Personálny špeciál – jeseň 2019

Personálna prax a nevyhnutnosť poznania tzv. „bielych miest“ v Zákonníku práce

Lektor: JUDr. Marián Polakovič, špecialista na pracovné právo

16.10.2019 - Košice, Košice Hotel, Moldavská cesta 51
17.10.2019 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21
18.10.2019 - Poprad, Tatra Hotel, Karpatská 3314/7
05.11.2019 - Nitra, Kongres. centrum SPU , Štud. domov A. Bernoláka, A. Hlinku 38
06.11.2019 - Banská Bystrica, Hotel LUX, Námestie slobody 397/2
12.11.2019 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37
13.11.2019 - Bratislava, Vienna Gate, Kopčianska 8 - 10, Petržalka

Cena 60 EUR / osoba

Cena vrátane DPH, školiacich materiálov a občerstvenia

Registrácia

Vybrané ustanovenia aktuálneho Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. (ďalej len „ZP“) v súvislostiach s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, súdnou praxou a judikatúrou

Cieľ:

Naučiť účastníkov chápať zákonné ustanovenia v súvislostiach a vysvetliť všetkým, ktorí aplikujú Zákonník práce v pracovnoprávnych vzťahoch - manažérom, konateľom, personalistom, vedúcim zamestnancom i zástupcom zamestnancov, že väčšinu ustanovení ZP je potrebné v personálnej praxi vnímať tak, že pri realizácii právneho úkonu, napr. uzatvorení pracovnej zmluvy, nestačí dodržať to, čo je uvedené v § 42 a 43 ZP, ale je nutné brať do úvahy aj všetky všeobecné ustanovenia o zmluve ako takej, skúmaniu statusu zamestnanca, rešpektovať hranice voľnosti pri uzatváraní zmluvy a v neposlednom rade pripraviť tento dôležitý právny úkon aj v súlade s požiadavkou Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. na formu a obsah právneho úkonu.

Na školení konkrétne poukážeme práve na takéto „ biele miesta“ pri aplikácii ktorých je nutné poznať aj to, čo v ZP napísané nenájdeme... Ak takáto znalosť personalistovi chýba, stávajú sa potom niektoré právne úkony doslova „nášľapnými mínami“ a väčšinou nečakane prekvapia zamestnávateľa, sťažnosťami zamestnancov, návštevou z Inšpektorátu práce alebo žalobou o určenie neplatnosti právneho úkonu na príslušnom súde. Neodborná aplikácia ZP vedie v neposlednom rade k narušeniu sociálneho zmieru medzi zamestnávateľom a zamestnancami, čo negatívne ovplyvňuje celkové výsledky a deformuje dobré meno zamestnávateľa.

Program seminára:

