Personálny špeciál – jeseň 2018

Vrátane odborného výkladu k najaktuálnejšej novelizácii Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. účinnej od 1.1.2019

Lektor: JUDr. Marián Polakovič, špecialista v oblasti pracovného práva

28.11.2018 - Poprad, Tatra Hotel, Karpatská 3314/7
29.11.2018 - Banská Bystrica, Hotel Národný dom, Národná 11
30.11.2018 - Košice, Košice Hotel, Moldavská cesta 51
05.12.2018 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21


Cena
60€ / osoba
platba prevodom najneskôr 3 dni pred konaním seminára
Registrácia - platba prevodom
AKCIA - 54€ / osoba 
10% zľava pri platbe v hotovosti v deň seminára
Registrácia - platba v hotovosti
V cene seminára sú zarátané školiace materiály a občerstvenie

Program seminára:   

Informácia o novelizácii Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z., ktorá má byť účinnáod 1.1.2019 na základe zmeny v zákone č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu - zavedenie rekreačných poukazov pre zamestnancov (nový § 152a ZP)

Odborný výklad k vybraným ustanoveniam Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v aktuálnom znení o vzniku, zmenách, skončení pracovného pomeru, pracovnom čase, mzdových podmienkach, dovolenke a prekážkach v práci.

NIELEN PRE PERSONALISTOV, ALE TIEŽ PRE VEDÚCICH ZAMESTNANCOV NA VŠETKÝCH STUPŇOCH RIADENIA A PRE ZÁSTUPCOV ZAMESTNANCOV

Je samozrejmé, že odborné vzdelávanie zamerané na zdokonalenie všetkých, ktorí v praxi aplikujú právne predpisy upravujúce pracovnoprávne vzťahy, je hlavnou náplňou práce zamestnancov zaradených na pracovných pozíciách personalistu.

Prax však čoraz dominantnejšie dokazuje, že v prípadoch, ak personalista nemá adekvátnu oporu v spolupráci s vedúcimi zamestnancami, ktorí sú na jednotlivých stupňoch riadenia oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na tento účel záväzné pokyny, dochádza k situáciám, kedy zamestnávateľ zbytočne a v mnohých prípadoch aj nevedome porušuje platné pracovnoprávne a mzdové predpisy.

Následkom takéhoto stavu sú konfliktné situácie na pracoviskách, chyby pri realizácii právnych úkonov smerujúcich k vzniku, zmenám a skončeniu pracovného pomeru, zbytočné vysvetľovanie príčin tohto stavu kontrolným orgánom a v neposlednom rade súdne konfrontácie.

Naše školenie je zamerané práve na tie momenty v aplikácii Zákonníka práce, kde je nutná znalosť vedúcich zamestnancov v oblasti základných právnych úkonov  komunikácie s nimi riadenými zamestnancami. To isté platí aj o úrovni spolupráce so zástupcami zamestnancov na ceste k dosiahnutiu sociálneho zmieru.

OBSAH ŠKOLENIA :

 • Závislá práca – význam obsahu tohto pojmu pre personalistov spočíva v poznaní piatich charakteristických čŕt závislej práce s podmienkou ich kumulatívneho naplnenia k tomu, aby sme dokázali odlíšiť pracovnoprávny vzťah od zmluvného občianskoprávneho resp. obchodne právneho vzťahu ; ¬
 • Vedúci zamestnanci, ich právna definícia, práva a povinnosti, dôraz na ich vnútorné vzdelávanie o povinnostiach a súčinnosti s personálnym oddelením pri porušení pracovnej disciplíny zo strany ich podriadených ;
 • Platnosť a neplatnosť právnych úkonov v personálnej praxi – znalosť niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. je povinnosťou personalistu vyplývajúcou z § 1, odsek 4 Zákonníka práce. Absencia základných znalostí (právny úkon, doba, lehota, počítanie času, zánik práva a pod.) je častým dôvodom neodbornej práce personalistov s následkom prehratých súdnych sporov ;
 • Zamestnávatelia bez zástupcov zamestnancov – v personálnej praxi nestačí poznať, kto je zákonným zástupcom zamestnancov, ale tiež to, ktoré právne úkony a na akom právnom základe môže realizovať ten zamestnávateľ, u ktorého nepôsobia žiadni zástupcovia zamestnancov ;
 • Povinnosti zamestnávateľa k zamedzeniu diskriminácie zamestnancov – nadväznosť obsahu čl. 1 základných zásad na ustanovenie § 13 Zákonníka práce má hlboký význam a vyžaduje znalosť obsahu tejto ústavnej garancie ochrany zamestnancov ;
 • Zmluva v pracovnoprávnom vzťahu – konanie v omyle pri uzatváraní pracovnej zmluvy resp. dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a konanie zamestnanca po uzatvorení týchto zmlúv, môže mať vážne právne následky súvisiace s možnosťou odstúpenia od zmluvy ;
 • Zánik práva (preklúzia) – tento dôležitý a pre personalistov často nebezpečný právny inštitút pôsobiaci aj v pracovnom práve je častým dôvodom chybovosti pri dodržiavaní zákonom stanovených lehôt, z dôvodu neznalosti zákonných zásad počítania času ;
 • Doručovanie – nesprávne doručovanie hlavne jednostranných právnych úkonov smerujúcich k zániku pracovnoprávneho vzťahu, je dôvodom na zbytočne prehraté súdne spory ;
 • Význam a obsah výkladu pojmov – bez toho, aby sme poznali hlbší obsah jednotlivých pojmov, ktoré Zákonník práce vo svojom obsahu používa, nie je možné správne aplikovať jednotlivé právne úkony v personálnej praxi ;
 • Pracovná zmluva a význam súdnej praxe pre jej obsah – znalosť judikatúry a súdnej praxe umožní zamestnávateľom dojednať pracovnú zmluvu so zamestnancom tak, aby bola aktom obojstrannej spokojnosti, garanciou práv zúčastnených strán, ale aj flexibilným nástrojom zamestnávateľa na efektívne využitie zamestnanca ;
 • Skúšobná doba – významný inštitút pracovného práva zaručujúci ochranu záujmov zamestnávateľa aj zamestnanca pred skrytými skutočnosťami ovplyvňujúcimi počiatočnú fázu pracovnoprávneho vzťahu ;
 • Vznik pracovného pomeru – personalista musí dokázať odlíšiť pojmy platnosť a účinnosť už pri uzatváraní zmlúv a dohôd v pracovnoprávnom vzťahu s dodržiavaním povinnosti deklarovať vznik pracovného pomeru od prvého dňa v kalendárnom mesiaci, pokiaľ sa so zamestnancom nedohodnú inak ;
 • Preradenie na inú prácu – znalosť pojmu „lekársky posudok na pracovnoprávne účely“ je dôležitá nielen pri preradení na inú prácu, ale aj pri skončení pracovného pomeru vo vzťahu k zákonu NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia účinného od 1.12.2017 ;
 • Dohoda o skončení pracovného pomeru – i napriek podmienke, že k dohode môže prísť len pri zhodnom prejave vôle, zápasia zamestnávatelia s riešením problému, kedy sú povinní uviesť do dohody dôvody vedúce k skončeniu pracovného pomeru ;
 • Výpoveď – je síce právom obidvoch účastníkov pracovnoprávneho vzťahu, ale zamestnávateľ a zamestnanec majú pri tejto forme skončenia pracovného pomeru rozdielne povinnosti, ktorých nedodržanie vedie k neplatnosti výpovede ;
 • Pri výpovedi z dôvodu premiestnenia zamestnávateľa alebo jeho časti alebo z dôvodu nadbytočnosti – je potrebné biele miesta v Zákonníku práce doplniť znalosťou súdnej praxe ;
 • Význam pojmov výzva a upozornenie pri výpovediach – pochopenie rozdielu v obsahu týchto pojmov je cestou k bezchybnému spracovaniu výpovedí smerujúcich k skončeniu pracovného pomeru ;
 • Subjektívna a objektívna lehota – pri skončení pracovného pomeru výpoveďou a okamžitým skončením pre porušenie pracovnej disciplíny je nesmierne dôležitá znalosť počítania času v súlade s platným Občianskym zákonníkom, pretože zmeškanie lehôt je u zamestnávateľov najčastejším a zbytočným dôvodom prehratých súdnych sporov ;
 • Rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas – poznanie zákonných podmienok pre rozvrhovanie pracovného času je základom dobrej spolupráce mzdových a personálnych oddelení zamestnávateľa ;
 • Dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase – zamestnávatelia často poskytujú zamestnancom viac dovolenky, ako im podľa zákona patrí a to len preto, že nesprávne aplikujú § 104 Zákonníka práce ;
 • Prekážky v práci, uznávanie dokladov o existencii a trvaní prekážky v práci, zavedenie interného režimu pri realizácii náhrad za čas strávený pri prekážke v práci ;
 • Záverečná diskusia a poskytnutie kontaktu na lektora je už bežnou súčasťou našich školení. Obsahom študijného materiálu, ktorý je pripravený pre každého účastníka je špecifický pohľad na problematiku školenia.

Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.00 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.00 - 14.30 h - Diskusia

 

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
  • Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
  • SWIFT: SUBASKBX
  • účastnícke poplatky treba uhradiť najmenej 3 dni pred konaním akcie !
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:
  • Poprad: 28112018
  • Banská Bystrica: 29112018
  • Košice: 30112018
  • Dolný Kubín: 05122018
 • Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.

V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Vyplnením registračného formulára zároveň súhlasíte s odoberaním nášho newsletteru s ponukou organizovaných školení našou spoločnosťou ! Túto ponuku môžete v budúcnosti pri odbere newsletteru kedykoľvek  odvolať !

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle z.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas k spracovaniu osobných údajov (v súlade s § 11 cit. zákona) len pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie uvedenej v tejto prihláške, na dobu nie kratšiu ako ustanovujú osobitné predpisy (napr. zákon o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a pod.). Záujemca dáva osobitný súhlas sprostredkovateľovi na získanie jeho osobných údajov v zmysle § 15 ods. 6 z. č. 122/2013 Z.z. v platnom znení..


Cena
60€ / osoba
platba prevodom najneskôr 3 dni pred konaním seminára
Registrácia - platba prevodom
AKCIA - 54€ / osoba 
10% zľava pri platbe v hotovosti v deň seminára
Registrácia - platba v hotovosti
V cene seminára sú zarátané školiace materiály a občerstvenie

 

Počítadlo návštev

TOPlist