Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 + aktuálny stav v mzdovej učtárni

Lektor: Júlia Pšenková, odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, mzdovú problematiku a daň z príjmov zo závislej činnosti

10.01.2019 - Bratislava, Vienna Gate, Kopčianska 8 - 10, Petržalka
11.01.2019 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37
18.01.2019 - Trnava, Hotel IMPIQ, B.S.Timravy 2
25.01.2019 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706
28.01.2019 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21
29.01.2019 - Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 1027/7
31.01.2019 - Poprad, Tatra Hotel, Karpatská 3314/7
01.02.2019 - Košice, Košice Hotel, Moldavská cesta 51


Cena
60€ / osoba
platba prevodom najneskôr 3 dni pred konaním seminára
Registrácia - platba prevodom
AKCIA - 54€ / osoba 
10% zľava pri platbe v hotovosti v deň seminára
Registrácia - platba v hotovosti
V cene seminára sú zarátané školiace materiály a občerstvenie

Program seminára:

 1. Zákonník práce
  • minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
  • príplatky ku mzde
  • ostatné zmeny
 2. Sociálne poistenie
  • maximálny vymeriavací základ pre výpočet odvodov
  • maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhradu príjmu
  • maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky
  • odvodová úľava
  • ostatné zmeny                                   
 3. Zdravotné poistenie
  • odvodová úľava
  • odpočitateľná položka  na zdravotné poistenie
  • ostatné zmeny
 4. Daň zo závislej činnosti
  • nezdaniteľná časť  dane
  • daňový bonus
  • ostatné zmeny
 5. Úprava životného minima
  • vplyv na exekučné zrážky
  • zmeny v exekúciách
 6. Ročné zúčtovanie dane
  • termíny a lehoty
  • potvrdenie o príjme
  • nezdaniteľné časti základu dane
  • daňový bonus
  • sadzba dane
  • výpočet RZD
  • preplatky, nedoplatky dane
  • 2%  dane

Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.00 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.00 - 14.30 h - Diskusia

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
  • Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
  • SWIFT: SUBASKBX,
  • účastnícke poplatky treba uhradiť najmenej 3 dni pred konaním akcie !
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:
  • Bratislava – 10012018
  • Myjava – 11012019
  • Trnava – 18012019
  • Trenčín – 25012019
  • Dolný Kubín – 28012019
  • Brezno – 29012018
  • Poprad – 31012019
  • Košice - 01022019
 • Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.

V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Vyplnením registračného formulára zároveň súhlasíte s odoberaním nášho newsletteru s ponukou organizovaných školení našou spoločnosťou ! Túto ponuku môžete v budúcnosti pri odbere newsletteru kedykoľvek  odvolať !

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle z.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas k spracovaniu osobných údajov (v súlade s § 11 cit. zákona) len pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie uvedenej v tejto prihláške, na dobu nie kratšiu ako ustanovujú osobitné predpisy (napr. zákon o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a pod.). Záujemca dáva osobitný súhlas sprostredkovateľovi na získanie jeho osobných údajov v zmysle § 15 ods. 6 z. č. 122/2013 Z.z. v platnom znení..


Cena
60€ / osoba
platba prevodom najneskôr 3 dni pred konaním seminára
Registrácia - platba prevodom
AKCIA - 54€ / osoba 
10% zľava pri platbe v hotovosti v deň seminára
Registrácia - platba v hotovosti
V cene seminára sú zarátané školiace materiály a občerstvenie

 

Počítadlo návštev

TOPlist