Účtovníctvo - modulový akreditovaný kurz

Cieľová skupina – záujemcovia o komplexné zvládnutie problematiky účtovníctva, pre evidovaných UoZ a ZoZ na UPSVaR bezplatne !

Produkt ponúkame v rámci projektu Zručnosti pre trh práce pre uchádzačov ( UoZ ) a záujemcov o zamestnanie ( ZoZ ) online dištančnou formou. UPSVaR Vám v prípade schválenia žiadosti preplatí kurz v plnom rozsahu, žiadosť musí byť podaná najneskôr 30 dní pred otvorením kurzu ! ( nemusíte byť v evidovaný ako nezamestnaný uchádzač o zamestnanie ( UoZ ), pre zamestnancov stačí, ak sa na  UPSVaR zaregistrujete ako záujemca o zamestnanie - ZoZ )

Rozsah ( vyučovacia hodina má 45 minút ):

 • Modul – Jednoduché účtovníctvo – 40 hod.
 • Modul – Podvojné účtovníctvo – 120 hod.
 • Modul – Mzdy a personalistika – 40 hod.
 • Modul – Daňová a odvodová sústava – 40 hod.
 • Modul – Spracovanie účtovnej agendy na počítači – 40 hod.

 

Online registrácia

 1. Organizační garanti a zabezpečenie rekvalifikačného kurzu:

PragmaPlus s.r.o. - akreditovaná vzdelávacia organizácia pre kurzy účtovníctva

Hlinícka 1165/2, 907 01 Myjava
Zapísané: Okresný súd Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo: 35342/R
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK74 0200 0000 0038 7822 2254, SWIFT: SUBASKBX
IČO: 51 069 164, DIČ: 2120612384

Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu ( Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ) - 3710/2021/27/1

Štatutárny zástupca: Ing. Samuel Zeman, tel: 0905 652 031, email: education@pragmasys.sk

Akreditácia-PragmaPlus.pdf

 

Ing. Samuel Zeman – PragmaSys - akreditovaná vzdelávacia organizácia pre kurzy účtovníctva

Hlinícka 1165/2, 907 01 Myjava
Zapísané: ŽR- OU Nové Mesto nad Váhom, registrácia číslo 303-2680
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK12 0200 0000 0036 1194 9155, SWIFT: SUBASKBX
IČO: 36 963 259, DIČ: 1028667343

Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu ( Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ) – 1436/2022/63/1

Štatutárny zástupca: Ing. Samuel Zeman, tel: 0905 652 031, email: education@pragmasys.sk
 

Akreditácia_PragmaSys.pdf
 

 

2. Profil absolventa

Absolvent vzdelávania:

 • Pozná spôsob účtovania v jednoduchom a podvojnom účtovníctve,
  ovláda kompletné účtovné postupy, je zručný v oblasti účtovania za pomoci prostriedkov výpočtovej techniky
 • Pozná spôsob spracovania miezd a personalistiky, ovláda kompletné mzdové predpisy, 
  je zručný v oblasti mzdového účtovníctva za pomoci prostriedkov výpočtovej techniky
 • Pozná daňovú a odvodovú sústavu platnú v aktuálnej legislatívnej úprave,
  je zručný v oblasti spravovania daní a odvodov a ovláda elektronickú komunikáciu so správcom dane a jednotlivými poisťovňami

Na trhu práce ma absolvent kurzu široké uplatnenie:

 • ako zamestnanec u právnickej resp. fyzickej osoby zriadenej na podnikanie v rôznych pracovných zaradeniach: účtovník vo všeobecnej a mzdovej učtárni, fakturant a obchodné činnosti, správa majetku firmy, stredný riadiaci káder - divízia účtovníctvo atď.
 • nadobudnuté vedomosti môžu absolventovi kurzu pomôcť pri realizácií vlastnej firmy buď ako drobný živnostník - fyzická osoba, alebo ako spoločník niektorého typu obchodnej spoločnosti.

 

3. Učebné osnovy jednotlivých modulov

Modul – Jednoduché účtovníctvo – 40 hod.

1. Základy systému jednoduchého účtovníctva

Právna úprava jednoduchého účtovníctva

Požiadavky na účtovné doklady a obeh dokladov v jednoduchom účtovníctve

Príjmy a výdaje v podnikaní fyzických osôb v členení na zahrňované a nezahrňované do základu dane

Predpísané účtovné knihy v jednoduchom účtovníctve - základný prehľad

Vedenie peňažného denníka, technika účtovania v denníku, minimálny doporučený obsah

Kontrola správnosti zápisov v peňažnom denníku

Kniha pohľadávok a záväzkov - spôsob evidencie

Ostatné pomocné knihy o zložkách majetku, záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov, evidencia sociálneho fondu a evidencia DPH

2. Účtovné zápisy - vybrané účtovné prípady so zameraním na FO nezapísané do OR

Účtovanie o peniazoch v hotovosti a bankových účtoch, priebežné položky

Účtovanie o úveroch a ceninách

Účtovanie o hmotnom a nehmotnom dlhodobom majetku

Účtovanie o drobnom hmotnom a nehmotnom dlhodobom majetku

Účtovanie o zásobách

Účtovanie o obchodnej činnosti, saldo konto dodávateľsko-odberateľských vzťahov

Účtovanie o daniach (evidencia DPH)

Účtovanie o mzdách a mzdovej agende v súlade so zdravotným a sociálnym poistením

Účtovanie o sociálnom fonde

Účtovanie špecifických účtovných prípadov (kurzové rozdiely, rezervy, výdavky na pracovné cesty, spotreba PHM , leasing atď.)

3. Účtovná závierka a uzávierka v jednoduchom účtovníctve

Činnosť pred uzávierkou, inventarizácia majetku a záväzkov podnikateľa

Uzávierkové operácie v jednoduchom účtovníctve s väzbou na zákon o daniach s príjmov FO

Kontrola a uzatvorenie peňažného denníka a ostatných kníh jednoduchého účtovníctva

Účtovná závierka - zostavenie výkazu o príjmoch a výdavkoch

Účtovná závierka - zostavenie výkazu o majetku a záväzkoch

Prípadová štúdia - súvislý súhrnný príklad účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva

 

Modul – podvojné účtovníctvo – 120 hod.

1. Základy systému podvojného účtovníctva

Majetok a zdroje krytia nadobudnutia majetku

Formy a zloženie majetku

Základný vzťah medzi majetkom a zdrojmi jeho krytia

Obsah, druhy a forma súvahy ( bilancie )

Kolobeh majetku, hospodárske operácie a účtovné prípady

Typické zmeny súvahových stavov

Účet - jeho podstata a forma

Pravidlá účtovania na súvahových účtoch, rozloženie súvahy na účty aktív a pasív

Účtovanie typických hospodárskych operácií na súvahových účtoch

Obraty, zostatky a uzatváranie súvahových účtov

Výsledkové účty - vznik a účtovanie nákladov

Výsledkové účty - vznik a účtovanie výnosov

Zisťovanie výsledku hospodárenia z radu výsledkových účtov

Zisťovanie výsledku hospodárenia z radu súvahových účtov

Súhrnná schéma sústavy, kontrola výsledku hospodárenia z radu súvahových a výsledkových účtov

2. Dokumentácia účtovných prípadov, účtovné zápisy a účtovné knihy

Význam, druhy a spracovanie účtovných dokladov

Náležitosti účtovných dokladov

Obeh účtovných dokladov

Úschova účtovných dokladov

Účtovné zápisy a druhy účtovných kníh

Časové zápisy - denník

Sústavné zápisy - hlavná kniha

Knihy analytickej evidencie

Oprava chybných účtovných zápisov, doplnkový zápis, čiastočné a úplné storno

Kontrola správnosti účtovných zápisov, denníková skúška, kontrolná súpiska analytických účtov

Charakteristika účtovej osnovy pre podnikateľov, princípy uplatnené pri jej konštrukcii

Hľadiská tvorby účtovného rozvrhu podľa potrieb a veľkosti podniku

3. Účtovanie v jednotlivých účtovných triedach – typické prípady z praxe

Účtovanie základných hospodárskych operácií o dlhodobom majetku

Druhy a oceňovanie dlhodobého majetku

Obstarávanie dlhodobého majetku

Odpisovanie dlhodobého majetku

Vyradenie dlhodobého majetku

Účtovanie finančných investícií

Hľadiská tvorby a účtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku

Účtovanie základných hospodárskych operácií o zásobách

Druhy a oceňovanie zásob v účtovníctve

Účtovanie obstarania a spotreby zásob - spôsob A

Účtovanie obstarania a spotreby zásob - spôsob B

Hľadiská tvorby a účtovanie opravných položiek k zásobám

Účtovanie základných hospodárskych operácií na finančných účtoch

Oceňovanie finančného majetku a záväzkov krátkodobého charakteru

Účtovanie peňazí v hotovosti a na bankových účtoch

Účtovanie krátkodobých bankových úverov

Účtovanie krátkodobého finančného majetku

Prevody medzi finančnými účtami

Hľadiská tvorby a účtovanie opravných položiek ku krátkodobému finančnému majetku

Účtovanie základných hospodárskych operácií na účtoch zúčtovacích vzťahov

Účtovanie pohľadávok a záväzkov

Účtovanie zúčtovacích vzťahov so zamestnancami – mzdy a odvody do poisťovní

Účtovanie daní a dotácií

Účtovanie o odloženej dani, iných pohľadávkach a záväzkoch

Hľadiská tvorby a účtovanie o opravných položkách k zúčtovacím vzťahom

Účtovanie na účtoch časového rozlíšenia

Význam a rozdelenie prechodných účtov aktív a pasív

Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov

Účtovanie o kurzových rozdieloch

Hľadiská tvorby a účtovanie na dohadných účtoch

Účtovanie základných hospodárskych operácií na kapitálových účtoch a účtoch dlhodobých záväzkov

Členenie účtov na sledovanie vlastných a cudzích zdrojov

Účtovanie základného imania v obchodných spoločnostiach

Účtovanie vlastného imania individuálneho podnikateľa

Rozdelenie výsledku hospodárenia v obchodných spoločnostiach

Účtovanie výsledku hospodárenia u individuálneho podnikateľa

Účtovanie sociálneho fondu

Tvorba a účtovanie rezerv

Účtovanie základných hospodárskych operácií na účtoch nákladov a výnosov

Účtovanie nákladov a výnosov v prevádzkovej oblasti

Účtovanie finančných nákladov a výnosov

Účtovanie mimoriadnych nákladov a výnosov

4. Účtovná uzávierka a závierka v podvojnom účtovníctve

Činnosti pred uzatvorením účtovných kníh, kontrola účtovníctva, inventarizácia majetku a záväzkov

Uzatváranie účtovných kníh

Zostavenie účtovnej závierky

Zostavenie výkazu súvaha

Zostavenie výkazu ziskov a strát

CASHFLOW- prehľad o peňažných tokoch pre účtovné jednotky podliehajúce auditu

Obsah povinnej prílohy - poznámky, tvoriacej súčasť účtovnej závierky podnikateľov

Prípadová štúdia - súvislý súhrnný príklad účtovania v sústave podvojného účtovníctva

 

Modul – Mzdy a personalistika – 40 hod.

1.Pracovne právne vzťahy

Pracovná zmluva a pracovný pomer

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Registračné a oznamovacie povinnosti zamestnávateľa

2. Mzda a náhrada mzdy

Výpočet mzdy

Výplata mzdy

Výpočet priemernej hodinovej mzdy

Práca nadčas

Práca vo sviatok

Nočná práca

Náhrada za dovolenku

3. Zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie ZP

Registračná a oznamovacia povinnosť

Mesačné výkazy

Vymeriavací základ a sadzby poistného

4. Sociálne poistenie

Subsystémy sociálneho poistenia,

Vymeriavací základ a sadzby poistného,

Registračné a oznamovacie povinnosti, mesačné výkazy

5. Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti

Zdaniteľné príjmy,

Príjmy oslobodené od dane z príjmov,

Mzdová evidencia,

Preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti,

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň,

Hlásenie o vyúčtovaní dane, prehľad

6. GDPR v pracovnoprávnom vzťahu

Zmena legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov a jej vplyv na pracovnoprávne vzťahy

Postavenie zamestnávateľa a zamestnanca pri ochrane osobných údajov

Najpodstatnejšie prvky v novej legislatíve - audit

Pravidlá a zásady pri spracúvaní osobných údajov

Právne základy pre zamestnávateľa pri spracúvaní osobných údajov zamestnancov

Definícia súhlasu dotknutej osoby podľa novej legislatívy

Pracovná zmluva a súhlas zamestnanca na spracúvanie osobných údajov

Osobitná situácia, kedy nie je potrebný súhlas zamestnanca

Informačná povinnosť zamestnávateľa pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby

Kto a na základe akých pokynov môže spracúvať osobné údaje zamestnancov

Sprostredkovateľ a tzv. sprostredkovateľská zmluva

Zodpovedná osoba a bezpečnostná dokumentácia

Sankcie, ktoré môže udeliť Úrad na ochranu osobných údajov

 

Modul – Daňová a odvodová sústava – 40 hod.

1. Dane a správa daní v Slovenskej republike

Základné vymedzenie daňovej sústavy Slovenskej republiky, jej charakteristika

Rozdelenie daní na priame a nepriame

Podstatné náležitosti daní, predmet dane, daňovník, základ a sadzba dane

Prehľad platných právnych predpisov z daňovej oblasti

Správa daní, vymedzenie právomocí daňových úradov

Povinnosti podnikateľov voči daňovým úradom, pravidlá pre platenie daní

Súhrnný výkaz a kontrolný výkaz vo väzbe na aktuálne platnú legislatívu

2. Daň z príjmov fyzických osôb

Vymedzenie daňovníkov

Predmet dane, základ dane a jeho stanovenie

Úľavy na dani, uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane

Položky odpočítateľné od základu dane

Sadzby dane a výpočet daňovej povinnosti

Uplatňovanie paušálnej dane – kritéria na uplatnenie, sadzby paušálnej dane, úľavy na paušálnej dani,

Predpísaná evidencia pre daňové účely

3. Daň z príjmov právnických osôb

Vymedzenie daňovníkov dane z príjmov právnických osôb

Predmet dane

Stanovenie základu dane, položky odpočítateľné od základu dane

Dary, sponzorstvo, umorovanie straty, zľavy na dani

Sadzba dane a výpočet daňovej povinnosti

4. Spoločné ustanovenia k dani z príjmov pre právnické a fyzické osoby

Daňové výdavky ( náklady ) vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov

Daňovo neuznané výdavky ( náklady )

Daňové odpisy hmotného a nehmotného investičného majetku

Majetok vylúčený z odpisovania

Technické zhodnotenie majetku, vplyv na odpisy

Daňové priznania, platenie dane a preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Vyberanie a platenie dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov

Daňové priznania, platenie dane a preddavkov na daň z príjmov právnických osôb

Zamedzenie dvojitého zdanenia príjmov, ktoré plynú zo zdrojov v zahraničí

Prípadová štúdia - príklady výpočtu a vyplnenia tlačív pre daň z príjmov fyzických osôb

Prípadová štúdia - príklad výpočtu a vyplnenia daňového priznania pre právnické osoby

5. Daň z pridanej hodnoty

Mechanizmus fungovania DPH

Základné pojmy - zdaniteľné plnenie, daň na vstupe výstupe, daňové doklady a odpočet dane

Platitelia dane, registračná povinnosť

Predmet dane, zdaniteľné plnenia podliehajúce dani a oslobodené od dane

Základ dane a sadzby dane

Náležitosti daňových dokladov, nárok na odpočet dane

Nadmerný odpočet a daňová povinnosť

Uplatňovanie DPH podľa miesta plnenia, DPH v tuzemsku a pri dovoze

Vývoz a medzinárodná doprava

Vedenie evidencie pre potreby DPH

Správa dane z pridanej hodnoty, zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť dane

Platenie dane, penále a pokuty

Prípadová štúdia - ukážka výpočtu a vyplnenia daňového priznania DPH na konkrétnom príklade

Kontrolný výkaz DPH, schéma kontrolného výkazu

Prípadová štúdia - ukážka vyplnenia kontrolného výkazu

Súhrnný výkaz DPH, popis zdaniteľných osôb povinných podať súhrnný výkaz

Prípadová štúdia - ukážka vyplnenia súhrnného výkazu na príklade dodaní služby a tovaru

6. Ostané druhy daní

Daň z motorových vozidiel, predmet, platitelia a výpočet a splatnosť dane

Spotrebné dane

Iné druhy daní, daň z nehnuteľností, dedičstva, darovania, prevodu a prechodu nehnuteľností

7. Zdravotná poisťovňa - zdravotné poistenie

Platná legislatíva a povinnosti podnikateľských subjektov

Spôsob prihlasovania a odhlasovania

Výpočet výšky príspevku

Vypĺňanie výkazov

Postup pri uplatňovaní nároku zo zdravotného poistenia

Dôsledky nedodržania povinností

8. Sociálna poisťovňa - nemocenské a dôchodkové poistenie

Platná legislatíva a povinnosti podnikateľských subjektov

Spôsob prihlasovania a odhlasovania

Výpočet výšky príspevku

Vypĺňanie výkazov

Postup pri uplatňovaní nároku na dávky zo sociálneho poistenia

Dôsledky nedodržania povinností

Dôchodkové pripoistenie

9. Poistenie v nezamestnanosti a garančný fond

Platná legislatíva a povinnosti podnikateľských subjektov

Spôsob prihlasovania a odhlasovania

Výpočet výšky príspevku

Vypĺňanie výkazov

Dôsledky nedodržania povinností

 

Modul – Spracovanie účtovnej agendy na počítači – 40 hod.

1. Využitie prostriedkov výpočtovej techniky pri spracovaní účtovnej agendy

Význam využitia informačných technológií pre spracovanie ekonomickej a účtovnej

Kritériá výberu a nákupu výpočtovej techniky

2. Popis niektorých ekonomických programov pre vedenie účtovnej agendy - KROS

Základy nastavenia programov KROS, práca s číselníkmi

Prehľady účtov, hlavná kniha, denník vstupných dát, účtovanie dávok jednoduchých

a zložených zápisov v module podvojného účtovníctva

Nastavenie parametrov a účtovanie peňažného denníka v module jednoduchého účtovníctva

Napojenie účtovných modulov na podsystém fakturácie, saldokonto a párovanie platieb

3. Práca s jednotlivými podsystémami účtovného programu

Práca s podsystémom evidencie DPH

Práca s podsystémom skladového hospodárstva

Práca s podsystémom dlhodobého  majetku

Práca z podsystémom fakturácie

Uzávierkové operácie a prechod na nové účtovné obdobie

Cvičenia na súvislých príkladoch zaúčtovania, archivácia účtovnej agendy firmy

 

Prihlásenie na akciu, podmienky:

Ak ste evidovaný UoZ na UPSVaR a máte záujem o absolvovanie kompetenčného kurzu prosím vypíšte a odošlite registračný formulár, budeme Vás kontaktovať !

Kompetenčný kurz je bezplatný pre UoZ , hradí ho v plnom rozsahu Váš UPSVaR !

 Registračný formulár:

 

 
1 Start 2 Complete
CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist