Podnikateľské minimum pre SZČO

Cieľová skupina –  založenie živnosti !

V rámci projektu KOMPAS pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie (UoZ) bezplatne, možná prezenčná i dištančná forma vzdelávania

Rozsah ( vyučovacia hodina má 60 minút ) – 56 hodín

Online registrácia

 1. Organizační garanti a zabezpečenie kometenčného kurzu:

PragmaPlus s.r.o.
Hlinícka 1165/2, 907 01 Myjava
Zapísané: Okresný súd Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo: 35342/R
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK74 0200 0000 0038 7822 2254, SWIFT: SUBASKBX
IČO: 51 069 164, DIČ: 2120612384

 

Ing. Samuel Zeman – PragmaSys
Hlinícka 1165/2, 907 01 Myjava
Zapísané: ŽR- OU Nové Mesto nad Váhom, registrácia číslo 303-2680
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK12 0200 0000 0036 1194 9155, SWIFT: SUBASKBX
IČO: 36 963 259, DIČ: 1028667343
Štatutárny zástupca: Ing. Samuel Zeman, tel: 0905 652 031, email: education@pragmasys.sk

 

2. Profil absolventa

Cieľom vzdelávania je získať orientáciu, čo všetko je potrebné pre založenie živnosti formou podnikania fyzickej osoby nezapísanej do obchodného registra – samostatná zárobková činnosť

·         zvládnutie právnej úpravy podnikania

·         zvládnutie povinností voči živnostenskému úradu a správcovi dane

·         zvládnutie povinností voči poisťovniam – sociálne a zdravotné poistenie

·         zvládnutie tvorby podnikateľského zámeru

Absolvent  kurzu spôsobilý vypracovať podnikateľský zámer za účelom získania nevratnej dotácie na samostatne zárobkovú činnosť ( príspevok na podnikanie ) zo strany UPSVaR.

 

3. Učebné osnovy jednotlivých tematických celkov

1. Právna úprava a podnikanie SZČO - 4 hodiny

a)      vymedzenie pojmu podnikanie a podnikateľ

b)      FO podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia

c)      FO podnikajúce na základe osobitných predpisov

d)      ostatné SZČO – slobodné povolania, umelci, športovci...

2. Povinnosti SZČO voči živnostenskému úradu (ŽÚ) - 4 hodiny

a)      živnosť ako podnikanie, rozdelenie živností

b)      živnostenské poplatky, živnostenské oprávnenie a osvedčenie o živnostenskom oprávnení

c)      obchodné meno SZČO, miesto podnikania, IČO, jednotné kontaktné miesto

d)      podmienky prevádzkovania živnosti, odborná spôsobilosť

e)      zodpovedný zástupca

f)       prevádzkareň

g)      označenie prevádzkarne

h)      rozsah oprávnení živností

i)       kontrola a pokuty

j)       pozastavenie prevádzkovanie živnosti

k)       živnostenské podnikanie v EÚ

3. Povinnosti SZČO voči daňovému úradu (DÚ) - 4 hodiny

a)      registrácia SZČO ako platiteľa dane z príjmov, DIČ, daňové priznanie

b)      registrácia SZČO ako platiteľa DPH, IČ DPH, daňové priznanie

c)      rozdelenie výdavkov

d)      oprávnené náklady pri použití príspevku

e)      živnostník a podnikanie v EÚ

f)       daňový bonus

h)      použitie osobného motorového vozidla v podnikaní, vlastný osobný automobil, leasing vozidla v podnikaní

4. Povinnosti SZČO voči zdravotnej poisťovni (ZP) - 4 hodiny

a)      registrácia SZČO

b)      výška mesačnej platby SZČO

c)      výška mesačnej platby pri súbehu príjmov z podnikania a zo zamestnania

d)      ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

5. Povinnosti SZČO voči Sociálnej poisťovni (SP) - 4 hodiny

a)      registrácia SZČO a výška príjmu z podnikania

b)      výška mesačnej platby SZČO

c)      dobrovoľné poistenie SZČO

d)      výška mesačnej platby pri súbehu príjmov z podnikania a zo zamestnania

e)      obnovenie živnosti a platba poistného

6. Podnikateľský zámer vlastnej firmy - 36 hodín

  6.1     Podmienky poskytnutia príspevku na podnikanie

a)      kto má nárok na príspevok

b)      výška príspevku

c)      použitie príspevku, teda čo je možné z príspevku uhradiť

d)      oprávnené náklady  - štruktúra a výška

  6.2       Žiadosť a prílohy k žiadosti o príspevok

a)      podanie žiadosti s väzbou na zriadenie prevádzkarne

b)      prílohy k žiadosti začínajúceho živnostníka

c)      prílohy k žiadosti žiadateľa, ktorý má pozastavenú živnosť alebo už v minulosti podnikal

d)      postup pri vybavovaní jednotlivých náležitostí

  6.3     Náležitosti podnikateľského zámeru

a)      údaje o žiadateľovi, predmet podnikania a odborná spôsobilosť

b)      marketingová časť podnikateľského zámeru

§   charakteristika zámeru - predmet podnikania a odborná spôsobilosť, rozpis konkrétnych činností predmetu podnikania

§   postup realizácie zámeru – povinnosti pred začatím podnikania a plán činností po začatí podnikania, plánovaný začiatok podnikania

§   miesto realizácie zámeru – vznik prevádzkarne a podrobnosti o jej zriadení

c)      Finančná  analýza podnikateľského zámeru, odvody, dane vo finančnej prognóze, tok hotovosti na tri roky

d)      Vypracovanie podnikateľského zámeru na základe analýzy vlastného regiónu a osobných schopností uplatniť sa ako SZČO

e)      Individuálne konzultácie pri spracovaní podnikateľských zámerov

f)       Manuál na vypracovanie PZ, prípadové štúdie, pomôcky na vypracovanie v elektronickej forme

 

Prihlásenie na akciu, podmienky:

Ak ste evidovaný UoZ na UPSVaR a máte záujem o absolvovanie kompetenčného kurzu prosím vypíšte a odošlite registračný formulár, budeme Vás kontaktovať !

Kompetenčný kurz je bezplatný pre UoZ , hradí ho v plnom rozsahu Váš UPSVaR !

 Registračný formulár:

 

 

 
1 Start 2 Complete
CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist