Účtovníctvo podnikateľských subjektov

  Cieľová skupina – záujemcovia o komplexné zvládnutie problematiky účtovníctva

V rámci projektu RE-PAS pre UoZ bezplatne !

Online registrácia

1: Identifikačné a kontaktné údaje zúčastnených na vzdelávacom projekte:

 

A: Organizačný garant a zabezpečenie rekvalifikácie

PragmaPlus s.r.o. - akreditovaná vzdelávacia organizácia pre kurzy účtovníctva

Hlinícka 1165/2, 907 01 Myjava
Zapísané: Okresný súd Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo: 35342/R
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK74 0200 0000 0038 7822 2254, SWIFT: SUBASKBX
IČO: 51 069 164, DIČ: 2120612384

Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu ( Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ) - 3710/2021/27/1

Potvrdenie o akreditácií.pdf

Štatutárny zástupca: Ing. Samuel Zeman, tel 0905 652 031, email: education@pragmasys.sk

Odborný lektor: RNDr. Pavol Maniaček, tel: 0911 988 485, email: pavolm32@gmail.com

Dátum rekvalifikácie: podľa požiadaviek UPSVaR

WEB:    www.pragmasys.sk


 


2: Názov a organizačná forma vzdelávacieho projektu:

 

Účtovníctvo – modul Jednoduché účtovníctvo – modul Podvojné účtovníctvo

Rozsah vzdelávacej aktivity je 160 vyučovacích hodín.

Vyučovacia hodina trvá 45 minút.

Kurz bude organizovaný dennou formou,  pre maximálne 20 člennú skupinu UoZ počas 16 pracovných dní po 10 vyučovacích hodín podľa požiadavky ÚPSVaR resp. časových možností lektorského tímu vzdelávacej ustanovizne.

Časový harmonogram vzdelávacej aktivity:

16 pracovných dní organizovaných v nasledovnej štruktúre vyučovacích hodín:

1.     Vyučovacia hodina: 8:00 – 8:45 hod.

2.     Vyučovacia hodina: 8:45 – 9:30 hod.

3.     Vyučovacia hodina: 9:30 – 10:15 hod.

4.     Vyučovacia hodina: 10:15 – 11:00 hod.

5.     Vyučovacia hodina: 11:00: - 11:45 hod.

 Prestávka: 11:45 – 12:15

6.     Vyučovacia hodina: 12:15 – 13:00

7.     Vyučovacia hodina: 13:00 – 13:45

8.     Vyučovacia hodina: 13:45 – 14:30

9.     Vyučovacia hodina: 14:30 – 15:15

10.  Vyučovacia hodina:  15:15 – 16:00

 


3: Učebné osnovy jednotlivých tematických celkov      

 

I. Úvod do problematiky rekvalifikačného kurzu, právna úprava účtovníctva, typy účtovných sústav

·      Organizačné pokyny pre frekventantov RK, zákl. ciele a osnova rekvalifikácie                    zameranej na účtovníctvo podnikateľských subjektov so zameraním na podnikateľské subjekty

·      Vznik a podstata jednotlivých účtovných sústav, za akých podmienok sú podnikateľské subjekty povinné viesť podvojné účtovníctvo

·      Funkcie účtovníctva v informačnom systéme firmy a vo vzťahu k okoliu

·      Právna úprava účtovníctva, platná legislatíva, súvisiace predpisy, väzba účtovníctva na daňový systém

II. Blok podvojného účtovníctva

·      Základy systému podvojného účtovníctva

·      Majetok a zdroje krytia nadobudnutia majetku

·      Formy a zloženie majetku

·      Základný vzťah medzi majetkom a zdrojmi jeho krytia

·      Obsah, druhy a forma súvahy ( bilancie )

·       Kolobeh majetku, hospodárske operácie a účtovné prípady

·      Typické zmeny súvahových stavov

·      Účet - jeho podstata a forma

·      Pravidlá účtovania na súvahových účtoch, rozloženie súvahy na účty aktív a pasív

·      Účtovanie typických hospodárskych operácií na súvahových účtoch

·      Obraty, zostatky a uzatváranie súvahových účtov

·      Výsledkové účty - vznik a účtovanie nákladov

·      Výsledkové účty - vznik a účtovanie výnosov

·      Zisťovanie výsledku hospodárenia z radu výsledkových účtov

·      Zisťovanie výsledku hospodárenia z radu súvahových účtov

·      Súhrnná schéma sústavy podvojného účtovníctva, kontrola výsledku hospodárenia z radu súvahových a výsledkových účtov

·      Dokumentácia účtovných prípadov, účtovné zápisy a účtovné knihy

·      Význam, druhy a spracovanie účtovných dokladov

·      Náležitosti účtovných dokladov

·      Obeh účtovných dokladov

·      Úschova účtovných dokladov

·      Účtovné zápisy a druhy účtovných kníh

·      Časové zápisy - denník

·      Sústavné zápisy - hlavná kniha

·      Knihy analytickej evidencie

·      Oprava chybných účtovných zápisov, doplnkový zápis, čiastočné a úplné storno

·      Kontrola formálnej správnosti účtovných zápisov, predvaha, denníková skúška, kontrolná súpiska analytických účtov

·      Charakteristika účtovej osnovy pre podnikateľov, princípy uplatnené pri jej konštrukcii

·      Hľadiská tvorby účtovného rozvrhu pre malý a stredný podnik

·      Účtovanie v jednotlivých účtovných triedach

·      Účtovanie základných hospodárskych operácií o dlhodobom majetku

·      Druhy a oceňovanie dlhodobého majetku

·      Obstarávanie dlhodobého majetku

·      Odpisovanie dlhodobého majetku

·      Vyradenie dlhodobého majetku

·      Účtovanie  dlhodobého finančného majetku

·      Účtovanie základných hospodárskych operácií o zásobách

·      Druhy a oceňovanie zásob v účtovníctve

·      Účtovanie obstarania a spotreby zásob - spôsob A

·      Účtovanie obstarania a spotreby zásob - spôsob B

·      Účtovanie základných hospodárskych operácií na finančných účtoch

·      Oceňovanie finančného majetku a záväzkov krátkodobého charakteru

·      Účtovanie peňazí

·      Účtovanie na bankových účtoch

·      Účtovanie krátkodobých bankových úverov

·      Účtovanie krátkodobého finančného majetku

·      Prevody medzi finančnými účtami

·      Účtovanie základných hospodárskych operácií na účtoch zúčtovacích vzťahov

·       Účtovanie pohľadávok

·      Účtovanie záväzkov

·      Účtovanie zúčtovacích vzťahov so zamestnancami

·      Účtovanie daní a dotácií

·      Účtovanie o odloženej dani, iných pohľadávkach a záväzkoch

·      Účtovanie  na účtoch časového rozlíšenia

·      Význam a rozdelenie prechodných účtov aktív a pasív

·      Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov

·      Účtovanie základných hospodárskych operácií na kapitálových účtoch a účtoch  

            dlhodobých záväzkov

·      Členenie účtov na sledovanie vlastných a cudzích zdrojov

·      Účtovanie základného imania v obchodných spoločnostiach

·      Účtovanie vlastného imania individuálneho podnikateľa

·      Rozdelenie výsledku hospodárenia v obchodných spoločnostiach

·      Účtovanie výsledku hospodárenia u podnikateľa - fyzickej osoby

·      Účtovanie dlhodobých záväzkov

·      Tvorba a účtovanie rezerv

·      Účtovanie základných hospodárskych operácií na účtoch nákladov a výnosov

·      Účtovanie nákladov a výnosov v prevádzkovej oblasti

·      Účtovanie finančných nákladov a výnosov

·      Účtovanie mimoriadnych nákladov a výnosov

·      Účtovná uzávierka a závierka v podvojnom účtovníctve

·      Činnosti pred uzatvorením účtovných kníh, kontrola účtovníctva, inventarizácia 

             majetku a záväzkov

·      Uzatváranie účtovných kníh

·      Zostavenie účtovnej závierky

·      Zostavenie výkazu súvaha

·      Zostavenie výkazu ziskov a strát

·      CASHFLOW- prehľad o peňažných tokoch pre auditované účtovné jednotky

·      Obsah povinnej prílohy tvoriacej súčasť účtovnej závierky podnikateľov

·      Prípadová štúdia - súvislý súhrnný príklad účtovania v sústave podvojného účtovníctva

III. Blok jednoduchého účtovníctva

·         Základy systému jednoduchého účtovníctva

·         Právna úprava jednoduchého účtovníctva

·         Požiadavky na účtovné doklady a obeh dokladov v jednoduchom účtovníctve

·         Príjmy a výdaje v podnikateľskej činnosti fyzických osôb v členení na zahrňované a  nezahrňované do základu dane

·         Predpísané účtovné knihy v jednoduchom účtovníctve - základný prehľad

·         Vedenie peňažného denníka,forma vedenia a technika účtovania v denníku, 

         minimálny doporučený obsah peňažného denníka

·         Kontrola správnosti zápisov v peňažnom denníku

·         Kniha pohľadávok a záväzkov - spôsob evidencie

·         Ostatné pomocné knihy o zložkách majetku, záväzkoch z pracovnoprávnych 

         vzťahov, evidencia sociálneho fondu a evidencia DPH

·         Účtovné zápisy - vybrané štandartné účtovné prípady so zameraním na podnikateľa - fyzická

        osoba nezapísaná v obchodnom registri

( Metodická poznámka: Výuka tohto tematického bloku bude realizovaná formou krátkych príkladov s príkladmi zaúčtovania v peňažnom denníku a do ostatných účtovných kníh )

·         Otváranie účtovných kníh

·         Účtovanie o peniazoch v hotovosti a bankových účtoch, priebežné položky

·         Účtovanie o úveroch

·         Účtovanie o ceninách

·         Účtovanie o dlhodobom majetku

·         Účtovanie o zásobách

·         Účtovanie o obchodnej činnosti, saldokonto dodávateľsko-odberateľských vzťahov

·         Účtovanie o daniach ( evidencia DPH )

·         Účtovanie o mzdách a poistných fondoch

·         Účtovanie špecifických účtovných prípadov (  kurzové rozdiely, rezervy, výdavky na pracovné cesty, spotreba PHM , leasing atď. )

·         Účtovná závierka a uzávierka v jednoduchom účtovníctve

·         Činnosť pred uzávierkou, inventarizácia majetku a záväzkov podnikateľa

·         Uzávierkové operácie v jednoduchom účtovníctve s väzbou na zákon o daniach z 

         príjmov fyzických osôb

·         Kontrola a uzatvorenie peňažného denníka a ostatných kníh jednoduchého účtovníctva

·         Účtovná závierka - zostavenie výkazu o príjmoch a výdavkoch, majetku a záväzkoch

             

IV. Dane a odvody s väzbou na účtovníctvo podnikateľských subjektov

·         Daňová sústava  a správa daní v Slovenskej republike

·         Základné vymedzenie daňovej sústavy Slovenskej republiky, jej charakteristika

·         Rozdelenie daní na priame a nepriame

·         Podstatné náležitosti daní, predmet dane, daňovník, základ a sadzba dane

·         Prehľad platných právnych predpisov z daňovej oblasti

·         Správa daní, vymedzenie právomocí daňových úradov

·         Povinnosti podnikateľov voči daňovým úradom, pravidlá pre platenie daní

·         Daň z príjmov fyzických osôb

·         Vymedzenie daňovníkov

·         Predmet dane

·         Základ dane a jeho stanovenie

·         Úľavy na dani

·         Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane

·         Položky odpočítateľné od základu dane

·         Sadzby dane a výpočet daňovej povinnosti

·         Daň z príjmov právnických osôb

·         Vymedzenie daňovníkov dane z príjmov právnických osôb

·         Predmet dane

·         Stanovenie základu dane, položky odpočítateľné od základu dane

·         Dary, sponzorstvo, umorovanie straty, zľavy na dani

·         Sadzba dane a výpočet daňovej povinnosti

·         Spoločné ustanovenia k dani z príjmov pre právnické a fyzické osoby

·         Daňové výdavky ( náklady ) vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov

·         Daňovo neuznané výdavky ( náklady )

