Ovládam PC efektívne a komunikatívne !

Cieľová skupina: záujemcovia o zvládnutie problematiky ovládania PC a infokomunikácie – internet – el. pošta – sociálne siete

V rámci projektu RE-PAS pre UoZ bezplatne !

Online registrácia

 


1: Identifikačné a kontaktné údaje dodávateľa OPS:

 

Vzdelávacia agentúra:  PragmaSys, s.r.o.

Sídlo:       Hlinícka 1165/2, 907 01 Myjava

IČO:         47 632 470

DIČ:         2024011484

IČDPH:    SK2024011484

Register:   Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, číslo 29998/R

Štatutárny zástupca: Ing. Samuel Zeman, rodné číslo: 660423/7013, OP: EC397211

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Číslo účtu v tvare IBAN: SK24 0200 0000 0030 9422 7153, SWIFT: SUBASKBX

Tel: +421 905 652 031

E-mail: education@pragmasys.sk, pragmasys@pragmasys.sk

WEB:    www.pragmasys.sk

 


2: Názov a organizačná forma vzdelávacej aktivity:

 

Pre realizáciu vzdelávacej aktivity zameranej na zvládnutie problematiky využitia PC ponúkame kurz  Ovládam PC – efektívne a komunikatívne !

Absolvent  kurzu spôsobilý samostatnej práce na PC. Vie využívať pri svojich činnostiach INTERNET a elektronickú poštu, samozrejmosťou je práca s aplikačnými programami pre spracovanie textu, tabuliek, grafov a databáz. Na trhu práce má široké uplatnenie v celej škále administratívnych, ekonomických a personálnych činností vo výrobnej i nevýrobnej sfére, kde sa vyžaduje užívateľská zručnosť ovládania personálnych počítačov.

 

Rozsah vzdelávacej aktivity je 100 vyučovacích hodín.

Vyučovacia hodina trvá 45 minút.

Kurz bude organizovaný dennou formou,  pre maximálne 20 člennú skupinu UoZ počas 10 pracovných dní po 10 vyučovacích hodín podľa požiadavky ÚPSVaR resp. časových možností lektorského tímu vzdelávacej ustanovizne.

Časový harmonogram vzdelávacej aktivity:

10 pracovných dní v nasledovnej štruktúre vyučovacích hodín:

1.     Vyučovacia hodina: 8:00 – 8:45 hod.

2.     Vyučovacia hodina: 8:45 – 9:30 hod.

3.     Vyučovacia hodina: 9:30 – 10:15 hod.

4.     Vyučovacia hodina: 10:15 – 11:00 hod.

5.     Vyučovacia hodina: 11:00: - 11:45 hod.

 Prestávka: 11:45 – 12:15

6.     Vyučovacia hodina: 12:15 – 13:00

7.     Vyučovacia hodina: 13:00 – 13:45

8.     Vyučovacia hodina: 13:45 – 14:30

9.     Vyučovacia hodina: 14:30 – 15:15

10.  Vyučovacia hodina:  15:15 – 16:00

 


3: Cieľ vzdelávacej aktivity:

 

Získanie orientácie v oblasti infokomunikačných technológií a praktických zručností pri používaní PC s dôrazom na:

·         zvládnutie základov operačného systému na platforme MICROSOFT WINDOWS

·         zvládnutie aplikačných programov pre spracovanie textu, grafov, tabuliek a databáz

·         zvládnutie obsluhy PC v pozícii pracovnej " WORKSTATION " stanice PC

·         zvládnutie obsluhy PC v prostredí celosvetovej siete " INTERNET "

 

 

 


4: Učebné osnovy jednotlivých tematických celkov      

1.    Základné pojmy s oblasti výpočtovej techniky s dôrazom na využite Personálnych počítačov – PC

 • základné informácie o výpočtovej technike, technická charakteristika a vývojové rady personálnych počítačov
 • štruktúra hardware PC, vstupno-výstupné zariadenia, systémová jednotka
 • jednotky informácii, typy pamätí PC, pamäťové média
 • štruktúra softwarového vybavenia PC, systémový a aplikačný software
 • pravidlá používania legálneho software (autorský zákon, trestný zákon, daňové zákony)

