Ovládam PC efektívne a komunikatívne

Cieľová skupina – záujemcovia o zvládnutie  problematiky práce  PC a informatiky pre evidovaných UoZ na UPSVaR bezplatne !

V rámci projektu KOMPAS pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie (UoZ) bezplatne, možná prezenčná i dištančná forma vzdelávania

Rozsah ( vyučovacia hodina má 60 minút ) – 80 hodín

Online registrácia

 1. Organizační garanti a zabezpečenie kometenčného kurzu:

PragmaPlus s.r.o.
Hlinícka 1165/2, 907 01 Myjava
Zapísané: Okresný súd Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo: 35342/R
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK74 0200 0000 0038 7822 2254, SWIFT: SUBASKBX
IČO: 51 069 164, DIČ: 2120612384

Ing. Samuel Zeman – PragmaSys
Hlinícka 1165/2, 907 01 Myjava
Zapísané: ŽR- OU Nové Mesto nad Váhom, registrácia číslo 303-2680
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK12 0200 0000 0036 1194 9155, SWIFT: SUBASKBX
IČO: 36 963 259, DIČ: 1028667343
Štatutárny zástupca: Ing. Samuel Zeman, tel: 0905 652 031, email: education@pragmasys.sk

2. Profil absolventa

Cieľom vzdelávania je získanie orientácie v oblasti infokomunikačných technológií a praktických zručností pri používaní PC s dôrazom na:

·         zvládnutie základov operačného systému na platforme MICROSOFT WINDOWS

·         zvládnutie aplikačných programov pre spracovanie textu, grafov, tabuliek a databáz

·         zvládnutie obsluhy PC v pozícii pracovnej " WORKSTATION " stanice PC

·         zvládnutie obsluhy PC v prostredí celosvetovej siete " INTERNET "

Absolvent  kurzu spôsobilý samostatnej práce na PC. Vie využívať pri svojich činnostiach INTERNET a elektronickú poštu, samozrejmosťou je práca s aplikačnými programami pre spracovanie textu, tabuliek, grafov a databáz. Na trhu práce má široké uplatnenie v celej škále administratívnych, ekonomických a personálnych činností vo výrobnej i nevýrobnej sfére, kde sa vyžaduje užívateľská zručnosť ovládania personálnych počítačov.

3. Učebné osnovy jednotlivých tematických celkov

1. Základné pojmy z oblasti výpočtovej techniky s dôrazom na využitie PC – 20 hodín

Základné informácie o výpočtovej technike, technická charakteristika a vývojové rady PC

Štruktúra hardware PC, vstupno-výstupné zariadenia, systémová jednotka

Jednotky informácii, typy pamätí PC, pamäťové média

Štruktúra softwarového vybavenia PC, systémový a aplikačný software

Pravidlá používania legálneho software (autorský zákon, trestný zákon, daňové zákony)

 

2. Práca s PC na platforme operačného systému Microsoft WINDOWS – 20 hodín

Účel využitia operačných systémov, ich základné funkcie, popis WINDOWS

Pravidlá usporiadania dát na diskoch, základné pojmy - adresár (zložka), súbor (dokument, aplikácia

Hlavný ovládací panel, popis, základné funkcií

Práca zo súbormi a zložkami (vytváranie, premenovanie a mazanie zložiek, kopírovanie a presun súborov pomocou schránky)

Práca s diskami a pamäťovými médiami (kopírovanie, formátovanie, údaje o veľkosti kapacity média a voľnom priestore)

Popis a práca s vybranými súčasťami systému WINDOWS - prieskumník, kôš, aktovka,  odkazy

Práca v príkazovom riadku "DOS PROMPT" , využitie v problémových stavoch

Antivírová ochrana PC ( testy v antivírových programoch )

Súhrnné cvičenie zamerané na upevňovanie zručností v OS WINDOWS (stromové štruktúry adresárov, schránkové operácie - kopírovanie, presun súborov, organizácia dát na diskoch PC, konfigurácia hlavného panela a centrálnej štartovacej ponuky

 

3. Spracovanie tabuliek, textov, grafov a databáz v prostredí MS OFFICE– 20 hodín

Význam aplikačných kancelárskych programov pri efektívnom využití PC

Textový editor WORD, popis ovládania a menu programov, otváranie a ukladanie dokumentov

Tvorba a editácia textových dokumentov

Typografické úpravy, zmeny štýlu a formátovanie textu

Úprava dokumentu pred tlačou, prezeranie a tlač dokumentov

Využitie hromadnej korešpondencie, tvorba poštových zásielok

Ďalšie často používané funkcie textových editorov, voľba nástrojových líšt a prepojenie na iné programy OFFICE

Tabuľkový kalkulátor EXCEL  - význam, ovládanie

Popis pracovného hárka spreadsheet, pohyby po hárku, otváranie a ukladanie tabuliek

Funkcia relatívnej a absolútnej adresy buniek, typy zadávaných dát do jednotlivých buniek

Blokové operácie a úpravy dát v tabuľke (plnenie, mazanie, vypustenie a vloženie v tabuľke)

Zmeny štýlu tabuľky, automatický formát

Schránkové operácie s tabuľkou (kópia, presun a vloženie), prepojenie na iné časti kancelárskych balíkov

Práca s grafmi, typy grafov a popis ich prvkov (kategórie a série), vytvorenie grafov za pomoci sprievodcov

Popis a prvky jednoduchej relačnej databázy v prostredí OFFICE, zásady tvorby, export a import do formátu dbf

Práca s dátovými formulármi, aktualizácia databázy,  triedenie a filtrácia dát

Tvorba efektívnych dátových súhrnov a dátových tabuliek

Súhrnné cvičenia zamerané na upevnenie zručností pri tvorbe dokumentov v prostredí kancelárskych  balíkov OFFICE , vzájomné prepojenie jednotlivých aplikácií kancelárskych balíkov

 

4. Komunikácia – INTERNET, elektronická pošta a sociálne siete– 20 hodín

História siete INTERNET, základné pojmy, štruktúra siete, typy pripojení, technické podmienky práce vsieti

Adresovanie v INTERNETE, doménové adresy pripojených PC, služba DNS

Browsovacie programy pre INTERNET, praktický popis a práca s aplikáciou  INTERNET EXPLORER

WWW- word wide web, účel a prezeranie WEB stránok, nastavenie domovskej stránky pri vstupe na INTERNET

FTP - file transfer protocol - prenos dát medzi lokálnym a vzdialeným počítačom

Konfiguračné možnosti INTERNET EXPLORERA, história a nastavenie diskovej cache pre odkladanie stiahnutých stránok

E-mail - elektronická pošta v INTERNETE, tvar elektronickej adresy užívateľa PC  siete

Popis a praktická práca s aplikáciou OUTLOOK

Tvorba, odosielanie a prijímanie e-mailov

Return a forward e-mailov, vkladanie súborových príloh do e-mailov

Sociálne siete – práca s programom Facebook, nastavenie profilu, aplikácie na facebooku, tvorba a správa skupín, stránok, udalostí, markerting na Facebooku

 

Prihlásenie na akciu, podmienky:

Ak ste evidovaný UoZ na UPSVaR a máte záujem o absolvovanie kompetenčného kurzu prosím vypíšte a odošlite registračný formulár, budeme Vás kontaktovať !

Kompetenčný kurz je bezplatný pre UoZ , hradí ho v plnom rozsahu Váš UPSVaR !

 Registračný formulár:

 

 

 
1 Start 2 Complete
CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist