Zákonník práce - „Jeho veličenstvo pracovný čas„ – balík ONLINE videoškolení

Praktická sonda do problematiky aplikácie Zákonníka práce pri dojednávaní a rozvrhovaní pracovného času, určovaní a čerpaní dovolenky a riešení problémov spojených s prekážkami v práci na strane zamestnanca a zamestnávateľa s dôrazom na možnosti zamestnávateľa na zmiernenie negatívnych dopadov spôsobených pandémiou COVID 19.


Celkový čas trvania celého balíka: 4h 6min

Lektor: JUDr. Marián Polakovič, špecialista na pracovné právo

Dátum/miesto konania:
ONLINE v pohodlí Vašej kancelárie, či domova, video-školenia si môžete prezerať opakovane podľa Vašich časových možností;

Cena 36€ s DPH / osoba
po registrácii Vám emailom zašleme faktúru a po pripísaní jej úhrady na náš bankový účet
získate prístup k balíku videoškolení a školiacim materiálom !
Registrácia

Program školiaceho balíka:

Všetci spoločne sme sa ocitli v ťažkej a doteraz neopakovanej situácii, ktorá je aj pre nás pôsobiacich v pracovnoprávnych vzťahoch nepoznaná a je nevyhnutné sa rýchlo prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Mnohí zamestnávatelia fungujú pod krízovým vedením, z domu, online či po telefóne a potrebujú spoľahlivé a aktuálne informácie, aby situáciu zvládli. To je dôvod, prečo sme našu pôvodnú tému rozšírili o aktuálne riešenia situácií, ktoré na pulze dňa vznikajú na pracoviskách v rámci pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnávateľmi a zamestnancami.
Školenie je určené všetkým zamestnávateľom, ktorí majú skutočný záujem na tom, aby ich personálne oddelenia, osobné úrady alebo oddelenia ľudských zdrojov, prakticky a bez problémov zvládli všetky právne úkony súvisiace s prípravou, založením, zmenami a skončením pracovného pomeru a pri uzatváraní a skončení dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s tým, že budú vedieť aplikovať novelizovaný Zákonník práce, účinný od 04.04.2020.

Video_01 – trvanie: 1h 56min
Pracovný čas

 • odlíšenie pracovného času od prítomnosti zamestnanca v mieste výkonu práce, pretože ide o čas, za ktorý zamestnávateľ zamestnancovi poskytuje mzdu resp. náhradu mzdy. Spôsoby rovnomerného a nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, neprekročiteľné týždenné a denné absolutórium pracovného času, rozdiel medzi dĺžkou pracovného času a dĺžkou pracovnej zmeny, používanie konta pracovného času, prestávky v práci, nepretržitý odpočinok medzi zmenami a v týždni ;
 • pojmy súvisiace s pracovným časom – definície pracovnej zmeny, pracovného času, priemernej dĺžky nočnej pracovnej zmeny, rozdiel medzi nočným pracovným časom a nočnou pracovnou zmenou a pod., prestávky v práci, prestávka na jedenie a oddych, predĺženie prestávky na jedenie a oddych, prestávka medzi dvoma zmenami a v týždni ;
 • nadčasová práca - zákonné možnosti jej využívania, zákonné limity nariadenej a dohodnutej nadčasovej práce, vedúci zamestnanci a nadčasy, možnosť čerpania náhradného voľna za nadčasovú prácu ;
 • špecifikácia pracovného času v dňoch pracovného pokoja, pri pracovnej pohotovosti, práci nadčas a o podmienkach nočnej práce, práce vo sviatok, v sobotu a v nedeľu a práce v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí ;
 • evidencia pracovného času,

Video_02 – trvanie: 1h 22min
Dovolenka a prekážky v práci

 • dovolenka, formy dovolenky, podmienky vzniku nároku na dovolenku, dovolenka a vek zamestnanca ;
 • určovanie a čerpanie dovolenky, krátenie dovolenky ;
 • špecifiká pri dovolenke zamestnancov s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom ;
 • dovolenka a pracovná pohotovosť, prerušenie dovolenky ;
 • prekážky v práci z dôvodu všeobecnéího záujmu s náhradou a bez náhrady mzdy
 • dobrovoľnícka činnosť, dobrovoľná vojenská príprava, zvyšovanie kvalifikácie ;
 • dôležité osobné prekážky v práci, dočasné prerušenie výkonu práce – suspendácia,
 • výkon práce a spoločné ustanovenia o prekážkach v práci ;
 • prekážky na strane zamestnávateľa s dôrazom na možnosti zmiernenia následkov pandémie COVOD-19 ;

Video_03 – trvanie: 48min
Aktuálne zmeny v Zákonníku práce účinné od 4.4.2020

 1. zmeny v ZP na základe schváleného zákona NR SR č. 63/2020 Z. z. v § 141, odsek 1 a § 141, odsek 3 ZP ;
 2. zmeny v ZP na základe schváleného zákona NR SR č. 66/2020 Z. z. zavedením nového dočasného § 252b ZP, ktorý zaviedol zmeny v :
  • § 52 – domácka práca a telepráca,
  • § 64 – zákaz výpovede,
  • § 90, odsek 9 – rozvrhnutie pracovného času,
  • § 111, odsek5 – určenie nástupu na dovolenku,
  • § 141 – dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca,
  • § 142 – prekážky na strane zamestnávateľa,
  • § 157, odsek 3 – návrat zamestnancov do zamestnania po odpadnutí prekážky v práci ;
 3. KURZ ARBAIT – nová forma podpory zamestnávateľov prostredníctvom kompenzácie miezd zamestnancov štátom ;
 4. Informácia o najnovších opatreniach upravujúcich podmienky zamestnávania v pracovnoprávnych vzťahoch s dôrazom na informáciu o poslednej pripravovanej novele Zákonníka práce, ktorá je v týchto dňoch predmetom rokovania NR SR a ktorá umožní flexibilnejšie reťazenie pracovných pomerov na dobu určitú ;

Aby ste mali predstavu, ako vyzerá online školenie, pozrite si krátku ukážku:

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Vyplnením registračného formulára zároveň súhlasíte s odoberaním nášho newsletteru s ponukou organizovaných školení našou spoločnosťou ! Túto ponuku môžete v budúcnosti pri odbere newsletteru kedykoľvek  odvolať !

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Záujemca o školenie berie na vedomie, že prístup k videoškoleniam a školiace materiály použije výhradne pre svoju potrebu v zmysle odoslanej registrácie a neporuší ustanovenia Obč. zákonníka v zmluve o dielo a ustanovenia autorského zákona č. zák. č. 185/2015 Z.z. – to znamená produkt nebude ďalej nelegálne šíriť !

Registrácia na seminár:

Prihlásenie

Počítadlo návštev

TOPlist