Účtovná závierka a daňové priznanie právnických osôb za rok 2018, zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2019

LektorIng. Vladimír Ozimý, Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

15.01.2019 - Bratislava, Vienna Gate, Kopčianska 8 - 10, Petržalka
16.01.2019 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37
22.01.2019 - Trnava, Hotel IMPIQ, B.S.Timravy 2
23.01.2019 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706
04.02.2019 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21
06.02.2019 - Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 1027/7
12.02.2019 - Košice, Košice Hotel, Moldavská cesta 51
13.02.2019 - Poprad, Tatra Hotel, Karpatská 3314/7


Cena
60€ / osoba
platba prevodom najneskôr 3 dni pred konaním seminára
Registrácia - platba prevodom
AKCIA - 54€ / osoba 
10% zľava pri platbe v hotovosti v deň seminára
Registrácia - platba v hotovosti
V cene seminára sú zarátané školiace materiály a občerstvenie

Program seminára:

 1. Daňové priznanie a účtovná závierka
  1. Povinnosť podať daňové priznanie u právnických osôb
  2. Zdaňovacie obdobie a lehoty na podanie daňového priznania (možnosť předĺženia lehoty)
  3. Zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a riziká sankcii
  4. Nesprávne podanie správcovi dane a riziká spojené s nesprávnym podaním
  5. Opravné daňové priznanie, dodatečné daňové priznanie a výzva na podanie daňového priznania
  6. Sankcie spojené s rozdielom vyčísleným v daňovom priznaní a v dodatočnom daňovom priznaní (pokuta a úrok z omeškania)
 2. Účtovná závierka vo väzbe na veľkostné kritérium UJ
  1. Zostavenie a schválenie účtovnej závierky
  2. Nesprávne údaje a oprava chýb, vplyv na podanie účtovnej závierky,
  3. Lehota na podanie účtovnej závierky
  4. Zostavenie a schválenie účtovnej závierky, oznámenie o schválení účtovnej závierky
  5. Riziká z nepodania účtovnej závierky z pohľadu právnickej osoby, pokuty a sankcie
  6. Zverejnenie v registri účtovných závierok
 3. Likvidácia a konkurz – špecifický model podávania daňového priznania a účtovnej závierky.
  1. Účtovné a zdaňovacie obdobie
  2. Vyplatenie likvidačného zostatku
 4. Elektronická komunikácia povinnosť verzus právo
 5. Uzavretie účtovného a daňového roka 2018 na praktických príkladoch
  1. Účtovanie a daňové posúdenie výdavkov na reklamu, reklamné predmety a obchodné vzorky
  2. Účtovné a daňové posúdenie tvorby, použitia a rozpustenia rezerv
  3. Účtovné a daňové posúdenie tvorby, použitia a rozpustenia opravných položiek
  4. Účtovné a daňové posúdenie odpisu pohľadávok
  5. Účtovné a daňové posúdenie v prípade postúpenia pohľadávok
  6. Predaj podniku a úprava základu dane v daňovom priznaní zo zaúčtovaním
  7. Záväzky po splatnosti a účtovno-daňový dopad
  8. Špecifické výdavky daňovo uznané až po zaplatení a vplyv na základ dane
  9. Používanie motorového vozidla aj na súkromné účely, účtovno-daňový aspekt a úprava základu dane, benefity zamestnancov verzus paušalizácia
  10. Posúdenie daňových a účtovných odpisov
  11. Predaj hmotného a nehmotného majetku a posúdenie zostatkovej ceny na daňový základ (účtovno-daňový aspekt) – príklad na posúdenie ak je nehnuteľnosť tovarom a ak je dlhodobým majetkom.
  12. Predaj obchodného podielu a účtovno-daňový dopad
  13. Špecifické výdavky testované na základ dane( nájom a odpis luxusných MV, členské príspevky)
  14. Technické zhodnotenie na prenajatom majetku a vplyv na základ dane u prenajímateľa a nájomcu
  15. Vybrané okruhy špecifických výdavkov (likvidácia tovaru, škoda, DPH ako náklad, škoda na cudzom majetku,)
 6. Uplatnenie daňovej straty v daňovom priznaní
 7. Zápočet dane hradenej v zahraničí (zdroj príjmov v zahraničí)
 8. Platenie preddavkov – výpočet, dodatočné DP a vplyv na preddavky
 9. Asignačná daň pre neziskový sektor
 10. Vyplatenie podielov na zisku a účtovno-daňový aspekt u právnických osôb
 11. Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2019

 

Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.00 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.00 - 14.30 h - Diskusia

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
  • Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
  • SWIFT: SUBASKBX,
  • účastnícke poplatky treba uhradiť najmenej 3 dni pred konaním akcie !
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:
  • Bratislava – 15012019
  • Myjava – 16012019
  • Trnava – 22012019
  • Trenčín – 23012019
  • Dolný Kubín – 04022019
  • Brezno – 06022019
  • Košice – 12022019
  • Poprad – 13022019
 • Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.

V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Vyplnením registračného formulára zároveň súhlasíte s odoberaním nášho newsletteru s ponukou organizovaných školení našou spoločnosťou ! Túto ponuku môžete v budúcnosti pri odbere newsletteru kedykoľvek  odvolať !

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle z.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas k spracovaniu osobných údajov (v súlade s § 11 cit. zákona) len pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie uvedenej v tejto prihláške, na dobu nie kratšiu ako ustanovujú osobitné predpisy (napr. zákon o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a pod.). Záujemca dáva osobitný súhlas sprostredkovateľovi na získanie jeho osobných údajov v zmysle § 15 ods. 6 z. č. 122/2013 Z.z. v platnom znení..


Cena
60€ / osoba
platba prevodom najneskôr 3 dni pred konaním seminára
Registrácia - platba prevodom
AKCIA - 54€ / osoba 
10% zľava pri platbe v hotovosti v deň seminára
Registrácia - platba v hotovosti
V cene seminára sú zarátané školiace materiály a občerstvenie

 

Počítadlo návštev

TOPlist