Video kurz podvojného účtovníctva

Celkový čas trvania celého balíka:  34 hod  44 min (40 samostatných video súborov)

Lektor: RNDr. Pavol Maniaček, interný lektor PragmaSys s.r.o. - špecialista s dlhoročnými skúsenosťami

Tento kurz sa nedá kúpiť samostatne, ale len v rámci celoročného prístupu ku všetkým školeniam na našom webe, v archívoch máme pre Vás v súčasnosti viac ako 200 hodín školení z oblasti personalistiky, miezd, daní a účtovníctva!

Raz za dva mesiace tento kurz otvárame spolu s jednoduchým a mzdovým účtovníctvom v rozsahu 200 hodín distančnou formou - kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR - môžete mať prístup aj k tomuto produktu !

Informujte sa v prípade záujmu telefonicky na 0905 652 031 alebo emailom na education@pragmasys.sk !

Cena 192 EUR v rámci celoročného prístupu Registrácia

Dátum/Miesto konania: ONLINE v pohodlí Vašej kancelárie, či domova, video-školenia si môžete prezerať opakovane podľa Vašich časových možností

Program školiaceho balíka:

1 časť – Podvojné účtovníctvo podnikateľských subjektov – trvanie 17 hodín 12 minút

 • Právna úprava účtovníctva. Účtovné sústavy. Právne formy podnikania.
 • Aktíva a pasíva. Súvahové účty. Výsledkové účty. Rámcová účtová osnova.
 • Účtovanie DPH.
 • Predkontácia účtovných prípadov
 • Dlhodobý majetok:
  • Fázy účtovania.
  • Účtovný a daňový aspekt.
  • Bezodplatné dodanie.
 • Zásoby:
  • Fázy účtovania.
  • Prehľad tuzemských a medzinárodných tovarových transakcií.
  • Kurzové rozdiely.
  • Účtovanie obstarania zásob na prelome rokov.
 • Finančný majetok.
 • Účtovníctvo pracovnoprávnych vzťahov:
  • Mzdy, odvody, daň z príjmov.
  • Stravné poukážky. Gastrokarty. Finančný príspevok na stravovanie.
  • Rekreačný poukaz. Príspevok na rekreáciu.
  • Pracovné cesty. Exekúcie.
 • Dotácie:
  • Prevádzková dotácia.
  • Investičná dotácia.
 • Sponzorské:
  • Právny základ.
  • Sponzorské na obstaranie dlhodobého majetku.
  • Sponzorské na úhradu prevádzkových nákladov.
 • Nájomné na účtoch časového rozlíšenia.
 • Zmenky.
 • Fakturácia preddavkov v bežnom režime zdanenia DPH.
 • Účtovanie lízingu.
 • Účtovanie stavebných prác v režime tuzemského samozdanenia.
 • Účtovanie platby kartou.
 • Výkazy DPH. Popis a vypĺňanie výkazov na praktickom príklade.

2 časť – Účtovanie na PC – cvičenia v programe OMEGA – trvanie 17 hodín 32 minút

 • Založenie novej firmy v programe. Firemné údaje. Bankové účty. Číslovanie dokladov. Otvorenie účtov – začiatočné stavy.
 • Vyhotovenie, zaúčtovanie a inkaso vystavenej faktúry.
 • Zaúčtovanie došlej faktúry a úhrada došlej faktúry.
 • Účtovanie nákupu a predaja v hotovosti
 • Účtovanie platby kartou.
 • Účtovanie miezd.
 • Nákup a predaj tovaru s väzbou na výkazy DPH:
  • Nákup a predaj tovaru v tuzemsku.
  • Nákup tovaru v EÚ a predaj tovaru do EÚ - intrakomunitárne tovarové transakcie.
  • Nákup tovaru v 3. štáte a predaj tovaru do 3. štátu – dovoz a vývoz tovaru.
  • Trojstranný obchod.
 • Nákup a predaj služby s väzbou na výkazy DPH:
  • Nákup a predaj služby v tuzemsku.
  • Nákup služby v zahraničí a predaj služby do zahraničia – prenesenie daňovej povinnosti v rámci EÚ.
 • Inkaso a platby faktúr v cudzej mene.
 • Fakturácia preddavkov:
  • Fakturácia preddavkov v bežnom režime zdanenia DPH.
  • Fakturácia preddavkov v režime tuzemského samozdanenia DPH - stavebné práce.
 • Účtovanie lízingu.
 • Dobropisy a ťarchopisy:
  • Dobropisy a ťarchopisy v tuzemsku.
  • Dobropisy a ťarchopisy v rámci EÚ. 
 • Bezodplatné dodanie tovaru.
 • Účtovná uzávierka. Závierka účtovníctva

Ukážkové videá:

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Záujemca o školenie berie na vedomie, že prístup k videoškoleniam a školiace materiály použije výhradne pre svoju potrebu v zmysle odoslanej registrácie a neporuší ustanovenia Obč. zákonníka v zmluve o dielo a ustanovenia autorského zákona č. zák. č. 185/2015 Z.z. – to znamená produkt nebude ďalej nelegálne šíriť !

Registračný formulár:

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist