Daňový špeciál – balík ONLINE videoškolení

Daň z príjmov – DPH – Automobil v kocke – Daňové princípy v roku 2020 a pandémia COVID-19
Celkový čas trvania celého balíka: 4hod 55min

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

Dátum/miesto konania:
ONLINE v pohodlí Vašej kancelárie, či domova, video-školenia si môžete prezerať opakovane podľa Vašich časových možností;

Cena

36€ s DPH / osoba
po registrácii Vám emailom zašleme faktúru a po pripísaní jej úhrady na náš bankový účet
získate prístup k balíku videoškolení a školiacim materiálom !

Registrácia

Prístup ku školeniu (funkčný až po zaplatení a prihlásení sa na web pragmasys.sk s pridelenými prístupovými údajmi)

Program seminára:

Video_01 – trvanie: 2h 02min
Automobil v kocke 2020

a) motorové vozidlo formou finančného prenájmu (jednoduché účtovníctvo, podvojné, daňové hľadisko)
  - postúpené predmetu leasingu
  - škoda na predmete leasingu vrátane krádeže
  - odobratie predmetu leasingu
  - predčasne odkúpenie
b) motorové vozidlo na úver
  - postúpenie motorového vozidla
c) moment zaradenia motorového vozidla
d) odpisovanie motorového vozidla - elektromobil a ostatné MV
e) výdavky spojené s prevádzkou motorového vozidla ako PHL...
f) uplatňovanie DPH pri motorovom vozidle, leasing a DPH
g) operativny prenájom motorového vozidla, kúpa motorového vozidla
h) luxusné motorové vozidlo i) predaj MV
j) zamestnanec a MV k) prevod MV na závislú osobu DzP aDPH

Video_02 – trvanie: 1h 05min
Vybrané témy k novele Zákona o dani z príjmov od 1.1.2020

  - nezdaniteľná časť na daňovníka
  - sadzby dane z príjmov u FO a PO
  - zmeny v definícii dividendy
  - zmeny v pojme vklad
  - predaj obchodného podielu FO a PO
  - zmeny v oslobodení príjmov z predaja CP
  - zmeny v oslobodení licenčných príjmov medzi prepojenými osobami
  - pohľadávka ako nepeňažný vklad do spoločnosti u FO podnikateľa
  - zmarená investícia
  - precenenie CP na obchodovanie
  - opravné položky a odpis pohľadávok
  - výpožička

Video_03 – trvanie: 44min
Vybrané témy k novele Zákona o DPH od 1.1.2020

  - zmena sadzieb DPH
  - zavedenie systému call os Stock (konsignačne sklady)
  - priradenie prepravy vykonanej prostrednou osobou v reťazovom obchode
  - zmeny v oblasti hmotno-právnych podmienok na oslobodenie pri intrakomunitárnej dodávke podľa paragrafu 43
  - oprava základu dane u cestovných kancelárií
  - oprava dane pri službe na investičnom majetku
  - zmena pomeru pri hnuteľnom investičnom majetku medzi podnikaním a súkromným vyuzitim
  - bezplatné dodanie pri majetku do1700 eur a základ dane

Video_04 – trvanie: 1h 5min
Daňové princípy v roku 2020 a pandémia COVID-19

  - podanie daňového priznania k dani z príjmov
  - podanie dodatočného daňového priznania k dani z príjmov
  - daňový nedoplatok a sankcia
  - daňové straty - princíp od 1.1.2020 a mimoriadna situácia
  - daňové preplatky a vrátenie
  - preplatky na preddavkoch a vratenie
  - platenie preddavkov podľa nových pravidiel zohľadnenie mimoriadnej situacie
  - platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel
  - 2 percenta a poukázanie správcom dane
  - prerušenie daňového konania a kontroly


Aby ste mali predstavu, ako vyzerá online školenie, pozrite si ukážku zo začiatku školenia:

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Vyplnením registračného formulára zároveň súhlasíte s odoberaním nášho newsletteru s ponukou organizovaných školení našou spoločnosťou ! Túto ponuku môžete v budúcnosti pri odbere newsletteru kedykoľvek  odvolať !

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Záujemca o školenie berie na vedomie, že prístup k videoškoleniam a školiace materiály použije výhradne pre svoju potrebu v zmysle odoslanej registrácie a neporuší ustanovenia Obč. zákonníka v zmluve o dielo a ustanovenia autorského zákona č. zák. č. 185/2015 Z.z. – to znamená produkt nebude ďalej nelegálne šíriť !

Registrácia na seminár:

Prihlásenie

Počítadlo návštev

TOPlist