Zákonník práce aktuálne vrátane novelizácie od 1.1.2021 a 1.3.2021 – online praktikum

Celkový čas trvania celého balíka: 3hod 14min

Lektor: JUDr. Marián Polakovič, špecialista na pracovné právo

Cena

zadarmo - posledné školenie uznávaného lektora a výnimočného človeka

Marián, budeš nám chýbať ...

Registrácia

Dátum/Miesto konania: ONLINE v pohodlí Vašej kancelárie, či domova, video-školenia si môžete prezerať opakovane podľa Vašich časových možností

Program seminára:

DLHO OČAKÁVANÁ NOVELIZÁCIA ZÁKONNÍKA PRÁCE č. 311/2001 Z. z. V PLATNOM ZNENÍ, KTORÁ PRINÁŠA VIAC AKO TRIDSAŤ ZMIEN V PARAGRAFOVOM ZNENÍ ZÁKONA, S  ÚČINNOSŤOU OD 1.1.2021 A  1.3.2021

Proces vzdelávania všetkých, ktorí pôsobia v pracovnoprávnych vzťahoch, ako zamestnávatelia, zamestnanci, zástupcovia zamestnancov resp. majitelia firiem a ich vedúci zamestnanci, ktorým zverili kompetencie v riadení procesov súvisiacich s pracovným právom, by sa nemal zastaviť ani v dnešných sťažených podmienkach spôsobených pandémiou COVID – 19.

My vám práve v tomto období ponúkame školenie, ktoré vám pomôže pri aplikácii súčasnej platnej pracovnoprávnej legislatívy, hlavne Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a pripraví vás na realizáciu zmien, súvisiacich s dlho očakávanou a rozsiahlou novelizáciou Zákonníka práce s účinnosťou od 1.1.2021 a od 1.3.2021.

Školenie bude realizované v troch samostatných častiach nasledovne :


Video_01 – trvanie: 57min
Zmeny s dočasnou platnosťou realizované v Zákonníku práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“) v priebehu roka 2020 na účely zmiernenia následkov pandémie COVID – 19

poskytneme výklad k pojmom „mimoriadna situácia, núdzový a výnimočný stav“ tak, aby účastníci školenia nemali problémy s určením času, kedy môžu v pracovnoprávnych vzťahoch aplikovať ustanovenia ZP s dočasnou platnosťou, ktoré boli realizované a aplikujú sa na účely zmiernenia následkov pandémie COVID – 19 a nemajú trvalý charakter v tom zmysle, že sa aplikujú len v období výnimočného stavu resp. mimoriadnej situácie a dva mesiace po ich skončení.

Ide o zmeny realizované :

 • zákonom NR SR č. 66/2020 Z. z. s účinnosťou od 4.4.2020 o novej 11. časti ZP so zmenami viazanými na výnimočný stav resp. mimoriadnu situáciu, ktoré majú prednosť pred bežnými ustanoveniami ZP - § 252b/1 a 2, § 52, § 90/9, § 111/5, § 141 a § 142 ZP ;
 • zákonom NR SR č. 157/2020 Z. z. s účinnosťou od 17.6.2020 o dočasnom zavedení § 252o ZP o nových možnostiach predĺžiť resp. opakovane uzatvoriť pracovný pomer na dobu určitú s viazanosťou na výnimočný stav resp. na mimoriadnu situáciu ;


Video_02 – trvanie: 56min
Zmeny s trvalou platnosťou realizované v Zákonníku práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“) ktoré nadobudli právnu účinnosť v priebehu roka 2020

nadviažeme informatívnym výkladom zmien, ktoré majú trvalý charakter a pre praktickú aplikáciu postupne nadobudli účinnosť v priebehu roka 2020 na základe:

 • zákona NR SR č. 307/2019 Z. z. s účinnosťou od 30.7.2020 o vysielaní zamestnancov – § 5 ZP ;
 • zákona NR SR č. 319/2019 Z. z. účinné od 1.1.2020 o príspevku na športovú činnosť dieťaťa - § 152b ZP ;
 • zákona NR SR č. 380/2019 Z. z. s účinnosťou od 19.11.2019 a od 1.1.2020 o zvýšenej základnej výmere dovolenky v súvislosti so starostlivosťou o dieťa - § 103 ZP ;
 • zákona NR SR č. 63/2020 Z. z. účinné od 27.3.2020 o zmene v §§ 141 a 144a ZP o dôležitých osobných prekážkach v práci a započítateľných dobách pre určenie nároku na dovolenku ;
 • zákona NR SR č. 294/2020 Z. z. súvisiacim s novelizáciou zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde s účinnosťou od 1.1.2021 v nasledovných ustanoveniach :
  • § 96/5 ZP o pracovnej pohotovosti a § 124/3 ZP o kompenzácii za výkon práce v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí ;
  • § 120/4 až 8 ZP o minimálnych mzdových nárokoch ;
  • § 122a/1 a 2 ZP o mzdovom zvýhodnení za prácu v sobotu ;
  • § 122b/1 a 2 ZP o mzdovom zvýhodnení za prácu v nedeľu ;
  • § 123/1 a 2 ZP o mzdovom zvýhodnení za prácu v noci ;
  • § 223/2 ZP - dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ;


Video_03 – trvanie: 1h 21min
Zmeny v Zákonníku práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“) schválené Vládou SR dňa 4.11.2020 s účinnosťou od 1.1.2021 a 1.3.2021

budeme sa zaoberať ústrednou tému školenia, ktorou je odborný výklad k zmenám, ktoré dňa 4.11.2020 schválila Vláda SR a ktoré nadobudnú účinnosť od 1.3.2021 a od 1.1.2022.

Novela prináša nasledovné zmeny :

 • § 40/11 ZP o výklade pojmov na účely aplikácie zákonníka práce – zavedenie nového pojmu „zamestnanec trvale sa starajúci o dieťa“ ;
 • § 45/2 ZP – skúšobná doba – predĺženie skúšobnej doby o neodpracovanú dobu v pracovnej smene ;
 • § 52 ZP – domácka práca a telepráca – celé nové znenie tohto ustanovenia ZP s výkladom pojmu „domácnosť“ ;
 • § 89 ZP – zmena v podmienkach dojednania pružného pracovného času ;
 • § 103/2 ZP – doplnenie podmienok určenia nároku na zvýšenú výmeru dovolenky u zamestnancov mladších ako 33 rokov veku pri ukončení trvalej starostlivosti o dieťa. Pozor – táto zmena nadobudne právnu účinnosť až od 1.1.2022 ;
 • § 118/2 ZP – doplnenie výkladu pojmu „mzda“ o príspevok na stravovanie ;
 • § 134/6 a 9 ZP – úprava podmienok náhrady škody u žiakov základných škôl, žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl alebo u zamestnancov so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú zamestnaní a ktorých príprava na povolanie (činnosť) sa vykonáva podľa osobitných predpisov ;
 • § 152/1 a 2 ZP – úprava podmienok vzniku nároku na zabezpečenie stravovania zamestnancov ;
 • § 152/5 ZP – úprava výšky výška poplatku za sprostredkované stravovacie služby ;
 • § 152/6 a 7 ZP – nová právna úprava s podmienkami poskytovania finančného príspevku na stravovanie, pre ktorý sa môže zamestnanec rozhodnúť ;
 • § 152/8 ZP - nová právna úprava výšky finančného príspevku na stravovanie ;
 • § 188 ZP – gramatická úprava podmienok určenia výšky náhrady škody ;
 • § 223/2 ZP – doplnenie ustanovení ZP, ktoré sa vzťahujú aj na zamestnávanie formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ;
 • § 227/1 ZP – nová úprava pojmov osôb so štatútom žiaka strednej školy a študenta denného vysokoškolského štúdia prvého stupňa ;
 • § 228/2 ZP – nová právna úprava obsahu dohody o brigádnickej práci študentov ;
 • § 230/1 a2 – zavedenie podmienky reprezentatívnosti pri zastupovaní zamestnancov odborovou organizáciou ;
 • § 252p ZP - prechodné ustanovenie účinné od 1. marca 2021 na účely nakladania so zmluvami o zabezpečení stravných poukážok platnými ku dňu účinnosti novelizácie ZP a k určeniu postupu pri aplikácii § 230/1 a 2 ZP v podmienkach existujúcich odborových organizáciách u zamestnávateľov ;

Ku každej časti školenia obdržia účastníci školenia samostatný študijný materiál v elektronickej forme s rozšíreným obsahom (bonusom) o informáciu k obsahu koncepcie zavedenia systému skrátenej pracovnej doby – „KURZARBAIT“ do slovenského právneho poriadku, aktuálnym povinnostiam a právam zamestnávateľov v súvislosti s pandémiou COVID-19 a k iným aktuálnych pracovnoprávnym problémom.

Aby ste mali predstavu, ako vyzerá online školenie, pozrite si krátku ukážku:

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Záujemca o školenie berie na vedomie, že prístup k videoškoleniam a školiace materiály použije výhradne pre svoju potrebu v zmysle odoslanej registrácie a neporuší ustanovenia Obč. zákonníka v zmluve o dielo a ustanovenia autorského zákona č. zák. č. 185/2015 Z.z. – to znamená produkt nebude ďalej nelegálne šíriť !

Registrácia na seminár:

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist