Podnikateľské minimum pre SZČO

   Cieľová skupina – založenie živnosti.

V rámci projektu RE-PAS pre UoZ bezplatne !

 

Online registrácia

1: Identifikačné a kontaktné údaje zúčastnených na vzdelávacom projekte:

 

Vzdelávacia agentúra:  PragmaSys s.r.o.

Sídlo:       Hlinícka 1165/2, 907 01 Myjava

IČO:         47 632 470

DIČ:         2024011484

Register:   Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, číslo 29998/R

Štatutárny zástupca: Ing. Samuel Zeman, rodné číslo: 660423/7013, OP: EC397211

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Číslo účtu v tvare IBAN: SK24 0200 0000 0030 9422 7153, SWIFT: SUBASKBX

Tel: +421 905 652 031

E-mail: education@pragmasys.sk, pragmasys@pragmasys.sk

WEB:    www.pragmasys.sk


2: Názov a organizačná forma vzdelávacieho projektu:

 

Podnikateľské minimum pre SZČO

Pre realizáciu odborných poradenských služieb zameraných na prípravu na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti ponúkame vzdelávaciu aktivitu „ Podnikateľské minimum pre SZČO „ Rozsah vzdelávacej aktivity je 50 vyučovacích hodín.

Vyučovacia hodina trvá 45 minút.

Kurz bude organizovaný dennou formou,  pre maximálne 20 člennú skupinu UoZ počas 5 pracovných dní po 10 vyučovacích hodín podľa požiadavky ÚPSVaR resp. časových možností lektorského tímu vzdelávacej ustanovizne.

Časový harmonogram vzdelávacej aktivity:

4 pracovné dni organizované v nasledovnej štruktúre vyučovacích hodín:

1.     Vyučovacia hodina: 8:00 – 8:45 hod.

2.     Vyučovacia hodina: 8:45 – 9:30 hod.

3.     Vyučovacia hodina: 9:30 – 10:15 hod.

4.     Vyučovacia hodina: 10:15 – 11:00 hod.

5.     Vyučovacia hodina: 11:00: - 11:45 hod.

 Prestávka: 11:45 – 12:15

6.     Vyučovacia hodina: 12:15 – 13:00

7.     Vyučovacia hodina: 13:00 – 13:45

8.     Vyučovacia hodina: 13:45 – 14:30

9.     Vyučovacia hodina: 14:30 – 15:15

10.  Vyučovacia hodina:  15:15 – 16:00

 


3: Učebné osnovy jednotlivých tematických celkov      

  1.  Právna úprava podnikania SZČO – 4 hodiny

a)      vymedzenie pojmu podnikanie a podnikateľ

b)      FO podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia

c)      FO podnikajúce na základe osobitných predpisov

d)      ostatné SZČO – slobodné povolania, umelci, športovci...

  2.  Povinnosti SZČO voči živnostenskému úradu (ŽÚ) – 4 hodiny

a)      živnosť ako podnikanie, rozdelenie živností

b)      živnostenské poplatky, živnostenské oprávnenie a osvedčenie o živnostenskom oprávnení

c)      obchodné meno SZČO, miesto podnikania, IČO, jednotné kontaktné miesto

d)      podmienky prevádzkovania živnosti, odborná spôsobilosť

e)      zodpovedný zástupca

f)       prevádzkareň

g)      označenie prevádzkarne

h)      rozsah oprávnení živností

i)       kontrola a pokuty

j)       pozastavenie prevádzkovanie živnosti

k)       živnostenské podnikanie v EÚ

  3.  Povinnosti SZČO voči daňovému úradu (DÚ) – 4 hodiny

a)      registrácia SZČO ako platiteľa dane z príjmov, DIČ, daňové priznanie

b)      registrácia SZČO ako platiteľa DPH, IČ DPH, daňové priznanie

c)      rozdelenie výdavkov

d)      oprávnené náklady pri použití príspevku

e)      živnostník a podnikanie v EÚ

f)       daňový bonus

h)      použitie osobného motorového vozidla v podnikaní, vlastný osobný automobil, leasing vozidla v podnikaní

  4.  Povinnosti SZČO voči zdravotnej poisťovni (ZP) – 4 hodiny

a)      registrácia SZČO

b)      výška mesačnej platby SZČO

c)      výška mesačnej platby pri súbehu príjmov z podnikania a zo zamestnania

d)      ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

  5.  Povinnosti SZČO voči Sociálnej poisťovni (SP) – 4 hodiny

a)      registrácia SZČO a výška príjmu z podnikania

b)      výška mesačnej platby SZČO

c)      dobrovoľné poistenie SZČO

d)      výška mesačnej platby pri súbehu príjmov z podnikania a zo zamestnania

e)      obnovenie živnosti a platba poistného

  6.  Podnikateľský zámer vlastnej firmy – 30 hodín

  6.1     Podmienky poskytnutia príspevku na podnikanie

a)      kto má nárok na príspevok

b)      výška príspevku

c)      použitie príspevku, teda čo je možné z príspevku uhradiť

d)      oprávnené náklady  - štruktúra a výška

  6.2       Žiadosť a prílohy k žiadosti o príspevok

a)      podanie žiadosti s väzbou na zriadenie prevádzkarne

b)      prílohy k žiadosti začínajúceho živnostníka

c)      prílohy k žiadosti žiadateľa, ktorý má pozastavenú živnosť alebo už v minulosti podnikal

d)      postup pri vybavovaní jednotlivých náležitostí

  6.3     Náležitosti podnikateľského zámeru

a)      údaje o žiadateľovi, predmet podnikania a odborná spôsobilosť

b)      marketingová časť podnikateľského zámeru

§   charakteristika zámeru - predmet podnikania a odborná spôsobilosť, rozpis konkrétnych činností predmetu podnikania

§   postup realizácie zámeru – povinnosti pred začatím podnikania a plán činností po začatí podnikania, plánovaný začiatok podnikania

§   miesto realizácie zámeru – vznik prevádzkarne a podrobnosti o jej zriadení

c)      Finančná  analýza podnikateľského zámeru, odvody, dane vo finančnej prognóze, tok hotovosti na tri roky

d)      Vypracovanie podnikateľského zámeru na základe analýzy vlastného regiónu a osobných schopností uplatniť sa ako SZČO

e)      Individuálne konzultácie pri spracovaní podnikateľských zámerov

f)       Manuál na vypracovanie PZ, prípadové štúdie, pomôcky na vypracovanie v elektronickej forme


Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Ak ste evidovaný UoZ na UPSVaR a máte záujem o absolvovanie bezplatnej rekvalifikácie prosím vypíšte a odošlite registračný formulár, budeme Vás kontaktovať !

Rekvalifikácia je bezplatná pre UoZ, hradí ju v plnom rozsahu Váš UPSVaR !

Registračný formulár:

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist