DPH aktuálne v roku 2019

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

02.04.2019 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37
03.04.2019 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706
04.04.2019 - Trnava, Hotel IMPIQ, B.S.Timravy 2
15.04.2019 - Bratislava, Vienna Gate, Kopčianska 8 - 10, Petržalka
16.04.2019 - Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 1027/7
25.04.2019 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21
26.04.2019 - Poprad, Tatra Hotel, Karpatská 3314/7


Cena
60€ / osoba
V prípade platby v hotovosti treba školenie uhradiť v deň školenia pri prezencii účastníkov.
V prípade platby prevodným príkazom treba školenie uhradiť tak, aby bolo školné pripísané v prospech nášho účtu najneskôr deň pred uskutočnením školenia, variabilný symbol je dátum školenia, špecifický symbol je Vaše IČO.
Registrácia
V cene seminára sú zarátané školiace materiály a občerstvenie

Program seminára:

 • Registrácia na účely DPH a zábezpeka pri registrácii od 1. 1. 2019 (zmena v oblasti obratu na účely zákona a rizikových osôb)
 • Zavedenie poukážok a vplyv na princíp DPH (jednoučelové a viacúčelové poukážky - riziko darčekových poukazov)
 • Rizikové osoby a ručenie za daň od 1. 1. 2018
 • Prepravné služby spojené s vývozom tovaru a dovozom tovaru z pohľadu judikatúry ESD a aplikácia v praxi od 1. 1. 2018 (dovoz a vývoz tovaru)
 • Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku zameraný najmä na tovar ako obilniny v kapitolách 10 a 12 a predmety zo železa od 1. 1. 2018 a aplikačné problémy pri vyhotovení faktúr (doklady ERP) s úpravou od 1.1.2019
 • Dodanie stavieb a pozemkov komplexne od 1. 1. 2018 a 1.1.2019 (vznik daňovej povinnosti, prenos daňovej povinnosti, oslobodené plnenie, zmena účelu), nájomné vzťahy
 • Trojstranný obchod a podávanie súhrnného výkazu od 1. 1. 2018
 • Princípy fakturácie od 1. 1. 2019 (faktúra, povinnosť, obsah, súhrnná faktúra)
 • Zmeny pri zrušení registrácie za platiteľa DPH od 1. 1. 2019
 • Pomerné odpočítanie dane pri hnuteľnom investičnom majetku od 1.1.2019 - väzba na § 49 ods. 5 a § 54d
 • Finančný prenájom od 1.1.2019 - aplikačné problémy
 • Ubytovacie služby a zmena sadzby DPH - ubytovanie so stravou v praxi
 • Bezodplatne dodaný tovar od 1.1.2019
 • Zmeny v záznamovej povinnosti
 • Nárok na odpočítanie dane a aplikačné problémy v praxi
 • Vznik daňovej povinnosti, nesprávne určenie a väzba na právo odpočítať daň.

Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.00 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.00 - 14.30 h - Diskusia

 

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
  • Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
  • SWIFT: SUBASKBX,
  • účastnícke poplatky treba uhradiť najmenej 3 dni pred konaním akcie !
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:
  • Myjava – 02042019
  • Trenčín – 03042019
  • Trnava – 04042019
  • Bratislava – 15042019
  • Brezno – 16042019
  • Dolný Kubín – 25042019
  • Poprad – 26042019
 • Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.

V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Vyplnením registračného formulára zároveň súhlasíte s odoberaním nášho newsletteru s ponukou organizovaných školení našou spoločnosťou ! Túto ponuku môžete v budúcnosti pri odbere newsletteru kedykoľvek  odvolať !

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Registrácia na seminár:

Počítadlo návštev

TOPlist