poistenie

 • registrácia
 • výpočet odvodov
 • výkazy poistného
 • úhrada poistného
 • splatnosť

Daň zo závislej činnosti

 • zdaniteľné príjmy
 • nezdaniteľná časť základu dane
 • daňový bonus
 • výpočet dane
 • splatnosť dane
 • ročné zúčtovanie dane

Kombinácia dohody s pracovným pomerom

 • pracovno právny pohľad
 • sociálne poistenie
 • zdravotné poistenie
 • daň

Video_06 – trvanie: 2hod 28min
Preddavky na daň z príjmov

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby

 • Platenie preddavkov pri poklese tržieb
 • Platenie preddavkov po podaní daňového priznania počas obdobia pandémie
 • Platenie preddavkov po podaní opravného daňového priznania počas obdobia pandémie
 • Platenie preddavkov po skončení obdobia pandémie

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby

 • Platenie preddavkov pri poklese tržieb
 • Platenie preddavkov po podaní daňového priznania počas obdobia pandémie 
 • Platenie preddavkov po podaní opravného daňového priznania počas obdobia pandémie
 • Platenie preddavkov po skončení obdobia pandémie

Video_07 – trvanie: 1hod 45min
Daňová strata – vrátenie preplatkov a preddavkov – asignácia dane

Odpočet daňovej straty

 • Odpočet daňovej straty fyzickej osoby
 • Vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2019
 • Odpočet daňovej straty právnickej osoby
 • Vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019
 • Možnosť podania opravného alebo dodatočného daňového priznania s uplatnením straty podľa zmeny zákona počas obdobia pandémie

Vrátenie preplatku na dani z príjmov (FO, PO)

 • Preplatok po podaní riadneho daňového priznania
 • Preplatok po podaní opravného, resp. dodatočného daňového priznania

Poukázanie podielu zaplatenej dane (FO, PO)

 • Pri podaní daňového priznania počas obdobia pandémie
 • Po skončení obdobia pandémie

Vrátenie preddavkov na daň z príjmov

 • Vrátenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby
 • Vrátenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby

Video_08 – trvanie: 2h 02min
Automobil v kocke 2020

 • motorové vozidlo formou finančného prenájmu (jednoduché účtovníctvo, podvojné, daňové hľadisko)
  • postúpené predmetu leasingu
  • škoda na predmete leasingu vrátane krádeže
  • odobratie predmetu leasingu
  • predčasne odkúpenie
 • motorové vozidlo na úver
  • postúpenie motorového vozidla
 • moment zaradenia motorového vozidla
 • odpisovanie motorového vozidla
 • elektromobil a ostatné MV
 • výdavky spojené s prevádzkou motorového vozidla ako PHL...
 • uplatňovanie DPH pri motorovom vozidle, leasing a DPH
 • operativny prenájom motorového vozidla, kúpa motorového vozidla
 • luxusné motorové vozidlo
 • predaj MV
 • zamestnanec a MV
 • prevod MV na závislú osobu DzP a DPH

Video_09 – trvanie: 41min
Odpisy majetku 2020

 • Právo na odpisovanie hmotného a nehmotného majetku. Prečo sa majetok odpisuje.
 • Ktorý hmotný majetok sa odpisuje, ako je to s nehmotným majetkom
 • Hmotný a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania
 • Účtovné vs. daňové odpisy
 • Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku
 • Účtovanie dlhodobého nehmotného majetku
 • Podstata daňového odpisovania hmotného a nehmotného majetku
 • Vstupná cena hmotného a nehmotného majetku
 • Zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny a ročný odpis. Zaokrúhľovanie odpisov
 • Popis jednotlivých odpisových skupín 0 až 6

Video_10 – trvanie: 1h 10min
Výpočet daňových odpisov hmotného majetku

 • Rovnomerné odpisovanie hmotného majetku. Príklady
 • Zrýchlené odpisovanie hmotného majetku. Príklady
 • Vymedzenie technického zhodnotenia.
 • Prerušenie odpisovania hmotného majetku
 • Obmedzenie výšky daňových odpisov prenajatého majetku
 • Porovnanie účtovných a daňových odpisov po skončení zdaňovacieho obdobia
 • Hmotný majetok s dobou použiteľnosti viac ako rok v ocenení do 1 700 EUR v jednoduchom účtovníctve a daňovej evidencii
 • Odpisy budov
 • Odpisy budovy obstaranej kúpou spolu s pozemkom

Video_11 – trvanie: 31min
Vymáhanie pohľadávky

 • Nároky veriteľa pri vymáhaní pohľadávky
  • úroky z omeškania
  • náhrada škody, ktorú dlžník spôsobil
  • zmluvná pokuta
  • úhrada nákladov spojených s právom uplatnenia na súde
 • Exekúcia neuhradenej pohľadávky / Exekučný titul
 • Návrh na vykonanie exekúcie
 • Priebeh a vykonanie exekúcie
 • Nevyhnutné náklady spojené s exekúciou
  • súdny poplatok
  • odmena exekútora
  • odmena advokáta
 • Nevyhnuté informácie spojené s vymáhaním pohľadávky
 • Kedy sa neoplatí vymáhanie pohľadávky

Video_12 – trvanie: 1h 58min
Odpis pohľadávky, opravné položky a postúpenie pohľadávky

 • Účtovanie odpisu pohľadávky v podvojnom a jednoduchom účtovníctve
 • Odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h) ZDP
  • dlžník v konkurze
  • dlžník v reštrukturalizácii
  • dlžník zomrel
  • dlžník v exekúcii
 • Odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP
  • Odpis nepremlčaných pohľadávok
  • Odpis premlčanej pohľadávky
 • Úprava základu dane pri odpise pohľadávky

Opravné položky

 • Účtovanie opravných položiek
 • Daňovo uznané opravné položky
  • podľa § 20 ods. 10 ZDP / konkurz a reštrukturalizácia
  • podľa § 20 ods. 14, ZDP / nepremlčané pohľadávky
  • podľa § 20 ods. 22 ZDP / príslušenstvo pohľadávky
 • Opravné položky a úprava základu dane

Postúpenie pohľadávky

 • Postúpenie pohľadávok v menovitej hodnote
 • Postúpenie pohľadávok nadobudnutých v obstarávacej cene
 • Účtovanie postúpenia pohľadávok

Aby ste mali predstavu, ako vyzerá online školenie, pozrite si krátku ukážku:

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Vyplnením registračného formulára zároveň súhlasíte s odoberaním nášho newsletteru s ponukou organizovaných školení našou spoločnosťou ! Túto ponuku môžete v budúcnosti pri odbere newsletteru kedykoľvek  odvolať !

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Záujemca o školenie berie na vedomie, že prístup k videoškoleniam a školiace materiály použije výhradne pre svoju potrebu v zmysle odoslanej registrácie a neporuší ustanovenia Obč. zákonníka v zmluve o dielo a ustanovenia autorského zákona č. zák. č. 185/2015 Z.z. – to znamená produkt nebude ďalej nelegálne šíriť !

Registrácia na seminár:

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
1 + 2 =
Doplňte správnu odpoveď!

Prihlásenie

Počítadlo návštev

TOPlist