Zákonník práce - „Jeho veličenstvo pracovný pomer„ – balík ONLINE videoškolení

Odborná a praktická sonda do problematiky aplikácie Zákonníka práce pri vzniku, zmenách a skončení pracovného pomeru s dôrazom na možnosti zamestnávateľa pri aplikácii Zákonníka práce na zmiernenie negatívnych dopadov spôsobených pandémiou COVID 19.

Celkový čas trvania celého balíka: 4 hodiny

Lektor: JUDr. Marián Polakovič, špecialista na pracovné právo.

Dátum/miesto konania:
ONLINE v pohodlí Vašej kancelárie, či domova, video-školenia si môžete prezerať opakovane podľa Vašich časových možností;

Cena

36 € s DPH / osoba
po registrácii Vám emailom zašleme faktúru a po pripísaní jej úhrady na náš bankový účet
získate prístup k balíku videoškolení a školiacim materiálom !

Registrácia

Prístup ku školeniu (funkčný až po zaplatení a prihlásení sa na web pragmasys.sk s pridelenými prístupovými údajmi)

Program seminára:

Všetci spoločne sme sa ocitli v ťažkej a doteraz neopakovanej situácii, ktorá je aj pre nás pôsobiacich v pracovnoprávnych vzťahoch nepoznaná a je nevyhnutné sa rýchlo prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Mnohí zamestnávatelia fungujú pod krízovým vedením, z domu, online či po telefóne a potrebujú spoľahlivé a aktuálne informácie, aby situáciu zvládli. To je dôvod, prečo sme našu pôvodnú tému rozšírili o aktuálne riešenia situácií, ktoré na pulze dňa vznikajú na pracoviskách v rámci pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnávateľmi a zamestnancami.

Školenie je určené všetkým zamestnávateľom, ktorí majú skutočný záujem na tom, aby ich personálne oddelenia, osobné úrady alebo oddelenia ľudských zdrojov, prakticky a bez problémov zvládli všetky právne úkony súvisiace s prípravou, založením, zmenami a skončením pracovného pomeru a pri uzatváraní a skončení dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s tým, že budú vedieť aplikovať novelizovaný Zákonník práce, účinný od 4.4.2020.

Video_01 – trvanie: 1hod 6min
Vznik pracovného pomeru

 1. právne úkony smerujúce k vzniku pracovného pomeru s dôrazom na § 1, odsek 4 ZP ;
 2. predzmluvné vzťahy pred uzatvorením pracovnej zmluvy s dôrazom na špecifické podmienky pandémie COVID-19 ;
 3. pracovná zmluva, jej obsah s možnosťou využitia súdnej praxe pri dojednávaní miesta výkonu práce a druhu práce, odstúpenie od pracovnej zmluvy, význam pracovného poriadku ;
 4. skúšobná doba a jej zvýšený význam v období pandémie COVID-19 ;
 5. okamih vzniku pracovného pomeru a najčastejšie chyby pri chápaní tohto dôležitého časového momentu zakladajúceho práva a povinnosti účastníkov pracovnoprávneho vzťahu, povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru ;
 6. pracovný pomer na dobu určitú, kratší pracovný čas – odlišnosti od systému KURZ ARBEIT ;

 

Video_02 – trvanie: 36min
Zmeny v podmienkach pracovného pomeru

 1. dohoda o zmene pracovných podmienok, náležitosti dodatkov k pracovným zmluvám, podmienka písomnej formy vykonávaných zmien a súdna prax ;
 2. preradenie na inú prácu so súhlasom zamestnanca, povinnosť zamestnávateľa preradiť zamestnanca na inú prácu na základe zákonných dôvodov ;
 3. právo zamestnávateľa preradiť zamestnanca na inú prácu bez jeho súhlasu v špecifických podmienkach pandémie COVID 19 ;
 4. vhodná práca, posudzovanie spôsobilosti na prácu pri preradení ;
 5. pracovná cesta, dočasné pridelenie v špecifických podmienkach pandémie COVID-19 ;

 

Video_03 – trvanie: 1hod 22 min
Skončenie pracovného pomeru

 1. spôsoby skončenia pracovného pomeru;
 2. výpoveď, výpovedné doby, výpoveď daná zamestnancom a zamestnávateľom, zákaz výpovede;
 3. prípustnosť zmeny okamžitého skončenia pracovného pomeru, podmienka platnosti okamžitého skončenia;
 4. skončenie v skúšobnej dobe, súčinnosť zástupcov pri skončení;
 5. dokumenty zamestnanca pri skončení prac. pomeru, odstupné a odchodné;
 6. neplatné skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca a zamestnávateľa, možnosť namietnuť neplatnosť skončenia pracovného pomeru;
 7. pracovný poriadok;

 

Video_04 – trvanie: 55min
Aktuálne zmeny v Zákonníku práce účinné od 4.4.2020

 1. zmeny v ZP na základe schváleného zákona NR SR č. 63/2020 Z. z. v § 141, odsek 1 a § 141, odsek 3 ZP ; zmeny v ZP na základe schváleného zákona NR SR č. 66/2020 Z. z. zavedením nového dočasného § 252b ZP, ktorý zaviedol zmeny v :
  • § 52 – domácka práca a telepráca,
  • § 64 – zákaz výpovede,
  • § 90, odsek 9 – rozvrhnutie pracovného času,
  • § 111, odsek5 – určenie nástupu na dovolenku,
  • § 141 – dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca,
  • § 142 – prekážky na strane zamestnávateľa,
  • § 157, odsek 3 – návrat zamestnancov do zamestnania po odpadnutí prekážky v práci ;
 2. 8. KURZ ARBAIT – nová forma podpory zamestnávateľov prostredníctvom kompenzácie miezd zamestnancov štátom ;
 3. Informácia o najnovších opatreniach upravujúcich podmienky zamestnávania v pracovnoprávnych vzťahoch ;

Aby ste mali predstavu, ako vyzerá online školenie, pozrite si ukážku zo začiatku školenia:

 

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Vyplnením registračného formulára zároveň súhlasíte s odoberaním nášho newsletteru s ponukou organizovaných školení našou spoločnosťou ! Túto ponuku môžete v budúcnosti pri odbere newsletteru kedykoľvek  odvolať !

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Záujemca o školenie berie na vedomie, že prístup k videoškoleniam a školiace materiály použije výhradne pre svoju potrebu v zmysle odoslanej registrácie a neporuší ustanovenia Obč. zákonníka v zmluve o dielo a ustanovenia autorského zákona č. zák. č. 185/2015 Z.z. – to znamená produkt nebude ďalej nelegálne šíriť !

Registrácia na seminár:

Prihlásenie

Počítadlo návštev

TOPlist