Mzdový špeciál – jeseň 2018

LektorJúlia Pšenková, odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, mzdovú problematiku a daň z príjmov zo závislej činnosti

13.11.2018 - Bratislava, Vienna Gate, Kopčianska 8 - 10, Petržalka
19.11.2018 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37
20.11.2018 - Trnava, Hotel IMPIQ, B.S.Timravy 2
21.11.2018 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706
26.11.2018 - Poprad, Tatra Hotel, Karpatská 3314/7
27.11.2018 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21
03.12.2018 - Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 1027/7
04.12.2018 - Košice, Košice Hotel, Moldavská cesta 51


Cena
60€ / osoba
platba prevodom najneskôr 3 dni pred konaním seminára
Registrácia - platba prevodom
AKCIA - 54€ / osoba 
10% zľava pri platbe v hotovosti v deň seminára
Registrácia - platba v hotovosti
V cene seminára sú zarátané školiace materiály a občerstvenie

Program seminára:   

Aktuálne životné minimum a vplyv na mzdy

 • aktuálne hodnoty životného minima
 • vplyv na zrážky zo mzdy
 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
 • nezdaniteľná časť základu dane na manžela/manželku
 • daňový bonus

 

Zrážky zo mzdy

 • Zákonník práce 
 • Exekučný poriadok 
 • Občiansky poriadok 
 • zrážky zo mzdy bez súhlasu zamestnanca v zmysle Zákonníka práce
 • exekúcie
 • zrážky podľa občianskeho poriadku
 • daňové exekúcie
 • výpočet čistej mzdy
 • nepostihnuteľné časti čistej mzdy
 • tretinový systém
 • prednostná, neprednostná exekúcia
 • poradie exekúcií
 • praktické výpočty zrážky zo mzdy

 

Cestovné náhrady - Zákon 283/2002 Zbierky zákona o cestovných náhradách - komplet

 • pracovná cesta
 • osoby s nárokom na cestovné náhrady
 • príkaz na pracovnú cestu
 • prerušenie pracovnej cesty
 • preukázateľnosť výdavkov pri pracovnej ceste
 • paušalizácia cestovných náhrad
 • tuzemské pracovné cesty
 • zahraničné pracovné cesty
 • použitie súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste administrácia pracovných ciest

Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.00 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.00 - 14.30 h - Diskusia

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
  • Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
  • SWIFT: SUBASKBX
  • účastnícke poplatky treba uhradiť najmenej 3 dni pred konaním akcie !
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:
  • Bratislava: 13112018
  • Myjava: 19112018
  • Trnava: 20112018
  • Trenčín: 21112018
  • Poprad: 26112018
  • Dolný Kubín: 27112018
  • Brezno: 03122018
  • Košice: 04122018
 • Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.

V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Vyplnením registračného formulára zároveň súhlasíte s odoberaním nášho newsletteru s ponukou organizovaných školení našou spoločnosťou ! Túto ponuku môžete v budúcnosti pri odbere newsletteru kedykoľvek  odvolať !

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle z.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas k spracovaniu osobných údajov (v súlade s § 11 cit. zákona) len pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie uvedenej v tejto prihláške, na dobu nie kratšiu ako ustanovujú osobitné predpisy (napr. zákon o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a pod.). Záujemca dáva osobitný súhlas sprostredkovateľovi na získanie jeho osobných údajov v zmysle § 15 ods. 6 z. č. 122/2013 Z.z. v platnom znení..


Cena
60€ / osoba
platba prevodom najneskôr 3 dni pred konaním seminára
Registrácia - platba prevodom
AKCIA - 54€ / osoba 
10% zľava pri platbe v hotovosti v deň seminára
Registrácia - platba v hotovosti
V cene seminára sú zarátané školiace materiály a občerstvenie

 

Počítadlo návštev

TOPlist