2.    Práca s PC na platforme operačného systému Microsoft WINDOWS

účel využitia operačných systémov, ich základné funkcie, popis WINDOWS

pravidlá usporiadania dát na diskoch, základné pojmy - adresár (zložka), súbor (dokument, aplikácia

hlavný ovládací panel, popis, základné funkci

práca zo súbormi a zložkami (vytváranie, premenovanie a mazanie zložiek, kopírovanie a presun súborov pomocou schránky)

práca s diskami a pamäťovými médiami (kopírovanie, formátovanie, údaje o veľkosti kapacity média a voľnom priestore)

popis a práca s vybranými súčasťami systému WINDOWS - prieskumník, kôš, aktovka,  tvorba odkazov

práca v príkazovom riadku "DOS PROMPT" , využitie v problémových situáciach

antivírová ochrana PC ( testy v antivírových programoch )

súhrnné cvičenie zamerané na upevňovanie zručností v OS WINDOWS (stromové štruktúry adresárov, schránkové operácie - kopírovanie, presun súborov, organizácia dát na diskoch PC, konfigurácia hlavného panela a centrálnej štartovacej ponuky)

 

3.    Spracovanie tabuliek, textov, grafov a databáz v prostredí MS OFFICE WORD a EXCEL

 • význam aplikačných kancelárskych programov pri efektívnom využití PC
 • textový editor WORD, popis ovládania a menu programov, otváranie a ukladanie dokumentov
 • tvorba a editácia textových dokumentov
 • typografické úpravy, zmeny štýlu a formátovanie textu
 • úprava dokumentu pred tlačou, prezeranie a tlač dokumentov
 • využitie hromadnej korešpondencie, tvorba poštových zásielok
 • ďalšie často používané funkcie textových editorov, voľba nástrojových líšt a prepojenie na iné programy OFFICE
 • tabuľkový kalkulátor EXCEL  - význam, ovládanie
 • popis pracovného hárka spreadsheet, pohyby po hárku, otváranie a ukladanie tabuliek
 • funkcia relatívnej a absolútnej adresy buniek, typy zadávaných dát do jednotlivých buniek
 • blokové operácie a úpravy dát v tabuľke (plnenie, mazanie, vypustenie a vloženie v tabuľke)
 • zmeny štýlu tabuľky, automatický formát
 • schránkové operácie s tabuľkou (kópia, presun a vloženie), prepojenie na iné časti kancelárskych balíkov
 • práca s grafmi, typy grafov a popis ich prvkov (kategórie a série), vytvorenie grafov za pomoci sprievodcov
 • popis a prvky jednoduchej relačnej databázy v prostredí OFFICE, zásady tvorby, export a import do formátu dbf
 • práca s dátovými formulármi, aktualizácia databázy
 • triedenie a filtrácia dát
 • tvorba efektívnych dátových súhrnov a dátových tabuliek
 • súhrnné cvičenia zamerané na upevnenie zručností pri tvorbe dokumentov v prostredí kancelárskych  balíkov OFFICE , vzájomné prepojenie jednotlivých aplikácií kancelárskych balíkov

4.    Komunikácia – INTERNET, elektronická pošta a sociálne siete

 • história siete INTERNET, základné pojmy, štruktúra siete, typy pripojení, technické podmienky práce vsieti
 • adresovanie v INTERNETE, doménové adresy pripojených PC, služba DNS
 • browsovacie programy pre INTERNET, prakktický popis a práca s aplikáciou  INTERNET EXPLORER
 • WWW- word wide web, účel a prezeranie WEB stránok, nastavenie domovskej stránky pri vstupe na INTERNET
 • FTP - file transfer protocol - prenos dát medzi lokálnym a vzdialeným počítačom
 • konfiguračné možnosti INTERNET EXPLORERA, história a nastavenie diskovej cache
 • pre odkladanie stiahnutých stránok
 • E-mail - elektronická pošta v INTERNETE, štandartný tvar elektronickej adresy užívateľa počitačovej siete
 • popis a praktická práca s aplikáciou OUTLOOK
 • tvorba, odosielanie a prijímanie e-mailov
 • return a forward e-mailov, vkladanie súborových príloh do e-mailov
 • sociálne siete – práca s programom Facebook, nastavenie profilu, aplikácie na facebooku, tvorba a správa skupín, stránok, udalostí, markerting na Facebooku
Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Ak ste evidovaný UoZ na UPSVaR a máte záujem o absolvovanie bezplatnej rekvalifikácie prosím vypíšte a odošlite registračný formulár, budeme Vás kontaktovať !

Rekvalifikácia je bezplatná pre UoZ, hradí ju v plnom rozsahu Váš UPSVaR !

Registračný formulár:

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist