Novely vybraných daňových zákonov od 1.1.2020

Komplexné školenie: DPH – Daň z príjmov – Daňový poriadok

Lektor: RNDr. Pavol Maniaček, interný lektor Pragmasys s.r.o. -  špecialista s dlhoročnými skúsenosťami

27.11.2019 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37
28.11.2019 - Trnava, Hotel IMPIQ, B.S.Timravy 2
05.12.2019 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706
06.12.2019 - Bratislava, Vienna Gate, Kopčianska 8 - 10, Petržalka
10.12.2019 - Poprad, Tatra Hotel, Karpatská 3314/7
11.12.2019 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21
12.12.2019 - Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 1027/7
13.12.2019 - Košice, Košice Hotel, Moldavská cesta 51

Cena 60€ / osoba
vrátane DPH, školiacich materiálov a občerstvenia
Registrácia

Program seminára:

Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od 1. 1. 2020

 • Zníženie sadzby DPH na 10 % na základné potraviny
 • Zníženie sadzby DPH na 10 % na noviny, časopisy, periodiká
 • Zmena v definícii obratu – § 4 ods. 4 ZDPH
 • Úprava režimu konsignačného skladu, tzv. call-off stock
  (nové pravidlá v celej EÚ, horná hranica na dodanie tovaru 12 mesiacov od prepravy, fikcia dodania pri strate, zničení, krádeži tovaru v konsignačnom sklade,  nové záznamové povinnosti, duplicitné podávanie súhrnného výkazu v režime call-off stock a iné)
  Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock
 • Nové pravidlá na priradenie prepravy v reťazových obchodoch (miesto dodania pri dodaní tovaru s prepravou, identifikovanie prostrednej osoby na účely priradenia prepravy)
 • Zavedenie fikcie odpisovania tovaru s obstarávacou cenou do 1 700 eur pri bezodplatnom dodaní
 • Nové vymedzenie ubytovacích služieb pre účely ZDPH, zavedenie maximálnej doby trvania ubytovacích služieb
 • Nové podmienky pre uplatnenie oslobodenia pri dodaní tovaru do iného členského štátu (§ 43) (nové typy dokladov na preukázanie oslobodenia pri dodaní tovaru do EÚ, preukazovanie platnosti VAT ID nadobúdateľa  tovaru, podávanie súhrnného výkazu ako jedna zo základných podmienok oslobodenia od dane, ...)
 • Zavedenie mechanizmu opravy odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty tohto investičného majetku
 • Nové pravidlá pre opravy základu dane a výšky dane pri službách cestovného ruchu
 • Praktické príklady k hore uvedeným zmenám

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 01.01.2020

 • Zníženie sadzby dane z príjmov PO a FO s príjmom do 100 000 eur na 15 %
 • Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na 21- násobok ŽM
 • Mikrodaňovník a s tým spojené zjednodušenia
  • Odpisy hmotného majetku si budú môcť mikrodaňovníci stanoviť sami
  • Zrušenie limitu na odpisy prenajatého majetku
  • Tvorba opravnej položky bude daňovým výdavkom bez percentuálnych a časových obmedzení
  • Zmena pravidiel odpočítavania daňovej straty
 • Významná zmena týkajúca sa pravidiel zaokrúhľovania v rámci celého zákona
 • Zmeny týkajúce sa majetku poskytnutého inému daňovníkovi na využívanie formou výpožičky
 • Rozšírenie okruhu subjektov, ktorým je možné bezodplatne darovať potraviny z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti a daňová uznateľnosť likvidácie takéhoto tovaru.
 • Nová odpisová skupina 0, doba odpisovania, výhody a nevýhody, prechodné ustanovenia
 • Zmeny týkajúce sa odpočítavania daňovej straty.
 • Úprava pravidiel odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.
 • Zmeny týkajúce sa zamestnancov a zamestnávateľov
 • Zvýšenie hranice pre platenie preddavkov na daň z príjmov pre fyzické osoby aj pre právnické osoby z 2 500 eur na 5 000 eur
 • Nové pravidlá týkajúce sa registračnej a oznamovacej povinnosti 
 • Prechodné ustanovenia k legislatívnym úpravám účinným v roku 2020, 2021.
 • Praktické príklady k hore uvedeným zmenám

Zmeny v daňovom poriadku od 1.1.2020

 • Úprava zastupovania pri správe daní ( § 9)
 • Doplnenie spôsobu podania a elektronickej komunikácie (§ 13 a § 14)
 • Zmeny pre podanie daňového priznania po určení dane podľa pomôcok ( § 15)
 • Precizovanie ustanovenia o nazeraní do spisov (§ 23)
 • Rozšírenie ustanovenia o dokazovaní (§ 24)
 • Precizovanie ustanovenia o elektronickom doručovaní bez požiadania ( § 32 ods. 3)
 • Rozšírenie vykonania opätovnej daňovej kontroly (§ 44)
 • Zmeny ustanovení o priebehu a ukončení daňovej kontroly ( § 46)
 • Zverejňovanie nového zoznamu daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov ( § 52) od 1.1.2021
 • Zmeny v odklade platenia dane a povolenie splátok (§ 57)
 • Zjednodušenie postupu pri registrácii FO a PO (§ 67) od 1.1.2021
 • Doplnenie postupu pri vrátení daňového preplatku (§ 79)
 • Zmeny v zriadení záložného práva (§ 81)
 • Úpravy ustanovení o daňových nedoplatkoch a spôsobe ich vymáhania v súlade s legislatívou o osobnom bankrote FO
  • Dočasne nevymožiteľný daňový nedoplatok (§ 83)
  • Zánik daňového nedoplatku (§ 84)
  • Premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok (§ 85)
  • Osobitné ustanovenia pre konkurz a reštrukturalizáciu (§ 158)
 • Zmeny ustanovení o daňovom exekučnom konaní (§ 88)
  • Začatie daňového exekučného konania (§ 90 ods. 4)
  • Daňová exekučná výzva (§ 91 ods. 2 písm. e) a ods. 7)
  • Odloženie daňovej exekúcie (§ 95)
  • Spôsoby vykonania daňovej exekúcie (§ 98 a §148a)
  • Daňová exekúcia zadržaním vodičského preukazu
  • Daňová exekúcia prikázaním iných peňažných pohľadávok (§ 110)
  • Daňová exekúcia predajom hnuteľných vecí (§ 113)
  • Úhrada exekučných nákladov ( § 149)
  • Prechodné ustanovenia od 1. januára 2020 (§ 165i)
  • Prechodné ustanovenia od 1. januára 2021 (§ 165j)

Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.00 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.00 - 14.30 h - Diskusia

 

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
  • Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
  • SWIFT: SUBASKBX
  • účastnícke poplatky treba uhradiť najmenej deň pred konaním akcie !
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:
  • Myjava – 27112019
  • Trnava – 28112019
  • Trenčín – 05122019
  • Bratislava – 06122019
  • Poprad – 10122019
  • Dolný Kubín – 11122019
  • Brezno - 12122019
  • Košice - 13122019
 • Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Pri úhrade v hotovosti ( pokiaľ ste tak uviedli v registrácii ) zaplatíte ráno pri vstupe na školenie !

Pokiaľ potrebujete dohodnúť iný spôsob platby ako vopred na účet podľa pokynov alebo v hotovosti napíšte nám prosím na emailovú adresu education@pragmasys.sk, ozveme sa a dohodneme podmiemky splatnosti !

Daňový doklad Vám odovzdáme vždy v deň školenia pri prezencii účastníkov !

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.

V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Vyplnením registračného formulára zároveň súhlasíte s odoberaním nášho newsletteru s ponukou organizovaných školení našou spoločnosťou ! Túto ponuku môžete v budúcnosti pri odbere newsletteru kedykoľvek  odvolať !

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Registrácia na seminár:

Počítadlo návštev

TOPlist