Zákonník práce v kocke – komplet – 10 x OnLine

10 videozáznamov s profesionálom za neuveriteľnú cenu: len 6 EUR / online školenie v balíku, spolu 10 školení za 60 EUR vrátane neobmedzeného prístupu 24 mesiacov a školiacich materiálov.

Akcia - pri kúpe tohto produktu si zdarma môžete vybrať iný ONLINE produkt !

Celkový čas trvania celého balíka: 10h 9min

Lektor: JUDr. Marián Polakovič, špecialista v oblasti pracovného práva

Cena 60€ / osoba
po registrácii Vám emailom zašleme faktúru a po pripísaní jej úhrady na náš bankový účet získate prístup k balíku online školení a školiacim materiálom !
Registrácia

Dátum/Miesto konania: ONLINE v pohodlí Vašej kancelárie, či domova, video-školenia si môžete prezerať opakovane podľa Vašich časových možností

Program seminára:

Video_01 – trvanie: 1hod 6min
Vznik pracovného pomeru

 1. právne úkony smerujúce k vzniku pracovného pomeru s dôrazom na § 1, odsek 4 ZP ;
 2. predzmluvné vzťahy pred uzatvorením pracovnej zmluvy s dôrazom na špecifické podmienky pandémie COVID-19 ;
 3. pracovná zmluva, jej obsah s možnosťou využitia súdnej praxe pri dojednávaní miesta výkonu práce a druhu práce, odstúpenie od pracovnej zmluvy, význam pracovného poriadku ;
 4. skúšobná doba a jej zvýšený význam v období pandémie COVID-19 ;
 5. okamih vzniku pracovného pomeru a najčastejšie chyby pri chápaní tohto dôležitého časového momentu zakladajúceho práva a povinnosti účastníkov pracovnoprávneho vzťahu, povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru ;
 6. pracovný pomer na dobu určitú, kratší pracovný čas – odlišnosti od systému KURZ ARBEIT ;

 

Video_02 – trvanie: 36min
Zmeny v podmienkach pracovného pomeru

 1. dohoda o zmene pracovných podmienok, náležitosti dodatkov k pracovným zmluvám, podmienka písomnej formy vykonávaných zmien a súdna prax;
 2. preradenie na inú prácu so súhlasom zamestnanca, povinnosť zamestnávateľa preradiť zamestnanca na inú prácu na základe zákonných dôvodov ;
 3. právo zamestnávateľa preradiť zamestnanca na inú prácu bez jeho súhlasu v špecifických podmienkach pandémie COVID 19 ;
 4. vhodná práca, posudzovanie spôsobilosti na prácu pri preradení ;
 5. pracovná cesta, dočasné pridelenie v špecifických podmienkach pandémie COVID-19 ;

 

Video_03 – trvanie: 1hod 22 min
Skončenie pracovného pomeru

 1. spôsoby skončenia pracovného pomeru;
 2. výpoveď, výpovedné doby, výpoveď daná zamestnancom a zamestnávateľom, zákaz výpovede;
 3. prípustnosť zmeny okamžitého skončenia pracovného pomeru, podmienka platnosti okamžitého skončenia;
 4. skončenie v skúšobnej dobe, súčinnosť zástupcov pri skončení;
 5. dokumenty zamestnanca pri skončení prac. pomeru, odstupné a odchodné;
 6. neplatné skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca a zamestnávateľa, možnosť namietnuť neplatnosť skončenia pracovného pomeru;
 7. pracovný poriadok;

 

Video_04 – trvanie: 48min
Aktuálne zmeny v Zákonníku práce

 1. zmeny v ZP na základe schváleného zákona NR SR č. 63/2020 Z. z. v § 141, odsek 1 a § 141, odsek 3 ZP ;
 2. zmeny v ZP na základe schváleného zákona NR SR č. 66/2020 Z. z. zavedením nového dočasného § 252b ZP, ktorý zaviedol zmeny v :
  • § 52 – domácka práca a telepráca,
  • § 64 – zákaz výpovede,
  • § 90, odsek 9 – rozvrhnutie pracovného času,
  • § 111, odsek5 – určenie nástupu na dovolenku,
  • § 141 – dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca,
  • § 142 – prekážky na strane zamestnávateľa,
  • § 157, odsek 3 – návrat zamestnancov do zamestnania po odpadnutí prekážky v práci ;
 3. 8. KURZ ARBAIT – nová forma podpory zamestnávateľov prostredníctvom kompenzácie miezd zamestnancov štátom ;
 4. Informácia o najnovších opatreniach upravujúcich podmienky zamestnávania v pracovnoprávnych vzťahoch s dôrazom na informáciu o poslednej pripravovanej novele Zákonníka práce, ktorá je v týchto dňoch predmetom rokovania NR SR a ktorá umožní flexibilnejšie reťazenie pracovných pomerov na dobu určitú;

Video_05 – trvanie: 1h 56min
Pracovný čas

 • odlíšenie pracovného času od prítomnosti zamestnanca v mieste výkonu práce, pretože ide o čas, za ktorý zamestnávateľ zamestnancovi poskytuje mzdu resp. náhradu mzdy. Spôsoby rovnomerného a nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, neprekročiteľné týždenné a denné absolutórium pracovného času, rozdiel medzi dĺžkou pracovného času a dĺžkou pracovnej zmeny, používanie konta pracovného času, prestávky v práci, nepretržitý odpočinok medzi zmenami a v týždni ;
 • pojmy súvisiace s pracovným časom – definície pracovnej zmeny, pracovného času, priemernej dĺžky nočnej pracovnej zmeny, rozdiel medzi nočným pracovným časom a nočnou pracovnou zmenou a pod., prestávky v práci, prestávka na jedenie a oddych, predĺženie prestávky na jedenie a oddych, prestávka medzi dvoma zmenami a v týždni ;
 • nadčasová práca - zákonné možnosti jej využívania, zákonné limity nariadenej a dohodnutej nadčasovej práce, vedúci zamestnanci a nadčasy, možnosť čerpania náhradného voľna za nadčasovú prácu ;
 • špecifikácia pracovného času v dňoch pracovného pokoja, pri pracovnej pohotovosti, práci nadčas a o podmienkach nočnej práce, práce vo sviatok, v sobotu a v nedeľu a práce v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí ;
 • evidencia pracovného času,

Video_06 – trvanie: 1h 22min
Dovolenka a prekážky v práci

 • dovolenka, formy dovolenky, podmienky vzniku nároku na dovolenku, dovolenka a vek zamestnanca ;
 • určovanie a čerpanie dovolenky, krátenie dovolenky ;
 • špecifiká pri dovolenke zamestnancov s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom ;
 • dovolenka a pracovná pohotovosť, prerušenie dovolenky ;
 • prekážky v práci z dôvodu všeobecnéího záujmu s náhradou a bez náhrady mzdy
 • dobrovoľnícka činnosť, dobrovoľná vojenská príprava, zvyšovanie kvalifikácie ;
 • dôležité osobné prekážky v práci, dočasné prerušenie výkonu práce – suspendácia,
 • výkon práce a spoločné ustanovenia o prekážkach v práci ;
 • prekážky na strane zamestnávateľa s dôrazom na možnosti zmiernenia následkov pandémie COVOD-19 ;

Video_07 – trvanie: 58min
Obsah sociálnej politiky zamestnávateľa

 • Právna povaha povinností zamestnávateľa starať sa o kvalitu pracovných a životných podmienok zamestnancov ;
 • Zvršky a osobné predmety zamestnancov na pracoviskách, osobné veci, ktoré zamestnanci obvykle nosia do práce ;
 • Zabezpečenie stravovania zamestnancov, stravovanie v dňoch pracovného pokoja a vo sviatok, stravovacie poukážky, elektronická karta ;
 • Rekreácia zamestnancov a príspevok zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa zamestnancov ;
 • Vzdelávanie zamestnancov ;

Video_08 – trvanie: 1h 10min
Zabezpečenie zamestnancov v osobitých prípadoch

 • Zabezpečenie zamestnanca po návrate do práce z MD, RD, výkonu verejnej alebo odborovej funkcie, dlhodobej PN a podobne ;
 • Zamestnanci so zdravotným postihnutím, výklad k pojmu „zdravotne postihnutý zamestnanec“ ;
 • Pracovné podmienky mužov a žien starajúcich sa o deti, opatrenia zamestnávateľa na zlepšenie ich situácie ;
 • Materská a rodičovská dovolenka, rozdiely v čerpaní dovolenky ženou a mužom ;
 • Dojčiace zamestnankyne, prestávky na dojčenie ;
 • Osobitné podmienky zamestnávania mladistvých zamestnancov ;

Video_09 – trvanie: 38min
Škody – preventívne opatrenia a zodpovednosť zamestnancov

 • Povinnosti zamestnávateľa a zamestnancov na úseku predchádzania vzniku škôd, strát, pracovných úrazov a chorôb z povolania ;
 • Oznamovacia a zakročovacia povinnosť zamestnanca ;
 • Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu ;
 • Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať ;
 • Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov ;
 • Rozsah a spôsob náhrady škody,
 • Dohoda o hmotnej zodpovednosti a dohoda o povinnosti vyúčtovať zverené predmety ;

Video_10 – trvanie: 1h 11min
Škody – zodpovednosť zamestnávateľa

 • Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na majetku, pri pracovnom úraze a chorobe z povolania ;
 • Zodpovednosť zamestnávateľa na odložených veciach ;
 • Zodpovednosť zamestnávateľa pri odvracaní škody ;
 • Zodpovednosť za škodu v niektorých osobitných prípadoch ;
 • Plnenie pracovných úloh a priama súvislosť so vznikom škody ;
 • Bezdôvodné obohatenie ;
 • Aké možnosti náhrady škody a kompenzácie finančných strát v dôsledku karanténnych opatrení kvôli pandémii COVID 19 majú zamestnávatelia a podnikatelia na Slovensku ;

Aby ste mali predstavu, ako vyzerá online školenie, pozrite si krátku ukážku:

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Vyplnením registračného formulára zároveň súhlasíte s odoberaním nášho newsletteru s ponukou organizovaných školení našou spoločnosťou ! Túto ponuku môžete v budúcnosti pri odbere newsletteru kedykoľvek  odvolať !

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Záujemca o školenie berie na vedomie, že prístup k videoškoleniam a školiace materiály použije výhradne pre svoju potrebu v zmysle odoslanej registrácie a neporuší ustanovenia Obč. zákonníka v zmluve o dielo a ustanovenia autorského zákona č. zák. č. 185/2015 Z.z. – to znamená produkt nebude ďalej nelegálne šíriť !

Registrácia na seminár:

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
5 + 10 =
Doplňte správnu odpoveď!

Prihlásenie

Počítadlo návštev

TOPlist