DPH - novelizácia – prezenčné školenie - jeseň 2020

Daň z pridanej hodnoty po zavedení novely Zo DPH od 1.10. 2020 a 1.1.2021

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

22.09.2020 - Myjava, Stredná priemyselná škola, ul SNP 413/8
23.09.2020 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706

13.10.2020 - Trnava, Aquapark Trnava, Rybníkova 16
29.10.2020 - Bratislava, AIRCRAFT bussines center, Ivánska cesta 30/B

18.11.2020 - Poprad, Tatra Hotel, Karpatská 3314/7
19.11.2020 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21

20.11.2020 - Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 1027/7
 

Cena

Cena: 66 EUR / osoba do naplnenia kapacity školenia vrátane DPH, školiacich materiálov a občerstvenia

Registrácia

Program seminára:

 • Podmienky registrácie podľa zákona o DPH po novele ZoDPH
 • Určenie miesta dodania služby v princípoch DPH, zmeny v zákone vo väzbe na pravidlá určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe.
 • Miesto dodania pri dodaní tovaru v rámci EU a zmeny spojené so zásielkovým predajom
 • Oprava základu dane (vystavené a prijaté dobropisy a ťarchopisy). Zavádza sa nový princíp opravy v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny tovaru alebo služby Pravidlá viažuce sa k nevymožiteľnosti pohľadávky
 • Úprava obsahu kontrolného výkazu v prípade opravy základu dane (nevymožiteľné pohľadávky)
 • Dodanie tovaru formou online platformy (elektronického rozhrania) a s tým spojené daňové povinnosti.
 • Vývoz tovaru a preukazovanie vývozu tovaru do miesta určenia na území tretích štátov aj inými dôkazmi ako doteraz.
 • Dovoz tovaru a zmeny spojené s dovozom tovaru
 • Rozšírenie osobitnej úpravy aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľným osobám a taktiež na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku).
 • Základné princípy ustátia práva na odpočítanie dane u platiteľa DPH

 


Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.00 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.00 - 14.30 h - Diskusia
Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
  • Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
  • SWIFT: SUBASKBX
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:
  • Myjava – 22092020
  • Trenčín – 23092020
  • Trnava – 13102020
  • Bratislava – 29102020
  • Poprad – 18112020
  • Dolný Kubín – 19112020
  • Brezno - 20112020
 • Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Zálohové faktúry nevystavujeme – máte potvrdenie o registrácii !

( V prípade, že požadujete platbu v hotovosti v deň školenia, napíšte nám to do poznámky! )

Daňový doklad o prijatej platbe Vám zašleme obratom elektronicky po pripísaní úhrady v prospech nášho účtu na email uvedený v registrácii na školenie !

Vyúčtovaciu faktúru Vám poskytneme priamo na školení !

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené. V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Registrácia na seminár:

Prihlásenie

Počítadlo návštev

TOPlist