Personálny špeciál v roku 2019 – pracovný čas a mzdová politika zamestnávateľa v rozsahu aktuálneho znenia Zákonníka práce účinného od 1.1.2019 a 1.5.2019

Lektor: JUDr. Marián Polakovič, špecialista v oblasti pracovného práva

14.03.2019 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37
15.03.2019 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706
21.03.2019 - Bratislava, Vienna Gate, Kopčianska 8 - 10, Petržalka
22.03.2019 - Trnava, Hotel IMPIQ, B.S.Timravy 2
11.04.2019 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21
12.04.2019 - Poprad, Tatra Hotel, Karpatská 3314/7
16.05.2019 - Nitra, Kongres. centrum SPU , Štud. domov A. Bernoláka, A. Hlinku 38
17.05.2019 - Banská Bystrica, Hotel Národný dom, Národná 1


Cena
60€ / osoba
V prípade platby v hotovosti treba školenie uhradiť v deň školenia pri prezencii účastníkov.
V prípade platby prevodným príkazom treba školenie uhradiť tak, aby bolo školné pripísané v prospech nášho účtu najneskôr deň pred uskutočnením školenia, variabilný symbol je dátum školenia, špecifický symbol je Vaše IČO.
Registrácia
V cene seminára sú zarátané školiace materiály a občerstvenie

Program seminára:

Súčasťou školenia bude okrem hlavnej témy zhrnutie podstaty posledných novelizácií Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v platnom znení, ktoré sú právne účinné od 1. januára 2019 a od 1.5.2019 a boli realizované zákonmi :

 • zákon NR SR č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení zákon č, 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu a dopĺňa sa Zákonník práce o § 152a (rekreačné poukazy) ;
 • zákon NR SR č. 376/2018 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a mení sa Zákonník práce v §§ 13, 43 a 223 (zákaz ukladania povinnosti mlčanlivosti o pracovných a mzdových podmienkach) ;
 • zákon NR SR č. 63/2018 Z. z. - zmena vo výške príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok a za prácu v noci, s účinnosťou od 1.5.2019 ;

Hlavná téma:

 • školenie je určené všetkým zamestnávateľom, ktorí majú skutočný záujem na tom, aby ich personálne oddelenia bez problémov zvládli všetky právne úkony súvisiace s rozvrhnutím pracovného času a odmeňovaním za výkon práce s tým, že budú vedieť aplikovať novelizovaný Zákonník práce, právne účinný ku dňu školenia. V rámci prednášky budú prezentované príklady zo súdnej praxe a dostupnej judikatúry, ktoré nie sú bežne dostupné ;
 • odlíšenie pracovného času od prítomnosti zamestnanca v mieste výkonu práce, pretože ide o čas, za ktorý zamestnávateľ zamestnancovi poskytuje mzdu resp. náhradu mzdy. Spôsoby rovnomerného a nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, neprekročiteľné týždenné a denné absolutórium pracovného času, rozdiel medzi dĺžkou pracovného času a dĺžkou pracovnej zmeny, používanie konta pracovného času, prestávky v práci, nepretržitý odpočinok medzi zmenami a v týždni ;
 • špecifikácia pracovného času v dňoch pracovného pokoja, pri pracovnej pohotovosti, práci nadčas a o podmienkach nočnej práce, práce vo sviatok, v sobotu a v nedeľu a práce v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí ;
 • výklad pojmov mzda, plat a odmena s rozdielnosťou pri aplikácii zákona v súkromne podnikateľskom sektore, u zamestnávateľov pôsobiacich podľa osobitných predpisov a pri zamestnávaní občanov formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ;
 • nové mzdové plnenia za obdobie letných dovoleniek a za obdobie vianočných sviatkov, minimálne mzdové nároky zamestnancov s výkladom rozdielnych povinností zamestnávateľov u ktorých pôsobia resp. nepôsobia zástupcovia zamestnancov. Aplikácia ustanovenia o minimálnych mzdových nárokov v nadväznosti na prílohu ZP s charakteristikou obsahu pracovných činností jednotlivých pracovných pozícií ;
 • odmeňovanie zamestnancov za prácu nadčas, prácu vo sviatok, v sobotu a nedeľu a za prácu v noci a za prácu vykonávanú v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí s dôrazom na zmeny v Zákonníku práce s účinnosťou od 1.5.2018 a od 1.5.2019 ;
 • mzda pri výkone inej práce, naturálna mzda, mzda v inej mene, splatnosť a výplata mzdy, zrážky zo mzdy, normovanie práce, priemerný a pravdepodobný zárobok na pracovnoprávne účely ;
 • v rámci školenia budú účastníkom školenia poskytnuté hodnotné pomocné študijné materiály k téme školenia v elektronickej forme (môžete si priniesť USB kľúč resp. materiály vám zašleme elektronickou poštou) :
  • rozbor aplikácie zákonnej povinnosti poskytovať od 1.1.2019 zamestnancom rekreačné poukazy ;
  • rozbor zmien v aplikácii mzdových zvýhodnení účinných od 1.5.2018 a 1.5.2019 ;
  • práca vo sviatok a špecifiká odmeňovania za prácu vo sviatok ;
  • potreba práce a zmenový kalendár pri rozvrhovaní pracovného času ;

Záverečná d i s k u s i a k téme školenia je už bežnou a pravidelnou súčasťou našich školení.

Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.00 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.00 - 14.30 h - Diskusia

 

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
  • Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
  • SWIFT: SUBASKBX,
  • účastnícke poplatky treba uhradiť najmenej 3 dni pred konaním akcie !
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:
  • Myjava – 14032019
  • Trenčín – 15032019
  • Bratislava – 21032019
  • Trnava – 22032019
  • Dolný Kubín – 11042019
  • Poprad – 12042019
  • Nitra – 16052019
  • Banská Bystrica – 17052019
 • Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.

V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Vyplnením registračného formulára zároveň súhlasíte s odoberaním nášho newsletteru s ponukou organizovaných školení našou spoločnosťou ! Túto ponuku môžete v budúcnosti pri odbere newsletteru kedykoľvek  odvolať !

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Registrácia na seminár:

Počítadlo návštev

TOPlist