·         Daňové odpisy hmotného a nehmotného dlhodobého majetku

·         Majetok vylúčený z odpisovania

·         Technické zhodnotenie majetku, vplyv na odpisy

·         Úľavy na dani

·         Daňové priznania, platenie dane a preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

·         Vyberanie a platenie dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov

·         Daňové priznania, platenie dane a preddavkov na daň z príjmov právnických  osôb

·         Zamedzenie dvojitého zdanenia príjmov, ktoré plynú zo zdrojov v zahraničí

·         Prípadová štúdia - príklady výpočtu a vyplnenia tlačív pre daň z príjmov fyzických osôb

·         Prípadová štúdia - príklad výpočtu a vyplnenia daňového priznania pre právnické osoby

·         Daň z  pridanej hodnoty

·         Mechanizmus fungovania DPH

·         Základné pojmy - zdaniteľné plnenie, daň na vstupe výstupe, daňové doklady a odpočet dane

·         Platitelia dane, registračná povinnosť

·         Predmet dane, zdaniteľné plnenia podliehajúce dani a oslobodené od dane

·         Základ dane a sadzby dane

·         Náležitosti daňových dokladov, nárok na odpočet dane

·         Nadmerný odpočet a daňová povinnosť

·         Uplatňovanie DPH podľa miesta plnenia, DPH v tuzemsku a pri dovoze

·         Vývoz a medzinárodná doprava

·         Vedenie evidencie pre potreby DPH

·         Správa dane z pridanej hodnoty, zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť dane, platenie dane, penále a pokuty

·         Prípadová štúdia - ukážka výpočtu a vyplnenia daňového priznania DPH na konkrétnom príklade

·         Kontrolný výkaz a súhrnný výkaz DPH

·         Ostané druhy daní

·         Daň z motorových vozidiel, predmet, platitelia a výpočet  a splatnosť dane

·         Spotrebné dane

·         Iné druhy daní, daň z nehnuteľností, dedičstva, darovania, prevodu a prechodu 

         nehnuteľností

·         Zdravotná poisťovňa

·         Platná legislatíva a povinnosti podnikateľských subjektov

·         Spôsob prihlasovania a odhlasovania

·         Výpočet výšky príspevku

·         Vypĺňanie výkazov

·         Postup pri uplatňovaní nároku zo zdravotného poistenia

·         Dôsledky nedodržania povinností

·         Sociálna poisťovňa

·        Platná legislatíva a povinnosti podnikateľských subjektov

·         Spôsob prihlasovania a odhlasovania

·         Výpočet výšky príspevku

·         Vypĺňanie výkazov

·         Postup pri uplatňovaní nároku na dávky zo sociálneho poistenia

·         Dôsledky nedodržania povinností

V. Využitie prostriedkov výpočtovej techniky pri spracovaní účtovnej agendy podniku

·         Význam využitia informačných technológií pre spracovanie ekonomickej a účtovnej 

        agendy malého a stredného podniku

·         Kritériá výberu a nákupu výpočtovej techniky

·         Popis niektorých ekonomických programov pre vedenie účtovnej agendy firmy v 

         rôznych typoch účtovných sústav ( Alfa - Omega)

·         Základy nastavenia programov KROS, práca s číselníkmi

·         Prehľady účtov, hlavná kniha, denník vstupných dát, účtovanie dávok jednoduchých 

         a zložených zápisov v module podvojného účtovníctva

·         Nastavenie parametrov a účtovanie peňažného denníka v module jednoduchého účtovníctva

·         Napojenie účtovných modulov na podsystém fakturácie, saldokonto a párovanie platieb

·         Práca s podsystémom evidencie DPH

·         Práca s podsystémom skladového hospodárstva

·         Práca s podsystémom investičného majetku

·         Uzávierkové operácie a prechod na nové účtovné obdobie

·         Cvičenia na súvislých príkladoch zaúčtovania, archivácia účtovnej agendy firmy

 

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Ak ste evidovaný UoZ na UPSVaR a máte záujem o absolvovanie bezplatnej rekvalifikácie prosím vypíšte a odošlite registračný formulár, budeme Vás kontaktovať !

Registračný formulár:

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist