DPH v kocke – komplet – 10 x OnLine

10 videozáznamov s profesionálom za neuveriteľnú cenu: len 6 EUR / online školenie v balíku, spolu 10 školení za 60 EUR vrátane neobmedzeného prístupu 24 mesiacov a školiacich materiálov.

Akcia - pri kúpe tohto produktu si zdarma môžete vybrať iný ONLINE produkt !

Celkový čas trvania celého balíka: 10h 40min

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

Dátum/miesto konania:
ONLINE v pohodlí Vašej kancelárie, či domova, video-školenia si môžete prezerať opakovane podľa Vašich časových možností;

 

Cena 60€ s DPH / osoba
po registrácii Vám emailom zašleme faktúru a po pripísaní jej úhrady na náš bankový účet
získate prístup k balíku videoškolení a školiacim materiálom !
Registrácia

Program seminára:

Video_01 – trvanie: 1h 31min
Predmet dane a registračná povinnosť

 1. Zdaniteľná osoba a ekonomická činnosť
 2. Registrácia zdaniteľných tuzemských osôb
  • tuzemská zdaniteľná osoba
  • dobrovoľná registrácia
  • povinná registrácia
  • obrat a zrušenie registrácie
  • oneskorená registrácia
  • zákonná registrácia
  • registrácia z dôvodu nadobudnutia tovaru z EU
  • služobná registrácia
  • skupinová registrácia
  • paradox skupiny
  • zásielkový predaj
 3. Registrácia zahraničných osôb - povinnosť registrácie zahraničnej osoby - výnimky z registrácie - zmena registrácie

Video_02 – trvanie: 1h 22min
Dodanie tovaru a vznik daňovej povinnosti pri tovare v tuzemsku

 • dodanie tovaru
 • finančný prenájom z pohľadu DPH
 • revod vlastníctva za protihodnotu
 • bezodplatné dodanie
 • miesto dodania tovaru
 • daňová povinnosť pri dodaní tovaru ( daňové priznanie a kontrolný výkaz )
 • povinnosť podať daňové priznanie
 • dodanie tovaru pre ZO a PO, nezdaniteľnú osobu, vznik DP pri dodaní tovaru v tuzemsku
 • opakované a čiastkové dodania
 • daňová povinnosť pri komisionálnom predaji
 • prijatá platba pred dodaním tovaru
 • predajné automaty
 • zálohované obaly
 • kedy nevzniká daňová povinnosť

Video_03 – trvanie: 1h 10min
Dodanie služby a vznik daňovej povinnosti pri službách

 1. Dodanie služby
  • dodanie služby
  • miesto dodania služby, všeobecné a špecifické pravidlo
  • služby s väzbou na nehnuteľnosť
  • krátkodobý prenájom
  • kultúrne, výchovné, vzdelávacie a obdobné služby
  • preprava osôb
  • preprava tovaru inej ako zdaniteľnej osobe
  • doplnkové služby, nakladanie a manipulácia
  • práce a ocenenie hnuteľného majetku poskytnuté nezdaniteľnej osobe
  • reštauračné služby
  • sprostredkovanie pre nezdaniteľnú osobu
  • dodanie digitálnych služieb
  • nehmotné služby
 2. Vznik daňovej povinnosti pri službách
  • kedy vzniká daňová povinnosť
  • opakované a čiastkové dodanie služby
  • prijatá platba
  • refakturácia služieb a vznik daňovej povinnosti
  • kedy nevzniká daňová povinnosť

Video_04 – trvanie: 1h 12min
Kontrolný výkaz DPH

 • kontrolný výkaz z pohľadu DPH
 • kto je povinný podať kontrolný výkaz a lehota na podanie
 • dodanie tovaru a služby pre zdaniteľnú osobu
 • dodanie tovaru a a služby pre nezdaniteľnú osobu
 • dodanie tovaru a služby v tuzemsku s prenosom daňovej povinnosti a vykazovanie v DP a KVDPH
 • riziká nesprávnej fakturácie
 • prijaté zjednodušené faktúry
 • opravné faktúry
 • ostatné faktúry u vyhotoviteľa, ktoré nejdú do oddielu A
 • doklad ERP

Video_05 – trvanie: 1hod 35min
Dodávky v rámci EU

 • miesto dodania a miesto nadobudnutia
 • pravidlá intrakomunitárnej dodávky na strane odberateľa a dodávateľa
 • reťazový obchod vrátane trojstranného obchodu
 • priradenie prepravy v reťazovom obchode
 • pravidlá vývozu a dovozu tovaru
 • režim použitého tovaru a intrakomunitárne dodanie tovaru
 • súhrnný výkaz

Video_06 – trvanie: 53min
Prenos daňovej povinnosti § 69

 • osoba povinná platiť daň podľa § 69 ZoDPH
 • dodanie služby zahraničnou osobou
 • dodanie tovaru v tuzemsku zahraničnou osobou
 • riadky DP a KV
 • uvedenie DPH na faktúre neoprávnene a osoba povinná platiť daň
 • osoba povinná platiť daň pri nadobúdaní tovaru z EU a trojstrannom obchode
 • tuzemský reverse charge

Video_07 – trvanie: 39min
DPH a dodanie stavieb, nájom

 • vznik daňovej povinnosti
 • určenie prvej kolaudácie
 • dodanie s daňou, s prenosom daňovej povinnosti, oslobodenie od dane
 • zmena účelu pri investičnom majetku
 • nájom a ubytovacie služby

Video_08 – trvanie: 48min
Základ dane

 • všeobecný princíp tvorby základu dane
 • základ dane a kupujúci, ktorý má osobitný vzťah k platiteľovi
 • základ dane pri bezplatných dodávkach
 • základ dane pri predaji podniku
 • základ dane pri premiestnení tovaru do EU
 • základ dane pri nadobudnutí tovaru z EU
 • základ dane pri dovoze tovaru

Video_09 – trvanie: 47min
Fakturácia a zdaňovacie obdobie

 • definícia faktúry
 • povinnosť vyhotoviť faktúru
 • lehota na vyhotovenie faktúry
 • súhrnná faktúra
 • uchovávanie faktúr
 • určenie zdaňovacieho obdobia

Video_10 – trvanie: 52min
Právo na odpočet DPH

 • hmotno-právne podmienky odpočítania dane
 • právo na odpočítanie dane, tovary a služby používa na iný účel ako na podnikanie
 • prijaté plnenia na dodávky bez nároku na odpočet DPH
 • koeficient
 • zahraničná osoba
 • formálna stránka odpočtu DPH (faktúra verzus záznamová povinnosť)

Aby ste mali predstavu, ako vyzerá online školenie, pozrite si krátku ukážku:

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Vyplnením registračného formulára zároveň súhlasíte s odoberaním nášho newsletteru s ponukou organizovaných školení našou spoločnosťou ! Túto ponuku môžete v budúcnosti pri odbere newsletteru kedykoľvek  odvolať !

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Záujemca o školenie berie na vedomie, že prístup k videoškoleniam a školiace materiály použije výhradne pre svoju potrebu v zmysle odoslanej registrácie a neporuší ustanovenia Obč. zákonníka v zmluve o dielo a ustanovenia autorského zákona č. zák. č. 185/2015 Z.z. – to znamená produkt nebude ďalej nelegálne šíriť !

Registrácia na seminár:

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
5 + 4 =
Doplňte správnu odpoveď!

Prihlásenie

Počítadlo návštev

TOPlist