 • práca s aktuálnymi pracovnoprávnymi predpismi je základnou podmienkou úspešnosti personalistu. Nie je nič horšie, ako rutinérstvo, prehnaná istota, že na zákonnej úprave sa v poslednej dobe nič nezmenilo. Ide hlavne o tzv. „skryté novely“ realizované cez iné zákony, ako ZP. Výsledky kontrolných zistení to potvrdzujú. Je dobré, ak sa personalista vie orientovať aj pripravovaných zmenách legislatívy a vie používať webstránku NR SR. Ušetrí tak veľa času pri príprave a realizácii plánovaných zmien, ktoré zamestnávateľa po schválení noviel postihnú ;
 • nevyhnutnosť poznania tých častí aktuálneho Občianskeho zákonníka, ktoré je podľa § 1, odsek 4 Zákonníka práce nutné aplikovať v personálnej praxi. V tejto problematike je najviac „bielych miest“ čo znamená, že ZP nám v žiadnej svojej časti nedáva návod, ako postupovať. Práve tu treba siahnuť po Občianskom zákonníku, súdnej praxi a judikatúre. Ide hlavne na odlišnosti v počítaní času, plynutí lehôt, premlčania, zániku práva, splnenia formálnych a hmotne právnych podmienok pre platnosť právnych úkonov realizovaných pri vzniku, zmenách a skončení pracovného pomeru ;
 • vysvetlíme, ako uzatvárať pracovnú zmluvu, aby mohol byť zamestnanec využívaný flexibilne. Špecifiká dojednania miesta výkonu práce, dňa nástupu do práce, druhu práce, mzdových podmienok i skúšobnej doby dávajú personalistovi viac možností, ako ZP ponúka. Ide však o to, do akej miery vie využívať súdnu prax a judikatúru ;
 • odlišnosti v oprávnení realizácie jednotlivých právnych úkonov v pracovnoprávnych vzťahoch v nadväznosti na splnenie povinnosti prerokovať resp. žiadať súhlas od zástupcov zamestnancov podľa toho, či zamestnávateľ má alebo nemá zástupcov zamestnancov (odbory, zamestnaneckú radu resp. dôverníka alebo zamestnanca pre BOZP), počítanie lehôt na prerokovanie a spolurozhodovanie ;
 • poukážeme na dôsledky nesprávneho doručovania právnych úkonov a zdôrazníme najefektívnejšie formy doručovania písomností v pracovnoprávnom vzťahu s vysvetlením postupu s cieľom vyvarovať sa chybám spôsobujúcim neplatnosť právnych úkonov. Spoliehať sa na svedkov pri doručovaní právnych úkonov (napr.: výpovede) na pracovisku, je v mnohých prípadoch rizikom ;
 • vysvetlenie pojmov pracovná zmluva, manažérska zmluva a súvislosti s plnením podmienok pre výkon funkcie a nadväznosťou na povinnosť vyplatiť zákonné odstupné v prípadoch, kedy sa prestanú spĺňať podmienky na výkon funkcie. Zmluvná voľnosť a súvislosti s ostatnými ustanoveniami ZP (§§ 18, 41, 42, 43, 44, 45 a pod. ;
 • špecifické podmienky pre uzatváranie pracovných pomerov na dobu určitú, vysvetlenie výnimiek a odlišností hlavne pri riešení zastupovania zamestnancov počas materskej, rodičovskej a riadnej dovolenky, výkone verejnej funkcie a podobne so zdôraznením povinností zamestnávateľa po ich návrate do práce ;
 • vysvetlenie častých dôvodov spôsobujúcich neplatnosť dohôd, výpovedí a okamžitých skončení pracovného pomeru s dôrazom na dodržiavanie hmotne právnych podmienok pre platnosť týchto právnych úkonov a zákonom stanovených lehôt na ich realizáciu s využitím dostupenej judikatúry a súdnej praxe ;
 • vysvetlenie odlišností a postupov pri rovnomernom a nerovnomernom rozvrhovaní pracovného času s odlišnosťami v evidencii a nárokoch na dovolenku, význam pojmov nočný pracovný čas, nočná pracovná zmena, priemerná dĺžka nočnej pracovnej zmeny ;
 • povinnosť zamestnávateľa určiť dovolenku a dôsledky nesplnenia tejto povinnosti, problematika súvisiaca s dobami, ktoré sa posudzujú resp. neposudzujú ako výkon práce s odlišnosťami použiteľnými na určenie nárokov na dovolenku ;
 • najčastejšie chyby pri posudzovaní nárokov zamestnancov na pracovné voľno resp. náhradu mzdy pri dôležitých osobných prekážkach v práci ;
 • špecifiká uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, odlišnosti v evidencii pracovného času zamestnancov pracujúcich na dohody a ich pracovnoprávne nároky s vysvetlením posledných zmien platných od 1.5.2018 ;
 • zhrnutie posledných novelizácií ZP realizovaných s účinnosťou od 1.1.2019 a informácia o pripravovanej novelizácii ZP, ktorá je predmetom rokovania v NR SR (navrhovaná zmena v základnej výmere dovolenky, pripravované zmeny v ustanoveniach ZP o vysielaní zamestnancov, príspevok zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca);
 • di s k u s i a, študijný materiál v printovej forme a poskytnutie ďalších pomocných študijných materiálov v elektronickej forme, je už automatickou súčasťou našich školení;

Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.00 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.00 - 14.30 h - Diskusia

 

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

    Bankové spojenie: VUB, a.s.
        Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
        SWIFT: SUBASKBX
        účastnícke poplatky treba uhradiť najmenej deň pred konaním akcie !
    Variabilný symbol: dátum konania akcie:
        Košice – 16102019
        Dolný Kubín – 17102019
        Poprad – 18102019
        Nitra – 05112019
        Banská Bystrica – 06112019
        Myjava – 12112019
        Bratislava – 13112019
    Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Pri úhrade v hotovosti ( pokiaľ ste tak uviedli v registrácii ) zaplatíte ráno pri vstupe na školenie !

Pokiaľ potrebujete dohodnúť iný spôsob platby ako vopred na účet podľa pokynov alebo v hotovosti napíšte nám prosím na emailovú adresu education@pragmasys.sk, ozveme sa a dohodneme podmiemky splatnosti !

Daňový doklad Vám odovzdáme vždy v deň školenia pri prezencii účastníkov !

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.

V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Vyplnením registračného formulára zároveň súhlasíte s odoberaním nášho newsletteru s ponukou organizovaných školení našou spoločnosťou ! Túto ponuku môžete v budúcnosti pri odbere newsletteru kedykoľvek  odvolať !

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Registrácia na seminár:

Počítadlo návštev

TOPlist